Znalosti všeobecných sester v hodnocení fyziologických funkcí a dalších tělesných parametrů pacienta

Abstract
Všeobecná sestra se s hodnocením fyziologických funkcí setkává běžně při své práci. Fyziologické funkce jsou nezbytné k diagnostice stavu pacienta a hrají významnou roli v akutních i chronických stavech. Bakalářská práce se zabývá znalostmi všeobecných sester v hodnocení fyziologických funkcí a dalších tělesných parametrů pacienta. Teoretická část práce je zaměřena na hodnocení, měření a na faktory ovlivňující fyziologické funkce. Výzkumná část se zabývá analýzou a vyhodnocením znalostí všeobecných sester z dotazníkového šetření. Výstupem bakalářské práce je článek připravený k publikaci.
The general nurse commonly encouters the evaluation of physiological functions during her work. Physiological funtions are essential for the patient's condition and play an important role in both acute and chronic conditions. The bachelor thesis deals with the knowledge of general nurses in the evaluation of physiological functions and other physical parametres of the patient. The teoretical part of the work is focused on evaluation, measurement and factors infkluencing physiological functions. The research part deals with the analysis and evaluation of the knowledge of general nurses from the questionnaire survey. The output of the bachelor thesis is an articlle ready for publication.
Description
Subject(s)
Fyziologické funkce, všeobecná sestra, Evidence Based Nursing, Physiological functions, general nurse, Evidence Based Nursing
Citation
ISSN
ISBN