Financial impact in case of investment to the forest property as a result of different tree species composition in the Czech Republic

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Köhler, Pavlína
dc.contributor.author Vala, Vlastimil
dc.contributor.other Ekonomická fakulta cs
dc.date.accessioned 2014-12-03
dc.date.available 2014-12-03
dc.identifier.issn 12123609
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/7135
dc.description.abstract The spruce covers the largest area 44.7% in the Czech Republic, but its natural representation was 11.2%. Forest owners and managers are motivated to change their species composition. But the change will have an economic impact on their property. The aim of this research is to create a model of dependency of total profit from forest stand depending on its composition and prove that if the species composition is changed in favour of beech, the financial impact will be significantly negative. The model has area 100 ha with 100 forest groups which differ in age of one year. All the silviculture and logging activities were done within one year for eleven site indexes. Total volume of cuts was used from the Mensuration and Growth Tables. Prices of contractors including their profit margin and wood price from the Czech statistical office were used for revenues and costs calculations related to the roadside. The profit from the pure spruce stand is higher than profit from pure beech stand. The costs for establishing plantation did not differ in absolute values so much. The difference between revenues is caused mostly by different price for species assortments according to their quality. The profitability of potential investment, which presents costs to the pure spruce stands with the highest site index +1 (36) is 234%, whereas profitability of beech stand in the same site index is only 151%. Profit is a linear function of changing species composition. The localities with the lowest site index was it the red. en
dc.format text
dc.format.extent 70-85 s. cs
dc.language.iso en
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.publisher Technical university of Liberec, Czech Republic en
dc.relation.ispartof Ekonomie a Management cs
dc.relation.ispartof Economics and Management en
dc.relation.isbasedon BARTOŠ, J., ŠACH, F., KACÁLEK, D., ČERNOHOUS, V. Ekonomické aspekty druhového složení první generace lesa na bývalé zemědělské půdě. Zprávy lesnického výzkumu. 2007, Vol. 52, Iss. 1, pp. 11-17. ISSN 0322-9688.
dc.relation.isbasedon ČERMÁK, P., JANKOVSKÝ, L., CUDLÍN, P. Risk evaluation of the climatic change impact on secondary Norway spruce stands as exemplified by the Křtiny Training Forest Enterprise. Journal of Forest Science. 2004, Vol. 50, Iss. 6, pp. 256-262. ISSN 1212-4834.
dc.relation.isbasedon ČERNÝ, M., PAŘEZ, J., MALÍK, Z. Růstové modely hlavních dřevin České republiky (Mensuration and Growth Tables of the Main Tree Species of the Czech Republic). (smrk, borovice, buk, dub), Příloha č. 3 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 84/1996 Sb. o lesním hospodářském plánování (částka 28/1996 Sbírky zákonů). Jílové u Prahy: IFER -Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o., 1996, p. 245.
dc.relation.isbasedon ČSÚ. Průměrné ceny surového dříví pro tuzemsko za ČR v roce 2011 (Kč/m3) [online]. Praha: Český statistický úřad, c2013 [vid. 2013-04-04]. Available from: http://www.silvarium.cz/images/stories/VLASTNCI__Prmrn_ceny_surovho_dv_pro_tuzemsko_za_R_v_roce_2011.pdf.
dc.relation.isbasedon HALAJ, J. Prieskum výškovej vzrastavosti drevín na Slovensku a návrh stupnic výškových bonít. Lesnický časopis. 1959, Vol. 5, Iss. 3-4, pp. 21-40. ISSN 0323-1046.
dc.relation.isbasedon INDIRA, P. Podíl jedle bělokoré ve výhledových cílech obnovy lesa u LČR. Lesnická práce [online]. 2002, Vol. 81, Iss. 1 [vid. 2013-01-04], pp. 20-21. Available from: http://www.silvarium.cz/lesnicka-prace-c-1-02/podil-jedle-belokore-ve-vyhledovych-cilech-obnovy-lesa-u-lcr. ISSN 0322-9254.
dc.relation.isbasedon JANČAŘÍK, V. Nekrotická onemocnění a další poškození kůry buku (Necrotic diseases and other bark damage of beech). Zpravodaj ochrany lesa. 2004, Iss. 10, pp. 6-9. ISBN 80-86461-47-5.
dc.relation.isbasedon JANKOVSKÝ, L., CUDLÍN, P. Dopad klimatických změn na zdravotní stav smrkových porostů středohor. Lesnická práce. 2002, Vol. 81, Iss. 3, pp. 106-109. ISSN 0322-9254.
