Metody GIS při posuzování hygienických aspektů hluku v lidských sídlech

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Šmída Jiří, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.author Cinke, Jan
dc.contributor.other Neckář Bohuslav, prof. Ing. DrSc. Skolitel : 54686
dc.contributor.other Zajíček Jaroslav, Ing. Ph.D. Konzultant : 57743
dc.contributor.other Dvořáková Dagmar, Ing. Konzultant2 : 65207
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-07-28T09:50:51Z
dc.date.available 2018-07-28T09:50:51Z
dc.date.submitted 2017-8-16
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/26554
dc.description.abstract Téma bakalářské práce se zaměřuje na využití metod GIS pro správu, analýzu a sdílení hlukových dat. V teoretické části je nejdříve rozebrána teorie tvorby datového modelu a analytické možnosti GIS, které jsou popsány jak v teoretické rovině, tak v konkrétních případech. V druhé části je položen teoretický základ pro problematiku hluku ať už z pohledu získávání dat a legislativy, tak z pohledu zdravotních rizik, které plynou z nadměrné expozice hluku. Praktická část práce se už plně věnuje tvorbě datového modelu hlukových dat. Je zde využito teoretických poznatků získaných v rešeršní části. Výsledný datový model je dále přesunut do prostředí webového GIS a upraven do vhodné podoby pro správu a sdílení geografických dat z měření hluku. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis focuses on the use of GIS methods for managing, analyzing and sharing noise data. In the theoretical part, the thesis first deals with the theory of data modeling and analytical possibilities of GIS. Analytical possibilities are described theoretically and in specific cases. The second part deals with the theoretical basis of noise issues in terms of data acquisition, legislation, health risks resulting from excessive exposure of noise. Practical part is already fully devoted to creation of data model of noise data. There is used the theoretical knowledge gained in the research section. The resulting data model is then shifted to the Web GIS environment and adapted to the appropriate form for managing and sharing geo data from noise measurements. en
dc.format 67
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon MURPHY, E., KING, E., 2014. Environmental noise pollution: noise
dc.relation.isbasedon mapping, public health, and policy. 1st ed. Elsevier. p. 282.
dc.relation.isbasedon ISBN 9780124115958.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon ZEILER, M., 2010. Modeling our world: the ESRI guide to geodatabase concepts. 2nd ed. Redlands, Calif.: ESRI Press. p. 308.
dc.relation.isbasedon ISBN 9781589482784.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Hluk cs
dc.subject datový model cs
dc.subject hygiena cs
dc.subject GIS cs
dc.subject Noise en
dc.subject data model en
dc.subject hygiene en
dc.subject GIS en
dc.title Metody GIS při posuzování hygienických aspektů hluku v lidských sídlech cs
dc.title GIS methods for assessing the hygienic aspects of noise in human settlements en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2018-7-3
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2018-6-12
dc.date.committed 2018-4-30
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KGE
local.identifier.stag 36719
local.degree.programme Geografie
local.degree.discipline AG
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B1301
local.note.administrators automat


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account