Browsing Cena děkana za vynikající bakalářskou práci by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Cena děkana za vynikající bakalářskou práci by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Peřina, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  Bakalářská práce nazvaná Vytvoření modulu vzdělávání pro Školní Internetový Informační Portál (ŠIIP) na platformě .NET má za cíl vytvořit nové moduly do stejnojmenného internetového portálu zaměřené na vzdělávání. Tyto ...
 • Marek, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  Cílem práce je návrh přípravku s filtry pro praktická cvičení předmětu Měřicí technika 1. Úkolem bylo nastudovat běžné typy filtrů, porovnat jejich vlastosti a navrhnout univerzální strukturu filtru tak, aby byla umožněna ...
 • Rosický, Jakub (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Tématem bakalářské práce je optimalizace magnetického pole čidla elektromagnetického průtokoměru. Úvodní čtyři kapitoly jsou věnovány teoretickému rozboru dané problematiky, tedy magnetickému poli, principu elektromagnetických ...
 • Petr, Milan (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem simulátoru čidla indukčního průtokoměru. Průtokoměry založené na elektromagnetickém principu jsou známy svojí vysokou přesností a dlouhodobou stabilitou. Tento fakt klade značné ...
 • Dittrich, Vít (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Bakalářská práce se zabývá obecnou problematikou implementace protokolu IPv6 do domácích směrovačů. Pozornost je věnována příčině přechodu na nový protokol a stavu implementace v nejprodávanějších domácích směrovačích v ...
 • Kopal, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Bakalářská práce se zabývá využitím programovatelného logického automatu od firmy Siemens pro řízení vícerozměrového systému, kterým je tepelná soustava tvořená dvěma vstupy a dvěma výstupy. V bakalářské práci je čtenář ...
 • Martinek, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  V rámci bakalářské práce byly připraveny p-toluensulfonáty: měďnatý, kobaltnatý, nikelnatý, chromitý a železitý, podle optimalizovaných postupů pro laboratoře KCH TUL. Dále byl studován vliv těchto solí při přípravě a ...
 • Bohata, Václav (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  The thesis describes the design and implementation of application capable of centralized management of user accounts. The first part of the thesis describes characteristics of databases that are commonly used as a repository ...
 • Křížek, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Práce se věnuje problematice měření optických ploch. Analyzuje možnosti a limity klasických metod pro měření asférických povrchů - profilometrie, metody geometrické optiky a interferometrie. Čtenáře seznamuje se současným ...
 • Savelov, Maxim (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice spojené se syntézou křemičitých mezoporézních materiálů. Jsou zde popsány základní principy přípravy, funkcionalizace a zásady sledování sorpčních vlastností mezoporézních ...
 • Šída, Jaromír (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím metod dataminingu k posílení bezpečnosti ve společnosti. V teoretické části jsou nejprve představeny základní pojmy z oblasti dataminingu, metodika CRISPM -DM a její jednotlivé fáze. ...
 • Plachý, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  Cílem této bakalářské práce je prostudovat současné způsoby regulace a redukce tlaku vzduchu, a poté navrhnout a prakticky realizovat vlastní regulátor výstupního tlaku zásobníku vzduchu. Zařízení má za úkol udržovat ...
 • Ječmen, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  Tématem této práce je vytvořit software schopný vytvořit s asistencí uživatele grafický 3D model předmětu zachyceného na fotkách. Po uživateli je vyžadováno, aby na fotkách vyznačil hraniční body modelu a následně je ...
 • Brenner, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  Bakalářské práce se zabývá zejména úvodem do programování 3D grafiky, aplikované na příkladu nebeské mechaniky. Nejdříve je zde popsán princip zdánlivého pohybu těles po obloze a dále se text zaměřuje na základní užití ...
 • Valecký, Lukáš (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-27)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí laboratorního aerobního biofilmového reaktoru pro čištění specificky znečištěných odpadních vod. Jedná se o rektor s pevným ložem, ve kterém je jako nosič biomasy použita ...
 • Špína, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Předložená bakalářská práce se zabývá testováním účinků hybridního anorganicko-organického solu na bázi TEOS (tetraethylorthosilikát) a TMSPM (3-(trimethoxysilyl)propyl methakrylát) a MMA (methylmethakrylát), který byl ...
 • Jakubík, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato práce se zabývá vývojem elektroniky schopné řídit 3D tiskárnu RepRap nebo podobný stolní CNC stroj. Vytvořená elektronika je konfigurovatelná a umožňuje řídit větší počet krokových motorků a regulátorů teploty. Součástí ...
 • Strašil, Václav (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato práce se zabývá principem a využitím několika vybraných audioefektů
 a jejich realizaci jak v režimu off-line, tak v režimu on-line. Výstupem práce je aplikace naprogramovaná jazykem C#, spustitelná na počítači s ...
 • Roško, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním zvukového signálu - konkrétně algoritmem pro redukci šumu využívající dvou mikrofonů a banky předem naměřených target cancellation filtrů. Je zde vysvětlena funkce tohoto algoritmu, ...
 • Maděra, Daniel (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato práce dokumentuje automatizaci procesu zadávání a výběru studentských prací v podobě webové aplikace. Výstupem práce je funkční aplikace, která bude reálně používána studenty a vyučujícími na Fakultě mechatronicky, ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account