Klasifikační algoritmy v dataminingových úlohách

Abstract
Tato práce seznamuje čtenáře se základními principy dataminingu a popisuje klasifikační algoritmy, jež jsou využívány při řešení různých reálných problémů. Vybrané algoritmy jsou pak demonstrovány na konkrétních datech. Práce dále popisuje vznik desktopové aplikace pro vizualizaci vybraných algoritmů, jakož to nástroje použitelného pro výuku.
This thesis introduces the basic priciples from datamining and describes classification algorithms, which are used in solving different real problems. Selected classification algorithms are then demonstrated on specific data.This thesis also describes the emergence of desktop-application for visualisation of selected classification algorithms, as a tool, which is usefull for teaching.
Description
Subject(s)
Datamining, rozhodovací stromy, informační zisk, entropie, prediktor, predikovaný atribut, Datamining, decision trees, information gain, entropy, predictor, predicted attribute
Citation
ISSN
ISBN