Testování alkohol-testerů za modelových podmínek

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá testováním alkohol-testerů za modelových podmínek. Výsledky a pracovní postupy této práce jsou efektivně aplikovatelné nejen do biomedicínské praxe. Teoretická část seznamuje čtenáře se základními vlastnostmi alkohol-testerů a s metodami, které zkoumají jejich vlastnosti. Převážná část se týká měřidel stanovených, avšak z těchto poznatků lze vycházet i pro měřidla nestanovená. Dále vysvětluje pojem metabolismu ethanolu v lidském těle a s ním spojené náležitosti (ethanol, příjem, resorpce a další). Výzkumná část se zabývá měřením koncentrace ethanolu, respektive isopropylalkoholu v reálných a v laboratorních podmínkách. Práce se věnuje především metodě a průběhu měření a dále také jeho vyhodnocení. Výsledkem práce je vyhodnocení nejvhodnějšího alkohol-testeru na základě získaných dat.
This bachelor thesis deals with testing of breath alcohol analyzers under model conditions. The results and working procedures of this bachelor thesis are effectively applicable not only to biomedical practice. The theoretical part acquaints the reader with the basic properties of breath alcohol analyzers and with the methods that examine their properties. The predominant part concerns specified meters, but these findings can also be used for non-specified meters. It also explains the concept of ethanol metabolism in the human body and related requirements (ethanol, intake, resorption and others). The research part deals with measuring the concentration of ethanol and isopropylalcohol in real and laboratory conditions. The bachelor thesis deals mainly with the method and course of measurement and also its evaluation. The result of the bachelor thesis is the evaluation of the most suitable breath alcohol analyzer based on the obtained data.
Description
Subject(s)
alkohol-tester, alkohol, senzor, metabolismus, testování, breath alcohol analyzers, alcohol, sensor, metabolism, testing
Citation
ISSN
ISBN