Nezaměstnanost a osobnost jedince

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vacek, Jiří
dc.contributor.author Kocourová, Veronika
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2014-01-10
dc.date.available 2014-01-10
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2009-03-20
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/6499
dc.description katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 68 s. cs
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývala problematikou nezaměstnanosti. Cílem bylo zjistit, co činí uchazečům o zaměstnání největší problém v návratu zpět na trh práce. Práci tvořily dvě části. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů popsala nezaměstnanost a její vývoj, funkci úřadů práce, zabývala se rizikovými skupinami nezaměstnaných, dlouhodobou nezaměstnaností a psychikou nezaměstnaného jedince. Věnovala se též popisu vývoje nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníkového šetření a studia dokumentace postoje 100 uchazečů o zaměstnání. Výsledky ukazovaly, že největší problém v návratu zpět na trh práce představují tři faktory: věk, zdravotní stav a vzdělání, a vyúsťovaly v konkrétní navrhovaná opatření, kterými je především nutnost zvýšené aktivity uchazečů o zaměstnání. cs
dc.description.abstract Bachelor thesis dealt with the problems of unemployment. The aim was to find out what makes the job seekers the greatest challenge in returning back to the labor market. The work consisted of two parts. This was the theoretical part with the processing and presentation of expert sources described the unemployment rate and its evolution, the function of employment agencies, dealing with the risk groups of unemployed, long-term unemployment and unemployed individuals psyche. It also gave a description of unemployment in the district. The practical part examined using a questionnaire survey and document study position 100 job seekers. The results showed that the biggest problem in returning back to the labor market is represented by three factors: age, health and education, and the results point to a conclusion proposed measure, which is primarily the need for increased activities of job applicants. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject úřad práce cs
dc.subject míra nezaměstnanosti cs
dc.subject typy nezaměstnanosti cs
dc.subject rizikové skupiny nezaměstnaných cs
dc.subject psychika člověka cs
dc.subject dlouhodobá nezaměstnanost cs
dc.subject volná pracovní místa cs
dc.subject ukazatelé nezaměstnanosti cs
dc.subject dosažené vzdělání - základní vzdělání cs
dc.subject vyučení cs
dc.subject úplné střední odborné vzdělání cs
dc.subject vysokoškolské vzdělání cs
dc.subject zdravotní stav cs
dc.subject věk cs
dc.subject poradenské a motivační programy úřadu práce cs
dc.subject unemployment en
dc.subject employment office en
dc.subject the unemployment rate en
dc.subject types of unemployment en
dc.subject vulnerable groups of unemployed en
dc.subject the human psyche en
dc.subject long-term unemployment en
dc.subject vacancies en
dc.subject indicators of unemployment en
dc.subject level of education - basic education en
dc.subject apprenticeship en
dc.subject complete secondary vocational education en
dc.subject higher education en
dc.subject health en
dc.subject age en
dc.subject counseling and incentive programs for office work en
dc.title Nezaměstnanost a osobnost jedince cs
dc.title.alternative Unemployment and Person´s Character en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2010-06-16
dc.date.committed 2010-04-16
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KSS cs
local.identifier.stag 17380
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 447498
dc.subject.verbis unemployed en
dc.subject.verbis zaměstnanost cs
dc.subject.verbis nezaměstnanost cs
dc.subject.verbis nezaměstnaní cs
dc.subject.verbis úřady práce cs
dc.subject.verbis unemployment en
dc.subject.verbis employment en
dc.subject.verbis employment agencies en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:58:01 cs
local.verbis.studijniprogram KSS Sociální práce/Sociální pracovník cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account