Elektrická zařízení elektromobilu eTUL

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Orendáš Pavel, Ing.
dc.contributor.advisor Jandura Pavel, Ing. Ph.D.
dc.contributor.author Tomsa, Jan
dc.contributor.other Skolitel : 55397 Lenfeld Petr, prof. Dr. Ing.
dc.contributor.other Konzultant : 54945;54932 Rydlo Pavel, doc. Ing. Ph.D.;Diblík Martin, Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant2 : 63194 Tomka Pavel, Mgr.
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2013-10-10
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/25473
dc.description.abstract Diplomová práce ? Elektrická zařízení elektromobilu eTUL v první části informujeo stavu elektromobility k roku 2013 (počty provozovaných elektromobilů a dobíjecích stanic, technologie trakčních baterií) a seznamuje s konceptem elektromobilu eTUL. V další části jsou vybírána vhodná elektrická zařízení povinné i komfortní výbavy (osvětlení, stěrač, ostřikovač, topení, elektrický posilovač brzd atd.), splňující zákonné požadavky pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Dále byly zpracovány parametry zvolených elektrických zařízení do přehledné tabulky, z které je následně vypočítán potencionální dojezd podle evropského jízdního cyklu NEDC. Jelikož NEDC nezohledňuje reálné podmínky při provozu elektromobilu, jsou vypočítány i dojezdy s ohledem na dané roční období a denní dobu. Pro přehlednost jsou uvedeny výpočty pro dvě varianty možného řešení komfortního zařízení. Výsledky jsou zpracovány do grafů, tabulek a soubor pro výpočet je přiložen k práci. V závěrečné části je navrhnuto vhodné řešení napájení palubní sítě elektromobilu. Na výběr bylo buď napájení ze zvláštní baterie, určené jen pro palubní síť nebo napájení z přímo hlavní trakční baterie (pomocí DC/DC měniče). cs
dc.description.abstract Master?s thesis ? Electrical components of the eTUL battery electric vehicle consists of four parts. In the first part it gives information about the state of electromobility to 2013 (the number of operated electric vehicles and charging stations, technology of traction battery) and apprises of the electric vehicle eTUL conception. In the second part there are selected suitable electrical components for mandatory and comfortable equipments (lights, wiper, washer, heating, electric power brakes, etc.), meeting the legal requirements for the operation of vehicles on the road. Furthermore there are processed parameters of selected electrical components in a tabular form, from which is calculated the potential range according to the European driving cycle NEDC. Because NEDC do not reflect the real conditions in the operation of an electric vehicle, range is calculated with regard to seasons and time of day. For ease of reference the calculations includes two possible solutions of comfortable equipment. Results are presented in graphs, tables and the file for calculating is attached. In the final part it is designed a suitable solution of power supply on-board network of the electric vehicle. For selection there is a power supply from extra battery intended only for power supply on-board network or directly from the main traction battery (using DC/DC converter). en
dc.format 101 s
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Grafy, Tabulky ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon begin*arab* renewcommand*labelenumi**[arabic*enumi*]* item PILVOUSEK, Lukáš. Elektromobil pro dvě osoby. Liberec, 2012. Diplomová práce. Technická univerzita v Liberci. Vedoucí práce Ing. Robert Voženílek, Ph.D. item New European Driving Cycle. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-10-07]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/New_European_Driving_Cycle end*arab*
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Elektromobil eTUL cs
dc.subject elektrická zařízení ve vozidle cs
dc.subject spotřeba energie cs
dc.subject jízdní cyklus NEDC cs
dc.subject napájení elektrických zařízení cs
dc.subject elektrická palubní síť cs
dc.subject Electric vehicle eTUL en
dc.subject electrical components en
dc.subject consumption of energy en
dc.subject driving cycle NEDC en
dc.subject power supply of components en
dc.subject electric on-board network en
dc.title Elektrická zařízení elektromobilu eTUL cs
dc.title Electrical components in the eTUL battery electric vehicle en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 24.6.2016 17:13
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2014-02-04
dc.date.committed 2014-05-16
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation MTI
local.identifier.stag 28440
local.degree.programme Elektrotechnika a informatika
local.degree.discipline ME
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N2612
local.note.administrators automat


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account