Pacient s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu na oddělení urgentního příjmu

Abstract
Práce se zabývá problematikou pacienta s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu v zázemí urgentního příjmu. V teoretické části se věnuje epidemiologii infekčních činitelů, základním informacím o vybraných vysoce nebezpečných nemocech a teoretickým postupem poskytování péče u takového pacienta, včetně jeho specifik. Praktická část se zabývá zpracováním a rozborem polostrukturovaných rozhovorů, které nám byly poskytnuty zaměstnanci urgentních příjmů nemocnice v Libereckém kraji. Výstupem práce je návrh metodického pokynu k ošetření pacienta s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu na urgentním příjmu.
This bachelor´s thesis is working with the theme of a patient with a suspected high consequence infectious disease in the emergency department setting. Theoretical part deals with epidemiology, basic knowledge of certain high consequence infectious diseases and theoretical nursing practices needed for this situation. Practical part follows up with elaboration and analysis of semi-structured interviews we did with emergency department staff of a hospital in Liberecký region. The output of this thesis is a draft of a methodological instruction manual for dealing with a patient with a suspected high consequence infectious disease.
Description
Subject(s)
epidemiologie, osobní ochranné pracovní prostředky, specifika péče, urgentní příjem, vysoce nebezpečná nákaza
Citation
ISSN
ISBN