Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Abstract
Student oboru zdravotnický záchranář se při výkonu odborné praxe na pracovištích setkává s nejrůznějšími zdravotními riziky. Student by měl, po absolvovaných školeních Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, znát a také dbát na dodržování zásad bezpečné práce. Teoretická část práce je rozdělena do jednotlivých kapitol, které jsou zaměřeny na osobní ochranné pracovní prostředky, manipulaci s břemeny, infekční rizika, dekontaminaci a poranění ostrými předměty. Ve výzkumné části práce jsou analyzovány výsledky získané prostřednictvím dotazníkového šetření. Cílem této práce je ověřit, zda studenti používají osobní ochranné pracovní prostředky, zda znají zásady manipulace s břemeny a také zjistit zdravotní rizika práce na pracovištích v rámci odborné praxe. Výstupem bakalářské práce je článek připravený k publikaci.
When performing professional training at workplaces, a Paramedic/Rescuer student encounters various health risks. After completing the Occupational Health and Safety training, the student should know and also observe the principles of safe work. The theoretical part is divided into individual chapters which are focused on personal protective equipment, patient handling, infectious risks, decontamination and sharp object injuries. In the research part of the work results obtained through a questionnaire survey are analyzed. The aim of this work is to verify whether students use personal protective equipment, whether they know the principles of handling loads and also to determine the health risks of work at workplaces in the context of professional practice. The output of this thesis is an article prepared for publication.
Description
Subject(s)
zdravotnický záchranář, osobní ochranné pracovní prostředky, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, infekce spojené se zdravotní péčí, dekontaminace, paramedic, personal protective equipment, health and safety rules at work, healthcare-associated infections, decontamination
Citation
ISSN
ISBN