Nedávno přidané

Repozitář DSpace/Manakin

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: Poslední příspěvky

 • Charvátová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá problematikou motivačních systémů u dětí s poruchou autistického spektra. Zaměřuje se na poruchy autistického spektra jako takové, na možnosti intervence a podpory a na problematiku motivace u ...
 • Divišová, Michaela
  Diplomová práce se v obecné rovině vztahuje k rizikovým faktorům vzniku syndromu vyhořeníu pedagogických pracovníků. Na poli úže stanoveného výzkumného problému pojednává o příčinách zátěže pedagogů základních škol, které ...
 • Beránková, Vladislava
  Tato diplomová práce se zabývá profilem klienta střediska výchovné péče. Cílem bylo zjistit, jaké sociálně patologické jevy jsou nejčastější příčinou selhání dítěte a jaké je výchovné prostředí, které jej ovlivňuje. ...
 • Čábelková, Pavlína
  Tématem diplomové práce je pedagogická asistence, specificky pak role asistenta pedagoga ve vzdělávacím procesu. Prostředkem k porozumění tomuto tématu se stal příběh asistentky pedagoga Lenky a jejího svěřence žáka s ...
 • Sehoř, František
  Diplomová práce je zaměřena na prozkoumání fenoménu domácího násilí. První, teoretická část si klade za cíl probádání odborných publikaci s cílem zjistit, jaké má domácí násilí formy, jaké existují druhy i kdo se ho účastní. ...
 • Schindlerová, Petra
  Záměrem a cílem textu předkládané diplomové práce je přispět k porozumění obsahu supervize na úrovni popisné a obecné. Podpořit a poukázat na význam supervize pro učitele hlavního vzdělávacího proudu školství. Inspiruje ...
 • Tomehová, Randa
  Diplomová práce pojednává o využití diferenciace jako specifické formy výuky anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. Cílem práce je poukázat na možnosti adaptace vyučovacího procesu dle individuálních potřeb žáků v heterogenní ...
 • Tešnarová, Lenka
  Tato práce se zabývá analýzou spolupráce střediska výchovné péče s rodinou a zmapováním rodinného prostředí klientů střediska. Spolupráce střediska s rodinou je pojímána v souvislosti s pobytovými službami, které středisko ...
 • Dufková, Andrea
  Tato bakalářská práce se zabývá problémy ve výslovnosti českých studentů anglického jazyka. Nejčastější chyby ve výslovnosti samohlásek, které studenti dělají, byly v této práci popsány. Otázka výslovnosti byla také ...
 • Červinková, Denisa
  Diplomová práce se zabývá tradicemi a řemesly v regionu Mladoboleslavska a jejich využitím ve výtvarné výchově na 1. stupni základní školy. Úkolem práce je tvorba didaktického materiálu vhodného pro realizaci jednotlivých ...
 • Šolcová, Naďa
  Cílem této práce je přiblížit dopad práce Florence Nightingale na dobové i současné ošetřovatelství a zdravotnictví. Kromě toho se zaměřuje na její život a určité události, které měly vliv na její práci a tudíž zprostředkovaně ...
 • Čimerová, Lucie
 • Hrdličková, Nela
  Bakalářská práce se zabývá navržením, vytvořením a vyhodnocením programu využivajícího geocaching pro interpretaci přírodního a kulturního dědictví v Mikroregionu Tábor. Úvodní část teoretické práce je věnována vymezením ...
 • Majtyková, Daniela
  Tato bakalářská práce se zabývá zjišťováním potřebnosti zavedení pozice školního sociálního pracovníka do systému českého školství a možných oblastí jeho práce a působení ve školách. V České republice není tato pozice dosud ...
 • Kosová, Martina
  Tématem bakalářské práce je situace žen na pracovním trhu s přihlédnutím na ženy s vysokoškolským vzděláním. Práce se zaměřuje na nerovné postavení žen na trhu práce v porovnání s muži. Je zde popsána míra zaměstnanosti ...
 • Petruželková, Andrea
  Bakalářská práce se zabývala moderní rehabilitační metodou hiporehabilitace, jejím vývojem a působením na děti s různými zdravotními handicapy. Cílem bylo nejen posoudit význam hiporehabilitace, ale rovněž vnést do práce ...
 • Okrouhlická, Andrea
  Tato bakalářská práce se zabývá vyjadřováním moderátora Jana Krause v pořadu Show Jana Krause z hlediska spisovné a nespisovné češtiny. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, představuje Jana Krause a jeho pořad. ...
 • Kohoutová, Alena
  Bakalářská práce prezentuje návrh několikadenního programu environmentální výchovy, zaměřeného na prohlubování senzitivity a ekologického porozumění žáků druhého stupně základních škol. V první části je popsán teoretický ...
 • Jonová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá zobrazením vojáků ve filmech, které zachycují válku ve Vietnamu. Dva analyzované filmy jsou The Abandoned Field od režiséra Hong Sen Nguyen z roku 1979 a We Were Soldiers Randalla Wallace ...
 • Řeháková, Marie
  Tato práce pojednává o výuce seniorů v oblasti informačních a komunikačníchtechnologií. Na základě dotazníku byl vytvořen vzorový kurz, jehož obsahem jsou základy ICT společně s metodikou výuky seniorů. Součástí kurzu jsou ...