Vliv řezných podmínek na parametry drsnosti frézovaných povrchů ve společnosti KSM Castings CZ s.r.o.

Abstract
Bakalářská práce vznikla ve spolupráci s firmou KSM Castings CZ s.r.o. Jejím tématem bylo stanovení vlivu řezných podmínek na parametr drsnosti Rz. Drsnost povrchu se měřila na frézovaných plochách a následně se vyhodnocovala pomocí parametru drsnosti Rz. Pro hodnocení byly vybrány 4 různé strojní součásti. První byla označena jako díl 346 a jednalo se o část skříně převodovky. Druhá byla označena jako díl 295 a jednalo se o těleso olejového čerpadla. Třetí byla část krytu skříně řetězu a v práci je označena jako díl 222. Čtvrtá hodnocená strojní součást byla část skříně převodovky, která byla v práci označena jako díl 348. První tři zmíněné strojní součásti byly hodnoceny z hlediska vlivu rychlosti posuvu vf na výslednou drsnost frézované plochy. Nástroj, kterým byl obráběn díl 348, byl opatřen tzv. zdrsňující břitovou destičkou (ZBD). Tato destička se používá, pokud je třeba zhoršovat drsnost povrchu. To se provádí vysunutím ZBD před zbylé břitové destičky na nástroji. V úvodu práce jsou uvedeny základní informace o parametrech, které charakterizují drsnost povrchu, dále o čelním frézování, o nástrojovém materiálu PKD, a také o samotné firmě KSM Castings CZ s.r.o. Z výsledků měření, které mělo za cíl stanovit vliv řezných podmínek na drsnost povrchu, vznikly poznatky, ze kterých vyplynulo zlepšení řezných podmínek u dílů 346, 295 a 222. U všech dílů bylo možné použít vyšší rychlost posuvu. Díl 346 byl podroben také hodnocení vlivu nastavení drsnoměru na výslednou hodnotu Rz. Prokázalo se, že i nastavení drsnoměru významně ovlivňuje hodnotu Rz. Jako poslední byl potvrzen předpoklad, že ZBD ovlivňuje velikost Rz a to tak, že čím více destičku povysuneme před ostatní břitové destičky nástroje, tím více zvýšíme hodnotu Rz.
This thesis was created in cooperation with KSM Castings CZ inc. The goal was to set the cutting conditions of the roughness parameter Rz. The roughness of the surface was measured on milled areas and afterwards evaluated by the roughness parameter Rz.For evaluation, there were 4 different machinery parts selected. First one was marked as the part no. 346 and it was a part of the gear box. The second was marked as no. 295 and it was the body of the oil pump. The third was a part of the chain box cover and on-job it was called as part no. 222. The fourth evaluated piece was the machinery part of the gear box, in company's catalogue listed as no. 348. The first free were analysed based on the influence of the conditions of the drift speed v on the final roughness of the milled surface. The tool which the no. 348 was milled by was equipped by roughening shale slat. This slat is used, if the roughness is needed to be enhanced. That is accomplished by ejection of the remaining shale slat on to the tool.The introduction describes the basic overview of the parameters of the surface roughness, frontal milling, tool material PKD and basic overview of the company KSM Castings CZ inc. The authors measurement had a goal to set the limit of the milling conditions of the surface roughness. This lead to improving cutting conditions of parts 346, 295 and 222. All of these parts could be enhanced by the higher drift speed. Part no. 346 was evaluated based on the conditions of petting the roughness-meter to the final Rz value. This has proven, the settings of the roughnessmeter highly impacts the final Rz value. Lastly, it has been proven the last hypotheses of the roughening shale slat impacting the final Rz value by ejection of this slat over the other shale tools.
Description
Subject(s)
DRSNOST POVRCHU, ŘEZNÉ PODMÍNKY, BŘITOVÁ DESTIČKA, RYCHLOST POSUVU, SURFACE ROUGHNESS, MILLING CONDITIONS, SHALE SLAT, DRIFT SPEED
Citation
ISSN
ISBN
Collections