Recently added

DSpace Repository

DSpace@TUL: Recent submissions

 • Hlaváč, Kryštof : A12000080
  Jedním ze základních charakterů města je pohyb a komunikace. Veřejný prostor, ve kterém se pohybují a potkávají jeho obyvatelé. New York je dynamické město, přímé ulice vedou davy lidí z bodu A do bodu B po přímé trajektorii. ...
 • Koleňáková, Lucie : D15000125
  Bakalářská práce se zabývá problematikou poskytování laické první pomoci a faktory, které ji ovlivňují. Teoretická část se věnuje podstatě první pomoci a její důležitostí v rámci řetězce přežití. Podstatnou kapitolu ...
 • Dvořák, Daniel : D15000115
  Tato bakalářská práce se zabývá tříděním raněných při události s hromadným postižením zdraví. V práci budou rozděleny a popsány metody třídění raněných. Jedná se o metodu START (snadné třídění a rychlý transport) a TIK ...
 • Bányászová, Denisa : D15000111
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku popálenin v přednemocničníneodkladné péči. Teoretická část popisuje anatomii kůže a její funkce. Dále se soustředí na téma popálenin a komplikací s nimi spojené jako popáleninový ...
 • Premusová, Radka : D15000106
  Pojem Lidský papilomavirus je známý teprve od druhé poloviny 20. století, ale některé choroby, které způsobuje, popsal už před 2000 lety Hippokrates. V současné době je prevence zaměřena jen na karcinom děložního čípku a ...
 • Vyšínová, Denisa : D15000100
  Bakalářská práce se zabývá výživou u pacienta s Crohnovou chorobou z pohledu ošetřovatelství a je rozdělena do dvou částí. Teoretická část práce se zabývá Crohnovou nemocí jako celkem, její etiologií, klinickými příznaky, ...
 • Záhorová, Nela : D15000099
  Bakalářská práce s názvem Postižení pacienta s revmatoidní artritidou se zabývá informacemi, kterými pacient disponuje ohledně jeho nemoci, dodržováním režimových opatřeních a využitím kompenzačních pomůcek u pacientů, ...
 • Sverenyak, Zhanna : D15000091
  V současném období se v českém zdravotnictví projevuje tendence zaměstnávat nelékařské zdravotnické pracovníky ze zemí východní Evropy a nejvíce z Ukrajiny. Důvodem je skutečnost, že české zdravotnictví nedisponuje dostatečným ...
 • Sabáčková, Gabriela : D15000090
  Bakalářská práce s názvem Management infekcí spojených se zdravotní péčí se zabývá problematikou infekcí spojených se zdravotní péčí z pohledu způsobu hlášení infekcí a předcházení jejich vzniku dodržováním základních ...
 • Řípová, Eliška : D15000089
  Onemocnění HIV je jeden z největších globálních problémů dnešní doby. Prevence je jedna z nejvýznamnějších metod, jak nákaze HIV předcházet a je důležité, aby lidé byli informováni o druzích prevence a o tom, jak tyto ...
 • Otrubová, Erika : D15000088
  Cílem bakalářské práce bylo ověřit, jestli infekce spojené se zdravotní péčí, pády a dekubity patří mezi významná rizika. Zjistit kritické body při podávání léku ve formě per os a zjistit kritické body v průběhu přípravy ...
 • Pultarová, Lenka : D15000086
  Bakalářská práce se zabývá nežádoucími událostmi a jejich hlášení v praxi. Práce se rozděluje na část teoretickou a výzkumnou. Teoretická část popisuje problematiku nežádoucích událostí a jejich systémů hlášení. Dále se ...
 • Nováčková, Tereza : D15000080
  Bakalářská práce se zabývá problematikou výskytu multirezistentních bakteriálních kmenů ve zdravotnickém zařízení, především úrovní dosažených znalostí všeobecných sester o této problematice. Bakalářská práce je dělena do ...
 • Kulková, Kateřina : D15000073
  Chronická obstrukční plicní nemoc je v dnešní době velmi časté onemocnění postihující dolní cesty dýchací, periferní průdušky, plicní parenchym a plicní cévy, projevující se dušností, kašlem a expektorací. Nejčastěji vzniká ...
 • Ježková, Kateřina : D15000071
  Výstupem bakalářské práce je článek v odborném periodiku na téma devalvace pacienta v nemocnici. Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části - na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na popis ...
 • Chládková, Lucie : D15000068
  Cílem této bakalářské práce je zjistit znalosti všeobecných sester o paliativní péči, konkrétně v nemocnicích v Mladé Boleslavi a v Krajské nemocnici v Liberci. V teoretické části je paliativní péče zevrubně popsána. V ...
 • Horáková, Lenka : D15000064
  Vietnamská minorita je jednou z nejpočetnějších skupin na území České republiky. V multikulturní společnosti by proto měl být personál poskytovatelů zdravotních služeb připraven poskytnout ohleduplnou a uzpůsobenou péči ...
 • Horáčková, Markéta : D15000063
  Řešení poruch srdečního rytmu pomocí implantování kardiostimulátoru je častovyužívaná léčebná metoda. Je důležité, aby pacienti byli informováni a seznámenis omezeními a pravidly, které musí dodržovat po implantaci. Správným ...
 • Havelková, Adéla : D15000060
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na škálu moderních krycích materiálů a výrobků, které dnes v praxi využíváme pro převaz chronických ran, a na orientaci všeobecných sester v těchto výrobcích. Byly zvoleny 2 cíle, kdy ...
 • Blažková, Michaela : D15000051
  Cílem této bakalářské práce je zjistit znalosti studentů nelékařských zdravotnických oborů Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci o zásadách, rizicích a bezpečnostních opatřeních spojených s aplikací ...