Řízená hydrolýza polyamidových (PA66) nanovláken pro imobilizaci enzymů

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Marek Jaromír, Ing. Ph.D.
dc.contributor.advisor Martinová Lenka, doc. Ing. CSc.
dc.contributor.author Vaněk, Tomáš
dc.contributor.other Skolitel : 55316 Simová Jozefína, doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant : 64086;63782 Strnadová Kateřina, Mgr.;Šaman Aleš, Ing.
dc.contributor.other Konzultant2 : 64384 Haak Thomas, Dipl.-Ing.
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2014-10-20
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/25083
dc.description.abstract Hydrolyzovaná nanovlákenná vrstva polyamidu 6,6 by pro svůj velký specifický povrch, mechanické, chemické a fyzikální vlastnosti měla být velice dobrým nosičem pro imobilizaci enzymů. Práce se zaměřuje na vytvoření kvalitní nanovlákenné vrstvy polyamidu 6,6 a v druhém kroku na řízenou hydrolýzu této vrstvy s cílem navýšit počet aminoskupin v polymeru. Nanovlákenné vrstvy byly nejdříve zvlákňovány z tyčky pro zjištění optimální konfigurace procesních a materiálových podmínek, k nimž patřily např. použité rozpouštědlo a jeho koncentrace, vlhkost vzduchu, teplota atd. Finální vrstvy byly po zohlednění výsledků experimentů připravovány Nanospidrem a jejich morfologie byla hodnocena pomocí SEM. Řízená hydrolýza byla prováděna pomocí kyseliny chlorovodíkové a zkoumala se při ní závislost změny koncentrace kyseliny, doby hydrolýzy a vliv teploty na změnu počtu aminoskupin ve vrstvě a její morfologii. Vlastnosti hydrolyzovaných vrstev byly vyhodnoceny pomocí FTIR spektroskopie, SEM a spektrofotometrickou metodou pomocí navázání methyloranže pro zjištění počtu aminoskupin ve vrstvě. cs
dc.description.abstract The hydrolysed nanofiber layer of polyamide 6,6 should be a very good scaffold for an enzyme immobilization because of its big specific surface area, mechanical, chemical and physical properties. The main goal of this work is to create the quality nanofiber layer of polyamide 6,6 and the second step is controlled hydrolysis of this layer, due to increase the number of amino groups in the polymer Nanofiber layers were electrospun from a stick at first for optimization material and process conditions which are for example the used solvent and its concentration, relative humidity of air, temperature etc. Final layers were prepared, after checking of experimental results, by Nanospider and their morphology was evaluated by SEM. Controlled hydrolysis was done by hydrochloric acid and I researched dependence of a change concentration the acid, time of the hydrolysis and the influence of temperature, on the change the number of amino groups in the layer and its morphology. Properties of hydrolysis layers were evaluated by FTIR spectroscopy, SEM and a spectrophotometric method using a treating with methyl orange for determination the number of amino groups. en
dc.format 71 s. (64 988 znaků)
dc.format.extent Ilustrace, Grafy 1 ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon [1] Mleziva J, (1993), Polymery - struktura, vlastnosti a použití, Sobotáles, Praha.
dc.relation.isbasedon [2] Hladík V a kol, (1970), Textilní vlákna, SNTL, Praha.
dc.relation.isbasedon [3] Ramakrishna S et al, (2005), Electrospinning and Nanofibers, World Scientific Publishing CO. Pte. Ltd.
dc.relation.isbasedon [4] Abbasi A, Nasef M M et al, (2014), Electrospinning of Nylon 6,6 Solution into Nanofibers: Rheology and Morphology Relationships, Chinese Journal of Polymer Science, Vol. 32, No. 6,793-804.
dc.relation.isbasedon [5] Osgrove F H, Williams R J H et al, (2001), Enzyme immobilization on nylon-optimalization and the steps used to prevent enzyme leakage from the support, Enzyme and Microbial Technology, 28, 225-232.
dc.relation.isbasedon [6] Svec F, Gemeiner P, (1996), Engineering Aspects of Carriers for Immobilized Biocatalysts, Biotechnology and Genetic Engineering Reviews, 13:1, 217-236, [online 6.8.2014]
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject nanovlákna PA66 cs
dc.subject zvlákňování z tyčky cs
dc.subject Nanospider cs
dc.subject řízená hydrolýza cs
dc.subject určení počtu aminoskupin cs
dc.subject nanofiber of PA66 en
dc.subject electrospinning from the stick en
dc.subject Nanospider en
dc.subject controlled hydrolysis en
dc.subject determination of amino groups en
dc.title Řízená hydrolýza polyamidových (PA66) nanovláken pro imobilizaci enzymů cs
dc.title Controlled hydrolysis of Nylon 66 nanofibers for enzyme immobilization en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 24.6.2016 17:13
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2015-06-17
dc.date.committed 2015-05-15
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation NTI
local.identifier.stag 31559
local.degree.programme Nanotechnologie
local.degree.discipline NA
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B3942
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06485658
dc.subject.verbis polyamids en
dc.subject.verbis electrospinning en
dc.subject.verbis nanofibers en
dc.subject.verbis nanovlákna cs
dc.subject.verbis polyamidy cs
dc.subject.verbis elektrostatické zvlákňování cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:28:43 cs
local.verbis.studijniprogram NTI Nanotechnologie/Nanomateriály cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account