Syntéza derivátů cyklodextrinů vhodných pro navázání na magnetické nanočástice.

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Zajícová Veronika, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.advisor Řezanka Michal, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.author Kalát, Michael
dc.contributor.other Skolitel : 60165 Mishra Rajesh, doc. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant : 55195 Havelka Antonín, doc. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant2 : 63132 Fejfar Antonín, RNDr. CSc.
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2018-05-04
dc.date.available 2018-05-04
dc.date.submitted 2013-04-04
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/26003
dc.description.abstract V rámci této bakalářské práce byly připraveny 3 vybrané monosubstituované deriváty beta-cyklodextrinu (CD) vhodné pro navázání na magnetické nanočástice. Jedná se o 6-O-tosyl-6-deoxy-beta-CD, 6-karboxymethylamino-6-deoxy-beta-CD a 6-karboxyethylamino-6-deoxy-beta-CD. Příprava posledně jmenovaného, pokud je autorovi známo, nebyla doposud publikována.Literární rešerše je zaměřena na cyklodextriny, jejich vlastnosti, metody přípravy a možnosti využití v praxi. Následně je stručně pojednáno o magnetických nanočásticích a poslední kapitola teoretické části se zabývá především potenciálním aplikačním polem magnetických nanočástic modifikovaných deriváty beta-cyklodextrinů.Příprava sloučenin byla pro získání věrohodnějších výsledků vždy minimálně dvakrát zopakována. Struktura produktů byla stanovena nukleární magnetickou rezonancí, u poloviny sloučenin byla provedena také hmotnostní spektrometrie. K zjištění jejich ostatních charakteristik by bylo nezbytné použití dalších metod spektrální analýzy (2D nuclear magnetic resonance 2D NMR, attached proton test APT, distortionless enhancement by polarization transfer DEPT aj.) cs
dc.description.abstract The task of this bachelor thesis was to prepare three selected mono-substituted derivatives of beta-cyclodextrine (CD) suitable for connecting magnetic nano-particles, specifically 6-O-tosyl-6-deoxy-beta-CD, 6-carboxymethylamino-6-deoxy-beta-CD and 6-carboxyethylamino-6-deoxy-beta-CD. Based on the research that has been performed, no works on this particular subject have been published, specifically using the last named compound (6-carboxyethylamino-6-deoxy-beta-CD).In order to begin, several works on cyclodextrines which detailed their properties and ways of preparation were consulted and afterwards summarized in this thesis. A short treatise on magnetic nano-particles encapsulates their preparation, use and properties. In the final phase of the theoretical section, potential applications of magnetic nano-particles functionalized by beta-cyclodextrine derivatives were documented. Each experiment was done at least twice in order to ensure that the results were correct. The structure of products was determined by nuclear magnetic resonance (NMR) and one half of the compounds was scrutinized by mass spectrometry. To specify their other characterizations, extra spectral analysis would be needed (2D NMR, attached proton test APT, distortionless enhancement by polarization transfer DEPT, etc.) en
dc.format 42 s. (8 914 znaků)
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Plany
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon begin*arab* item Liu, Y. et al. Thermodynamic Origin of Molecular Selective Binding of Bile Salts by Aminated beta-Cyclodextrins. J. Phys. Chem. B 107, 14130-14139 (2003). item Zhong, N., Byun, H.-S. & Bittman, R. An improved synthesis of 6-O-monotosyl-6-deoxy-[beta]-cyclodextrin. Tetrahedron Lett. 39, 2919-2920 (1998). end*arab*
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject cyklodextrin cs
dc.subject magnetické nanočástice cs
dc.subject biotechnologie cs
dc.subject cyclodextrin en
dc.subject magnetic nanoparticles en
dc.subject biotechnology en
dc.title Syntéza derivátů cyklodextrinů vhodných pro navázání na magnetické nanočástice. cs
dc.title Synthesis of Cyclodextrin Derivatives Suitable for Conjugation with Magnetic Nanoparticles. en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 24.6.2016 17:13
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2015-06-16
dc.date.committed 2015-05-15
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation KCH
local.identifier.stag 27639
local.degree.programme Nanotechnologie
local.degree.discipline NA
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B3942
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06485347
dc.subject.verbis nanoparticles en
dc.subject.verbis nanočástice cs
dc.subject.verbis cyklodextriny cs
dc.subject.verbis cyclodextrines en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:28:43 cs
local.verbis.studijniprogram KCH Nanotechnologie/Nanomateriály cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account