Citlivostní analýza vstupních parametrů pro hodnocení bezpečnosti hlubinného úložiště radioaktivních látek

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chudoba, Josef
dc.contributor.author Matoušek, Ondřej
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2013-12-27
dc.date.available 2013-12-27
dc.date.issued 2013-12-27
dc.date.submitted 2009-10-15
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/3150
dc.description katedra: NTI; přílohy: 1 CD; rozsah: 68 cs
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je provést citlivostní analýzu vstupních parametrů pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů v oblasti melechovského masivu. Teoretická část je zaměřena na popis oblasti, ve které se úložiště nachází. Dále popisuje vstupy do základní úlohy a typy citlivostních analýz. Část bakalářské práce ?základní příklad? zobrazuje celý postup simulace na vstupních datech získaných od geologů. Kapitola obsahuje základní informace o výpočetním programu Flow123D a podrobnější popis vstupních a výstupních souborů, které pro citlivostní analýzu využíváme. Dále obsahuje informace o vizualizačním softwaru GMSH a možnostech jak pomocí tohoto softwaru zobrazovat výstupní data. V části citlivostní analýza je popsáno, jakým způsobem získáváme nová vstupní data do modelu. Obsahuje popis vstupních dat zvoleným statistickým rozdělením a generování nových vstupních dat a souborů pomocí programu Microsoft Excel. Práce se zabývá citlivostní analýzou, kdy vstupy jsou generovány pomocí metody Monte Carlo a jsou sledovány výsledky realizací pokusu. Výstupem z vypočtených realizací jsou pravděpodobnostní grafy, které jsou následně zhodnoceny. cs
dc.description.abstract The objective of the bachelor?s thesis is to execute the sensitivity analysis of input parameters for a radioactive waste depository in the melechovsky massif. The theoretical part is focused on the description of the area where the depository is situated. Then, the input for the basic task and sensitivity analysis are described. The part of the bachelor?s thesis ?basic task? presents the complete simulation process based on data obtained from geologists. The chapter contains basic information about Flow123D program and more detailed description of input and output files which are used for a sensitivity analysis. Also this chapter contains information about the visual software GMSH and its possible ways how to display the output information. The ?sensitivity analysis? part describes ways of obtaining the input data for the model. It contains the description of input data of chosen statistic division and generating of new input data and files with help of Microsoft Excel Program. This thesis deals with the sensitivity analysis where the input data are generated by a method Monte Carlo and the results of realization are monitored. The probability graphs are the outcome of counted realizations, these graphs are subsequently evaluated. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject hlubinné úložiště radioaktivních odpadů cs
dc.subject citlivostní analýza cs
dc.subject hydraulická vodivost cs
dc.subject metoda monte carlo cs
dc.subject flow 123d cs
dc.subject underground repositury of radioactive waste en
dc.subject sensitivity analysis en
dc.subject hydraulic conductivity en
dc.subject method monte carlo en
dc.subject flow 123d en
dc.title Citlivostní analýza vstupních parametrů pro hodnocení bezpečnosti hlubinného úložiště radioaktivních látek cs
dc.title.alternative Sensitivity analysis of input parameters for safety evaluation of underground repository of radioactive materials en
dc.type Thesis
dc.degree.level bc cs
dc.date.defense 2010-06-22
dc.date.committed 2010-05-21
local.department NTI cs
local.identifier.stag 18229
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 461715
dc.subject.verbis úložiště radioaktivního odpadu cs
dc.subject.verbis skladování cs
dc.subject.verbis software en
dc.subject.verbis radioactive waste repositories en
dc.subject.verbis odpad cs
dc.subject.verbis software cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:20:19 cs
local.verbis.studijniprogram NTI Elektrotechnika a informatika/Informatika a logistika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account