Katetrizace močového měchýře ženy dle Národních ošetřovatelských postupů

Abstract
Katetrizace močového měchýře ženy je běžným úkonem prováděným v nemocničním prostředí. Je indikován lékařem, ale může ho provádět sám zdravotnický záchranář. Katetrizace může být spojena s vážnými komplikacemi, které mohou následně zhoršovat pacientovo zdraví, a proto je nutno těmto komplikacím předcházet. K tomu je zapotřebí znalost správného postupu při katetrizaci močového měchýře a jeho striktní dodržení. V teoretické části práce jsou popsaná specifika katetrizace močového měchýře ženy, základy anatomie a fyziologie vývodných cest močových. Informace o jednorázové a permanentní katetrizaci močového měchýře, jejich indikace a kontraindikace. Dále se také zabýváme infekcí močového měchýře, které je věnována celá kapitola. Výzkumná část se zabývá znalostmi zdravotnických záchranářů o postupu katetrizace močového měchýře ženy a o jeho kritických bodech v kontextu s Národními ošetřovatelskými postupy vydanými MZČR.
Catheterization of a woman's bladder is a frequent procedure in hospitals. It is indicated by a doctor but can be performed by a paramedic himself. Catheterization can be associated with serious complications that can subsequently worsen patients' health; therefore, it is necessary to prevent these complications. So, we need to know the procedure and strictly adhere to it. The theoretical part describes the specifics of catheterization of a woman's bladder and the basics of the anatomy and physiology of the urinary tract. Information on one-time and permanent bladder catheterization, their indications, and contraindications. We also deal with bladder infections, to which a whole chapter is devoted. The investigation part deals with the knowledge of paramedics about the procedure of catheterization of a woman's bladder and its critical points in the context of the National Nursing Procedures issued by the Ministry of Health.
Description
Subject(s)
infekce močového měchýře, katetrizace močového měchýře, močový katetr, zdravotnický záchranář, žena, bladder catheterization, bladder infection, female, urinary catheter, paramedic
Citation
ISSN
ISBN