Spalničky v Libereckém kraji v období let 2011 - 2021

Abstract
Spalničky (z lat. "Morbilli") jsou infekční onemocnění způsobené virem Morbillivirus z čeledi Paramyxoviridae, který se šíří vzduchem kapénkovou cestou. Jedná se o velmi nakažlivé onemocnění, které postihuje především děti, ale může se objevit i u jedinců různých věkových skupin. Spalničky se projevují horečnatými stavy, rýmou, kašlem a specifickými infiltráty, které se tvoří na vnitřní straně tváře a nazývají se Koplikovy skvrny. Diagnostika spalniček se nejčastěji provádí laboratorně nepřímým sérologickým průkazem protilátek anebo přímým průkazem viru spalniček. V letech 2017 a 2018 byl v Libereckém kraji zaznamenán vysoký výskyt pozitivních případů onemocnění spalničkami. Zároveň byl v letech 2018 a 2019 zaznamenán vysoký výskyt spalniček v celé České republice. Tato bakalářská práce se zabývá výskytem spalniček v Libereckém kraji od roku 2011 do roku 2021 spolu s porovnáním výskytu tohoto onemocnění v celé České republice. Pro posouzení výskytu spalničkového onemocnění v Libereckém kraji v uvedeném časovém rozpětí byla využita anonymizovaná data čerpaná ze serologických přehledů a Výročních zpráv Krajské hygienické stanice se sídlem v Liberci, která byla zpracována do grafů a tabulek. Na základě analýzy dat byly zodpovězeny výzkumné otázky a předpoklady.
Measles (from Latin "Morbilli") is an infectious disease caused by the Morvillivirus of the Paramyxoviridae family, which spreads through the air by the droplet route. It is a highly contagious disease that primarily affects children, but can also occur in individuals of different age groups. Measles is manifested by febrile conditions, rhinorrhea, cough and specific infiltrates that form on the inside of the face called Koplik's spots. The diagnosis of measles is most often made by laboratory indirect serological detection of antibodies or by direct detection of measles virus. In 2017 and 2018, a high incidence of positive measles cases was recorded in the Liberec Region. At the same time, in 2018 and 2019, a high incidence of measles was recorded in the Czech Republic. This bachelor thesis focuses on the incidence of measles in the Liberec Region from 2011 to 2021 along with a comparison with the Czech Republic. Available for this thesis are anonymized data from the Regional Hygiene Station based in Liberec, which will be subsequently processed into graphs and tables. Based on these analyses, several research questions and predictions will then be answered.
Description
Subject(s)
data, nákaza, očkování, opatření, pozitivní případy, proočkovanost, spalničky, šíření
Citation
ISSN
ISBN