Ekonomická fakulta

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 19
 • Item
  Revenue management v ubytovacích službách
  (2023-06-15) Petříček, Martin
 • Item
  Aplikace fuzzy přístupu v manažerském rozhodování
  (2023) Hašková, Simona
  Manažerské rozhodování je proces, jehož výsledek je kromě zvažovaných objektivních faktorů ovlivněn i subjektivním faktorem ve smyslu individuálních zkušeností věci znalého manažera. Ten v obecných konvenčních přístupech zohlednit nelze. Důsledkem pak bývá často pozorovaný nesoulad mezi názorem manažera a výstupem rozhodovacího modelu. Zmírnit tento nesoulad je cílem různých alternativ konvenčních přístupů, v nichž lidský faktor zohlednit lze. Jednou z nich je zde exaktně formulovaná varianta tzv. fuzzy přístupu, vycházejícího z tezí L. A. Zadeha a zohledňujícího Kahnemanův alegorický model fungování lidské mysli. Za nejvýznamnější původní přínos této knihy lze považovat formulaci vývojových diagramů výpočetních algoritmů „fuzzy kalkulátoru“, který v rámci „fuzzy přístupu“ má potenciál sehrát v oblasti manažerských propočtů obdobnou roli, jakou tam v rámci konvenčních přístupů hraje číslicový počítač.
 • Item
  Udržitelné podnikání v praxi
  (Grada Publishing, a.s., 2022-07-22) Vrabcová, Pavla
  Udržitelný rozvoj je interdisciplinární koncepce, která se neustále vyvíjí, přičemž je diskutována na úrovni globální, národní i lokální. Avšak důležitost tohoto pojetí tkví v jeho komplexnosti. Význam odpovědného podnikání spočívá v odrazu základních hodnot společnosti. Odpovědné podnikání je podstatné pro velké i malé podniky, které mohou prostřednictvím inovativních výrobků a služeb, nových schopností a zapojení zainteresovaných stran zlepšit z krátkodobého i dlouhodobého hlediska své hospodářské, environmentální a sociální charakteristiky. Zahrnuje závazek podniku vyvíjet ekonomické aktivity efektivně, zodpovědně vůči společnosti a životnímu prostředí při zohlednění zájmů všech stakeholderů. Předmětná monografie má za cíl identifikovat a vyhodnotit v rámci dobrovolných nástrojů stěžejní faktory, které směřují k udržitelnému podnikání v kontextu tří pilířů (sociálního, ekonomického, environmentálního) na vzorku zemědělských a lesnických podniků. Ke splnění hlavního cíle bylo formulováno pět výzkumných otázek se zaměřením na aktuální výzvy zemědělských a lesnických podniků. Výsledky výzkumu lze shrnout pro oblasti implementace společenské odpovědnosti firem, age managementu, strategických dokumentů, environmentálního manažerského účetnictví a uhlíkové stopy jakožto indikátoru koncepce udržitelného rozvoje. Mezi zásadní přístupy prosazování udržitelného rozvoje patří důraz na procesní přístup, nefinanční výkonnost podniku a stabilitu sektoru. Více než 75 % zkoumaných zemědělských a lesnických podniků neaplikuje age management, neboť čelí nedostatku personálu schopného zvládnout tento způsob řízení a nepovažují uplatnění age managementu za závažné. Současně byl prokázán statisticky významný vztah mezi aplikací age managementu a velikostí společnosti. V kontextu strategických dokumentů zemědělských podniků byly vymezeny dvě skupiny společných faktorů, a to konzervativní strategie a strategie rozvoje kompetencí. Co se týče environmentálního manažerského účetnictví, u případových studií dvou lesnických podniků je prokázána významnost posuzovat hodnotu všech (tržních i netržních) služeb lesního ekosystému. V jednom podniku se ukazatel rentability nákladů zvýšil z 1,346 na 4,077 a ve druhém z hodnoty 1,181 na 3,492. Uhlíková stopa Školního lesního podniku v Kostelci nad Černými lesy (ŠLP) činí 686 t CO2e, při přepočtu na jednoho zaměstnance 3,5 t CO2e a 3,8 kg CO2e / 1 000 Kč výnosu nebo 99 kg CO2e / ha, tudíž lze konstatovat, že celková uhlíková bilance podniku je příznivá a dále lze předpokládat, že budou celkové emise z činností klesat. Celkovým emisím skleníkových plynů dominuje spotřeba elektřiny užívaná především v pilnici (56 %). Nahrazení současné konvenční elektřiny alternativou bez uhlíku je nejúčinnějším způsobem, jak snížit uhlíkovou stopu ŠLP.
 • Item
  Rodinné podnikání v ČR
  (2021) Petrů, Naděžda
  V habilitační práci je řešena v České republice velmi aktuální problematika specifik managementu rodinného podnikání. Jeho novodobou historii lze spojit se společenským vývojem po roce 1989, kdy v ČR začaly vznikat první rodinné podniky. Tato forma podnikání spojila tři systematicky odlišné světy – svět emocí se světem racionality a se světem financí. Jejich nosným specifikem je interakce rodiny a podnikání, interakce mezi racionálním a na výkon zaměřeným světem businessu a emocionálními rodinnými vazbami a vztahy. Autorka si klade za hlavní cíl shrnout poznatky reality rodinného podnikání v ČR, především v oblastech, kterým dosud nebyla věnována dostatečná pozornost. Těmi je řízení marketingu a řízení značky, vliv generací na aktivity spojené se vstupem RP na zahraniční trhy, výskyt konkrétních faktorů socioemocionálního bohatství, přístup generací k preferenci užití cizího a vlastního kapitálu. Byly stanoveny i vedlejší cíle. Naplnění cílů, zodpovězení výzkumných otázek a ne/podpoření hypotéz je založeno na uplatnění řady metod vědecké práce. Ke každému tématu jsou prostřednictvím systematického literárního přehledu prezentovány relevantní teoretické koncepty. Pro zpracování habilitační práce jsou využity empirické vědecké metody, obecné teoretické metody, specifické matematické a statistické metody a jejich kombinace. Na základě provedených výzkumů bylo zjištěno, že marketingové aktivity RP jsou zaměřeny především na nástroj řízení vztahů se zákazníky a na poskytování hodnoty, cca třetina RP apeluje na svoji rodinnost prostřednictvím první strany webové prezentace, ale více jak polovina v pododkazu O nás prezentuje historii, tradici apod. Potvrzuje se dlouhodobý trend, že malé a střední exportně orientované RP řízené první generací jsou závislé na trhu Slovenska a Německa, pokud je v managementu RP zastoupena druhá generace, dochází k diverzifikaci zahraničních teritorií i mimo trhy EU. Výzkum v oblasti socioemocionálního bohatství je jednou z nejvlivnějších oblastí výzkumu, ze kterých vyplynula specifika RP. Byl vyhodnocen výskyt konkrétních faktorů a jejich pořadí (např. v roce 2019 majitelé RP upřednostnili sociální faktory před afektivními, kognitivními, motivačními a behaviorálními). Dále bylo možno konstatovat, že existuje souvislost mezi počtem generací v managementu a preferencí užití cizího a vlastního kapitálu a že existuje závislost mezi počtem generací v managementu a konkrétní formou alokace cizího nebo vlastního kapitálu. Kromě výše uvedených zjištění byly popsány, identifikovány a vyhodnoceny souvislosti výzkumných tematických okruhů, naznačeny jejich závislosti – i v tom spočívá její jedinečnost a novost. Byly navrženy další směry zkoumání RP v ČR.