Připravenost zdravotnických záchranářů na živelné katastrofy

Abstract
Bakalářská práce se zabývá připraveností zdravotnických záchranářů na živelné katastrofy. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část obsahuje popis živelných katastrof a platné legislativy, která se váže k tomuto tématu. Dále je zde popsáno infekční onemocnění virová hepatitida, které je dále konkretizováno na infekční virovou hepatitidu typu A, a poskytovaná přednemocniční neodkladná péče zdravotnické záchranné služby. Výzkumná část se zaměřuje na osobní dezinfekci a dekontaminaci zdravotnických záchranářů a také dekontaminaci vozidel a vybavení.
This bachelor´s thesis deals with the preparedness of paramedics for natural disasters. The bachelor´s thesis is divided into a theoretical part and a research part. Theoretical part contains a description of natural disasters and valid legislative which is related to this topic. It further describes infectious disease - viral hepatitis, specificaly viral hepatitis A. It also focuses on prehospital emergency care provided by emergency medical services. Research part focus on personal disinfection and decontamination of paramedics and also decontamination vehicles and equipment.
Description
Subject(s)
Živelné katastrofy, osobní ochranné pracovní prostředky, dezinfekce, dekontaminace, virová hepatitida, zdravotnický záchranář, Natural disasters, personal protective equipment, disinfection, decontamination, viral hepatitis, paramedic
Citation
ISSN
ISBN