Recently added

DSpace Repository

DSpace@TUL: Recent submissions

 • Pešková, Ivana : P16000665
  Diplomová práce představuje jeden z možných způsobů výuky o energetických zdrojích na základních školách. Nabízí využití projektového vyučování ve výuce chemie a upozorňuje na nutnost vést žáky ke kritickému myšlení, jehož ...
 • Marková, Milena : P16000377
  Bakalářská práce podává přehled o třech teoriích nacionalismu podle významných badatelů Benedicta Andersona, Ernesta Gellnera a Erica J. Hobsbawma. V prvních třech kapitolách práce popíše autorka myšlenky a názory výše ...
 • Toboříková, Denisa : P15000209
  Bakalářská práce se v první části zaměřuje na představení turistického regionu Český ráj, speciálně pak na část nacházející se v Libereckém kraji. Snaží se seznámit s mimořádným potenciálem přírodních a kulturně-historických ...
 • Kysela, Tomáš : P15000196
  Tato bakalářská práce se věnuje fenoménu rozpadu státu na případové studii Jižního Súdánu. Cílem práce je analyzovat vybraný rozpadlý stát pomocí Fragile States Indexu a srovnat, do jaké míry odpovídá specifikace zhrouceného ...
 • Legnerová, Veronika : P16000521
  Diplomová práce se zabývala problematikou dětí v riziku specifických poruch učení v mateřských školách. Jejím cílem bylo zjistit, zda a jak probíhá screening dětí v mateřských školách za účelem odhalení rizika specifických ...
 • Těhníková, Alexandra : P15000555
  Bakalářská práce se zabývá využitím procesního schématu při edukaci žáků s poruchou autistického spektra. Cílem bakalářské práce je zjistit vhodnost použití tohoto edukačního nástroje při vyučovacím předmětu Pracovní ...
 • Švarcová, Veronika : P15000554
  Bakalářská práce se zabývá grafomotorikou dětí v předškolním věku. Konkrétně řeší, jakým způsobem jsou děti v mateřských školách připravovány v oblasti grafomotoriky a zda je rozvoj dostatečný k tomu, aby byly děti na konci ...
 • Šubertová, Lucie : P15000553
  Bakalářská práce se zabývá problematikou poruch chování u žáků s lehkým mentálním postižením. Cílem bakalářské práce je zjistit, s jakými poruchami chování u žáků s lehkým mentálním postižením se učitelé nejčastěji setkávají, ...
 • Doležalová, Kristýna : P15000548
  Pro zpracování bakalářské práce bylo zvoleno téma resocializace v trestu odnětí svobody a programy zacházení s odsouzenými. Metodická část je věnována v první řadě zpracování odborné literatury a dalších, především ...
 • Vránová, Jitka : P15000539
  Bakalářská práce se zabývala narušenou komunikační schopností u dětí předškolního věku. Práce byla rozdělena na dvě části. Kapitoly teoretické části byly zaměřeny na specifika dětí předškolního věku tělesný vývoj, vývoj ...
 • Albaniová, Denisa : P15000534
  Bakalářská práce pojednává o canisterapii a jejím vlivu na člověka. Předmětem této práce je vysvětlit pojem canisterapie a zjistit, jak se tato metoda využívá v Libereckém kraji, a jaké konkrétní dopady má na klienty. Práce ...
 • Grohová, Lucie : P15000506
  Tato diplomová práce se věnuje zpracování demografického vývoje židovské komunity v Mnichově Hradišti. Zaměřuje se zejména na období od poloviny devatenáctého století do zániku komunity během druhé světové války. Velký ...
 • Rohlíčková, Veronika : P15000299
  Bakalářská práce pojednává o životě významné osobnosti hořické nemocnice primáři Karlu Voňkovi, který žil mezi lety 1898-1967. Práce vychází především z jeho vzpomínkových souborů a dalších pramenů, které jsou uloženy ve ...
 • Gordova, Daria : P15000280
  Tato práce se zabývá jak obecně německou fonetikou, tak fonetickými cvičeními, která slouží k získání srozumitelné výslovnosti. Nejdříve je v práci důkladně zkoumán význam výslovnosti a hlavní fenomény německé fonetiky, ...
 • Kunstová, Nikola : P15000245
  Bakalářská práce se věnuje vytvoření celistvého obrazu vývoje českoskalického školství od osmdesátých let 18. století do konce 19. století, jehož historie je dosud zachycena v dílčích etapách a souvislostech. Studentský ...
 • Šnorbert, Jan : P15000199
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem poutních míst. A to přímo v královéhradecké diecézi. Jedná se především o římskokatolická poutní místa, neboť neznám církevní správu jiné z významných církevních organizací v České ...
 • Jiřenová, Michala : P15000186
  Tato bakalářská práce je zaměřena na občanskou vybavenost oblasti Maloskalska a její vliv na cestovní ruch. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá vymezením území, rešerší odborné literatury, ...
 • Janoušková, Alena : P15000184
  Předmětem této bakalářské práce je zapojení exkurzí ve výuce zeměpisu na 2. stupni základních škol. Teoretická část je zaměřena na detailnější zhodnocení problematiky exkurze v hodinách zeměpisu a zařazením exkurze v ...
 • Podařilová, Kateřina : P15000704
  Tématem této bakalářské práce je religiózně-geografická analýza buddhismu v České republice. V teoretické části jsou představeny nejpodstatnější dějiny tohoto náboženství, jeho základní směry a současné rozšíření. Dále je ...
 • Milerová, Tereza : P15000545
  Cílem bakalářské práce je zmapovat výskyt agresivních projevů chování u dětí v mateřské škole. Dále popsat nejčastější formy agresivního chování u dětí v předškolním věku a způsoby jejich řešení pedagogy.Zjištění se opírala ...