Systém řízení pohonu jehelních tyčí

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rydlo, Pavel
dc.contributor.author Váša, Petr
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2013-12-30
dc.date.available 2013-12-30
dc.date.issued 2011
dc.date.submitted 2009-10-16
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/5897
dc.description katedra: MTI; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 63 s. cs
dc.description.abstract Předmětem této práce je ověření použitelnosti krokového motoru v dynamicky náročné aplikaci. Předpokládanou oblastí použití je textilní průmysl, kde cena pohonu hraje významnou roli. Krokový motor je proto zkoumán jako cenová alternativa dražšího synchronního servomotoru v aplikaci pohonu jehelní tyče průmyslového šicího stroje. Dynamické chování poháněného mechanismu je aproximováno lineárním modelem, který je získán experimentální identifikací. S využitím tohoto modelu je provedena optimalizace zdvihové funkce mechanismu s cílem minimalizovat nežádoucí překmity jehelní tyče. Metoda použitá při optimalizaci je založena na dopředném řízení bez zpětné vazby. Pro praktické ověření metody řízení je navržena experimentální řídicí jednotka, která umožňuje synchronizované řízení dvou pohonů. Jejím hlavním přínosem je schopnost generovat průběhy s obecným průběhem zrychlení. Dále je navržen způsob nalezení referenční polohy tyče, který nevyžaduje speciální snímač polohy. Navržená metoda řízení je prakticky ověřena s jedním vybraným typem krokového motoru na funkčním modelu stroje. Výsledné parametry pohonu s krokovým motorem sice nedosahují kvalit servomotoru, při nižších nárocích na rychlost stroje se přesto může jednat o cenově zajímavou variantu. cs
dc.description.abstract The aim of this work is applicability verification of a step motor in applications with a high dynamic load. The target area of usage is a textile industry, where the price of a drive is significant. The step motor is therefore designed as a low-cost alternative to a synchronous servodrive in application of needle bar drive on an industrial sewing machine. Dynamic behaviour of driven mechanism is approximated with a linear model, whose parameters are obtained by an experimental identification. The model is used to optimise the exciting function of the driven mechanism with the aim of minimize undesirable overshoots of the needle bar. The optimisation method is based on an inverse filter for the forward control without a feedback loop. For a practical verification of the control method it is designed an experimental control unit, which is capable of the synchronized control of two drives. Main contribution of this control unit is its ability to generate speed profiles with general acceleration curve. Also it is designed and verified a method for a needle bar reference position search without a need of a special position sensor. The designed control method is verified on a sewing machine function model with one selected type of a step motor. Obtained technical parameters of the step motor drive do not achieve qualities of a synchronous servodrive, but it may be an interesting price variant in case of low-speed machine demands. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject krokový motor cs
dc.subject identifikace cs
dc.subject optimalizace cs
dc.subject řízení cs
dc.subject synchronizace cs
dc.subject step motor en
dc.subject identification en
dc.subject optimization en
dc.subject control en
dc.subject synchronization en
dc.title Systém řízení pohonu jehelních tyčí cs
dc.title.alternative Needle bar drive control system en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr cs
dc.date.defense 2010-06-23
dc.date.committed 2010-05-21
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department MTI cs
local.identifier.stag 18423
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis kpw06461658
dc.subject.verbis control systems en
dc.subject.verbis krokové motory cs
dc.subject.verbis řídicí systémy cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:28:49 cs
local.verbis.studijniprogram MTI Elektrotechnika a informatika/Automatické řízení a inženýrská informatika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account