Recently added

DSpace Repository

DSpace@TUL: Recent submissions

 • Yang, Tao; Xiong, Xiaoman; Venkataraman, Mohanapriya; Mishra, Rajesh; Novák, Jan; Militký, Jiří (2019-02-01)
  This paper presents an investigation on sound absorption performance of aerogel/polymer nonwoven fabrics. Polyester/polyethylene nonwovens embedded with hydrophobic amorphous silica aerogel were chosen for sound absorption ...
 • Mansoor, Tariq; Hes, Luboš; Skenderi, Zenun; Siddique, Hafiz Faisal; Hussain, Sajid; Javed, Asif (2019-02-01)
  Socks are prevented against wrinkle formation by preheat setting in greige form prior to wet processing. The current study is proposed to analyze the effect of socks presetting process on thermopysiological and wicking ...
 • Klikarová, Šárka
  Práce pojednává o tématu politického a sociologického myšlení Friedricha Augusta von Hayeka. V práci se krátce shrne Hayekův život, nastíní se důležité události, jež měly vliv na jeho další práci. Dále se už podrobněji ...
 • Pásková, Ivana
  Hlavním tématem této bakalářské práce je vzdělávání německých dívek, primárně však jejich vyšší vzdělávání na území Liberce v období od druhé poloviny 19. století do počátku 20. století. Práce je systematicky a logicky ...
 • Kubecová, Lenka
  Bakalářská práce ,,Fenomén putování jako volnočasová aktivita se zabývá zkušeností studentů s nenáboženskou poutí v modu prožitkové pedagogiky. Jejím cílem je porovnat zkušenosti při osamoceném putování a putování ve ...
 • Šindelářová, Leona
  Bakalářská práce se zabývá začleněním primární prevence agrese do volného času dětí a mládeže, který tráví na táborech. Hlavními činiteli by v tomto případě měli být samotní vedoucí dětských táborů. Práce se dělí na dvě ...
 • Hollanová, Ivana
  Tématem této práce je využití tradiční řemeslné činnosti jako nástroje pro rozvoj schopností, dovedností a kompetencí dětí ze základní školy. V první polovině teoretické části se věnuji rozboru klíčových kompetencí v ...
 • Kovářová, Danuše
  Bakalářskou prací, která nese název Rozvoj komunikace u dětí s poruchami autistického spektra v předškolním věku, by autorka čtenářům vytvořila přehled o poruchách autistického spektra (dále i PAS), o jejich možných příčinách ...
 • Skala, Jiří
  Hlavním cílem bakalářské práce je vytvoření video učebnice vybraných netradičních her. Krátce jsou v práci definovány pojmy sport, hra a sportovní hra. Další kapitola se věnuje aplikaci netradičních her, a to na základních ...
 • Jedlička, Jan
  Bakalářské práce Pohybová aktivita a spokojenost mužů ve fitness se zabýváproblematikou pohybové aktivity návštěvníků vybraného fitness centra. Na základěpoznatků získaných z odborné literatury vymezuje pojem zdraví, ...
 • Hralová, Denisa
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání motoriky předškolních dětí. V teoretické části je rozebrán Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, kde se podrobněji zaobírám úkoly a specifiky předškolního ...
 • Knobloch, Roman
  Disertační práce se zabývá problematikou optimalizace ohřevu kovových skořepinových forem pomocí soustavy infrazářičů. Práce se soustředí na diferenciální evoluční algoritmy, které využívá pro tuto optimalizaci. Na konkrétním ...
 • Myšík, Milan
  Hlavním cílem bakalářské práce je provést analýzu finančního zabezpečení a analýzu sportovní přípravy jezdce MTB enduro. Úvodní části práce se věnují představení jezdce MTB enduro Milana Myšíka a představení disciplíny MTB ...
 • Hlavová, Nela
  Tato závěrečná práce se zabývá tématem Spolupráce rodičů a školy na 1. stupni ZŠ s prvky M. Montessori. Je složena ze dvou hlavních částí - teoretické a empirické. V teoretické části se čtenář dozví o pedagogické koncepci ...
 • Švástová, Andrea
  Záměrem této diplomové práce je předat čtenářům základní informace o historii a současnosti významných svátků, které se pojí k období adventu a Vánoc. Čtenářům je nabízeno několik možností, jak dětem přiblížit zvyky a ...
 • Kinská, Marcela
  Tématem diplomové práce je asistent pedagoga na prvním stupni základních škol. Diplomová práce se zabývá otázkou pohledu asistenta pedagoga na svoji práci, na vzájemný vztah s učitelem, pohledem učitele na asistenta pedagoga ...
 • Vilušínská, Magdaléna
  Tato diplomová práce se zabývá vybranými umělci a výtvarnými přístupy v propojování textu a vizuálních prostředků a jejich seznámením se žáky prvního stupně základní školy, v rámci kterého vzniká soubor metodických listů ...
 • Rozkydal, Jakub
  Ve vodách se nachází celé spektrum látek (tzv. mikropolutantů), které neumíkonvenční technologie v čistírnách odpadních vod odstranit, a tak je třeba hledatalternativní způsoby jejich odstraňování. Mikropolutanty se do vod ...
 • Tumová, Monika
  Diplomová práce se snaží o porozumění rodičům, kteří pro své děti volí individuální vzdělávání též nazývané domácí vzdělávání. Cílem diplomové práce je zmapovat edukační prostředí domácího vzdělávání a zjistit, jaké důvody ...
 • Kolocová, Eliška
  Diplomová práce se zabývá porovnáním subjektivního vnímání žáků prvního stupně malotřídních a plně organizovaných škol. Práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou. Teoretická část definuje vybrané pojmy ...