Historický vývoj bilančního vykazování na příkladu českého účetního systému

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malíková, Olga
dc.contributor.author Venclová, Renata
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2013-12-30
dc.date.available 2013-12-30
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2009-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/5587
dc.description katedra: KFÚ; rozsah: 93 s. cs
dc.description.abstract This diploma work deals with the statement of balance sheet that has been applied since the beginning of the 20th Century to the present times in the accounting systems of the Czech Republic. This diploma work was divided into 7 main chapters. The first chapter deals particularly with assumptions of accounting systems and it describes the basic accounting principles and valuation methods. The second chapter shortly identifies the particular accounting statements including a balance sheet, income statement, cash flow statement and statement of changes in equity. The next chapter talks about balance sheet theories. There are major theorists and their accounting views also mentioned in this chapter. The following three chapters identify the balance sheet statements at the beginning of the 20th Century, the post-war period and present. The last chapter deals with current trends of balance sheet reporting. There are also introduced the main and basic features of the international accounting standards IFRS and US GAAP. This chapter also includes a comparative analysis of the selected balance sheet items according to the Czech legislation and the international accounting standards IFRS. en
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o rozvahovém vykazování v českých účetních podmínkách od počátku 20. století po současnost. Práce je rozdělena do sedmi hlavních kapitol. První kapitola se zabývá především předpoklady účetního systému. Jsou zde popsány základní účetní zásady a způsoby oceňování. Druhá kapitola krátce popisuje jednotlivé účetní výkazy, mezi něž patří rozvaha, výsledovka, výkaz peněžních toků a výkaz o změnách vlastního kapitálu. Další kapitola je věnována bilančním teoriím. V této části jsou zmiňováni významní teoretikové včetně jejich názorových škol. Další tři kapitoly se zabývají rozvahovým vykazováním na počátku 20. století, v poválečném období a v současnosti. Poslední kapitola se zabývá současným trendem vývoje rozvahového vykazování. Jsou zde nastíněny především základní myšlenky mezinárodních účetních standardů IFRS a US GAAP. V této kapitole je také obsažena komparativní analýza vybraných rozvahových položek dle české legislativy a dle mezinárodních účetních standardů IFRS. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject accounting en
dc.subject accounting principles en
dc.subject assets en
dc.subject balance sheet en
dc.subject balance sheet theory en
dc.subject balance sheet en
dc.subject reporting en
dc.subject convergence en
dc.subject annual report en
dc.subject financial reporting en
dc.subject financial statement en
dc.subject harmonization of accounting en
dc.subject ifrs en
dc.subject liabilities en
dc.subject profit/loss en
dc.subject us gaap en
dc.subject aktiva cs
dc.subject bilanční teorie cs
dc.subject harmonizace účetnictví cs
dc.subject hospodářský výsledek cs
dc.subject ifrs cs
dc.subject konvergence cs
dc.subject pasiva cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject rozvahové vykazování cs
dc.subject účetní výkaznictví cs
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject účetní zásady cs
dc.subject účetní závěrka cs
dc.subject účetnictví cs
dc.subject us gaap cs
dc.title Historický vývoj bilančního vykazování na příkladu českého účetního systému cs
dc.title.alternative Historical evolution of the balance-sheet reporting illustrated by the Czech accounting system en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2010-06-16
dc.date.committed 2010-05-07
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KFU cs
local.identifier.stag 18106
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 446435
dc.subject.verbis podniková ekonomika cs
dc.subject.verbis účetní doklady cs
dc.subject.verbis účetnictví cs
dc.subject.verbis accounting en
dc.subject.verbis bookkeeping documents en
dc.subject.verbis managerial economics en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:15:10 cs
local.verbis.studijniprogram KFÚ Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account