Daně z příjmů v podnikatelském prostředí

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jínová, Zuzana
dc.date.accessioned 2018-12-02T08:25:34Z
dc.date.available 2018-12-02T08:25:34Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/46923
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je porovnání daňového zatížení podnikatelského subjektu na území České republiky za zdaňovací období roku 2016. Práce rozlišuje danou problematiku z pohledu fyzických a právnických osob. Nosnou částí bakalářské práce je deskripce daňové soustavy České republiky se zaměřením na daně z příjmů fyzických a právnických osob. Pro porovnání daňového zatížení fyzické a právnické osoby byl vybrán podnik, který poskytuje sportovní aktivity pro mládež a širokou veřejnost včetně seniorů. V současné době je podnik veden fyzickou osobou podnikající na základně živnostenského oprávnění, která zvažuje transformaci na právnickou osobu. Výstupem práce je doporučení majitelce fit center podnikat nadále formou fyzické osoby. V práci byla provedena analýzu současného stavu i teoretického srovnání s alternativním typem podnikání a doporučeno optimální řešení. cs
dc.description.abstract The topic of the bachelor thesis is to compare the tax burden of a business entity in the territory of the Czech Republic for the tax period in 2016. The thesis differentiates the given issue from the point of view of the natural person and the legal entity. The main part of the bachelor thesis is a description of the tax system of the Czech Republic with a focus on the income tax of the natural person and the legal entity. To compare the tax burden on individuals and legal entities, an enterprise has been selected to provide sporting activities for youth and the public, including the elderly. At present, the enterprise is run by a natural person doing business on the basis of a trade license that considers transformation into a legal entity. The output of the work is the recommendation of the fitness center owner to continue to act as a physical person. The thesis analyzed the current state and the theoretical comparison with the alternative type of business and recommended an optimal solution. en
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title Daně z příjmů v podnikatelském prostředí cs
dc.title.alternative Income tax in business area en
dc.type bakalářské práce cs
local.faculty Ekonomická fakulta cs
dc.identifier.signature V 81/17 Eb
local.faculty.abbreviation BAK
local.note.administrators Stare VSKP
local.identifier.verbis kpw06536768
dc.subject.verbis daně z příjmů cs
dc.subject.verbis veřejné finance cs
dc.subject.verbis income tax en
dc.subject.verbis public finance en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:37:24 cs
local.verbis.studijniprogram KFÚ Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account