dc.relation.isbasedon MANSFELD, V. Vyšetření průběhu střední výšky smrku ztepilého Picea abies (L.) Karst. v lesních ekosystémech ČR na základě dat Národní inventarizace lesů. Dizertační práce. ČZU v Praze, 2002.
dc.relation.isbasedon MANSFELD, V. Norway spruce in forest ecosystems of the Czech Republic in relation to different forest site conditions. Journal of Forest Science [online]. 2011, Vol. 57, Iss. 11 [vid. 2012-08-02], pp. 514-522. Available from: http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/52122.pdf. ISSN 1212-4834.
dc.relation.isbasedon Ministerstvo zemědělství České republiky. Souhrnná zpráva 2009 (Report about condition of Czech forests) [online]. Praha: MZČR, 2009 [vid. 2012-08-02]. Available from: http://eagri.cz/public/web/file/94596/Souhrn._zpr._2009_final.pdf.
dc.relation.isbasedon Ministerstvo zemědělství České republiky. Zpráva o stavu lese a lesního hospodářství České republiky v roce 2010 (Report about forest condition and forest management in the Czech republic in year 2010) [online]. Praha: MZČR, 2010 [vid. 2012-08-03]. Available from: http://eagri.cz/public/web/file/138583/Zprava_o_stavu_lesa_2010.pdf.
dc.relation.isbasedon NFI, ÚHÚL. National Forest Inventory in the Czech Republic 2001–2004: Introduction, Methods, Results [online]. Brandýs nad Labem: ÚHÚL, 2004 [vid. 2012-06-26]. pp. 224. Available from: ftp://ftp.uhul.cz/Public/NIL/PUBLIKACE_NIL/NIL%20CR%202001-2004%20cela%20kniha_NFI%20CZ%202001-2004%20complete%20book/NIL%20CR%202001-2004_NFI%20CZ%202001-2004.pdf. ISBN 978-80-7084-587-5.
dc.relation.isbasedon PLÍVA, K. Typologický klasifikační systém ÚHUL Brandýs nad Labem [online]. Brandýs nad Labem: ÚHÚL, 1987 [vid. 2012-08-01]. Available from: ftp://ftp.uhul.cz/public/typologie/Typologicky_klasifikacni_system_UHUL_Pliva_1987.pdf.
dc.relation.isbasedon PRETZSCH, H. The elasticity of growth in pure and mixed stands of Norway spruce (Picea abises [L.] Karst.) and common beech (Fagus sylvatica L.). Journal of Forest Science. 2003, Vol. 49, Iss. 11, pp. 491-501. ISSN 1212-4834.
dc.relation.isbasedon SOUČEK, J., TESAŘ, V. Metodika přestavby smrkových monokultur na stanovištích přirozených smíšených porostů (Guidelines on Norway Spruce stand Transformation on Sites Naturally Dominated by Mixed Forset Stands). Recenzovaná metodika. Opočno. Lesnický průvodce [online]. 4/2008 [vid. 2012-06-26]. Available from: http://www.vulhm.cz/sites/File/vydavatelska_cinnost/lesnicky_pruvodce/lp_2008_04.pdf.
dc.relation.isbasedon Tabulky pro druhování dříví a sortimentaci těžebního fondu. Sestavil: Simanov, V. MZLU v Brně, 2007. TOMÁŠKOVÁ, I. Evaluation of changes in the tree species composition of Czech forests. Journal of Forest Science [online]. 2004, Vol. 50, Iss. 1 [vid. 2012-06-26], pp. 31-37. Available from: http://www.cazv.cz/attachments/2_1_0_Full%20text%205.pdf. ISSN 1212-4834.
dc.relation.isbasedon Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování (on forest management planning).
dc.relation.isbasedon Vyhláška č. 236/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže (setting forth details for securing forest protection and stating models of service badge and of forest guard certificate).
dc.rights CC BY-NC
dc.subject stakeholder en
dc.subject stakeholder circle methodology en
dc.subject stakeholder index en
dc.subject stakeholder identification en
dc.subject stakeholder prioritization en
dc.subject.classification C20
dc.subject.classification Q23
dc.subject.classification L73
dc.title Financial impact in case of investment to the forest property as a result of different tree species composition in the Czech Republic en
dc.type Article en
dc.date.defense 2014-12-02
dc.publisher.abbreviation TUL
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.doi 10.15240/tul/001/2014-4-006
dc.identifier.eissn 2336-5604
local.relation.volume 17
local.relation.issue 4
local.relation.abbreviation E&M en
local.relation.abbreviation E+M cs
local.faculty Faculty of Economics
local.citation.spage 70
local.citation.epage 85
local.access open
local.fulltext yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account