Aplikace pro numerické řešení matematických úloh

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Vlasák Miloslav, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.advisor Černá Dana, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.author Kybl, Zdeněk
dc.contributor.other Skolitel : 55316 Simová Jozefína, doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant : 56318 Kopetschke Igor, Ing.
dc.contributor.other Konzultant2 : 64446 Nováková Michaela, Bc.
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2014-10-20
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/25076
dc.description.abstract Diplomová práce si klade za cíl vytvoření rešerše vybraných numerických metod a zhotovení aplikace, jež slouží zejména jako didaktická pomůcka studentům při studiu problematiky numerické matematiky. Teoretická část je rozdělena do šesti kapitol, přičemž v každé kapitole jsou charakterizovány hlavní principy numerických metod jednoho odvětví numerické matematiky. Práce postupně seznamuje s algoritmy zabývajícími se aproximací a interpolací funkce, numerickou integrací a derivací, řešením nelineárních rovnic,metodami pro řešení soustav lineárních rovnic a s algoritmy sloužícími pro výpočet vlastních čísel a vlastních vektorů reálných symetrických matic. V praktické části je nejprve představena aplikace implementovaná v jazyce C# z pohledu jejího návrhu, kdy jsou blíže představeny všechny vrstvy aplikace. Později je ilustrována interakce jednotlivých vrstev aplikace a dění v pozadí aplikace při jejím užívání uživatelem. Pro zajištění dostatečné didaktické úrovně využívá aplikace nástrojů, pomocí nichž dochází k zobrazení nejen získaného řešení, ale i postupu, který vedl k jeho dosažení. V případě aproximace a interpolace funkce, řešení nelineárních rovnic a numerické integrace je didaktická úroveň umocněna grafickou interpretací úlohy a jejího řešení. Aplikace dále obsahuje sadu cvičných úloh a podporuje exporty do dalších formátů. Pro distribuci aplikace byly zhotoveny webové stránky. cs
dc.description.abstract The aim of the thesis is a review of numerical methods and manufacturingapplications, which are mainly used as a didactic aidfor students studying the problems of numerical mathematics. Thetheoretical part is divided into six chapters, where each chapteroutlines the main principles of numerical methods, one branchof numerical mathematics. Work gradually introduces algorithmsdealing with approximations and interpolation functions, numericalintegration and di erentiation, solution of nonlinear equations,methods for solving systems of linear equations and algorithms servingfor calculating eigenvalues and eigenvectors of real symmetricmatrices. The practical part is rstly introduced by application implementedin language C# in terms of its design, which introduceseach application layer in more details. Then the interaction of thelayers of the application during its use is illustrated. To ensure su -cient levels of educational uses the application uses tools for viewingnot only the results, but also the process leading to their achievement.In the case of approximation and interpolation functions,solving nonlinear equations and numerical integration a didactic levelis enhanced by graphical interpretation of the examples and itssolutions. The application also includes a set of training tasks andsupports exports to other formats. The websites were made for distributionof the application. en
dc.format 116 s.
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Grafy, Tabulky DVD
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon [1] RALSTON, Anthony. Základy numerické matematiky. Praha: Academia, 1978, 635 s.
dc.relation.isbasedon [2] DĚMIDOVIČ, B. P. a I. A. MARON. Základy numerické matematiky. Praha: SNTL, 1966, 721 s.
dc.relation.isbasedon [3] VITÁSEK, Emil. Numerické metody. Praha: SNTL, 1987, 512 s.
dc.relation.isbasedon [4] PRESS, W. Numerical recipes in C the art of scientific computing. Cambridge: University Press, 1996, 990 s. ISBN 05-214-3108-5.
dc.relation.isbasedon [5] GRIFFITHS, Ian; ADAMS, Matthew; LIBERTY, Jesse. Programming C
dc.relation.isbasedon 4.0. USA: O, 2010. 856 s. ISBN 978-0-596-15983-2.
dc.relation.isbasedon [6] SHARP, John. Microsoft Visual C
dc.relation.isbasedon 2010: krok za krokem. Brno: Computer Press, 2010, 696 s. ISBN 978-80-251-3147-3.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Numerická matematika cs
dc.subject aproximace funkcí cs
dc.subject numerická integrace cs
dc.subject numerická derivace cs
dc.subject nelineární rovnice cs
dc.subject soustavy lineárních rovnic cs
dc.subject vlastní čísla a vektory symetrických matic cs
dc.subject didaktická aplikace cs
dc.subject postupvýpočtu cs
dc.subject cvičné úlohy cs
dc.subject export cs
dc.subject Numerical methods en
dc.subject approximation of function en
dc.subject numerical integration en
dc.subject numerical di erentiation en
dc.subject nonlinear equations en
dc.subject linearequations en
dc.subject eigenvalues and eigenvectors of symmetric matrices en
dc.subject didacticapplications en
dc.subject calculation procedure en
dc.subject practice tasks en
dc.subject export en
dc.title Aplikace pro numerické řešení matematických úloh cs
dc.title Applications for the numerical solution of mathematical problems en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 24.6.2016 17:13
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2015-06-16
dc.date.committed 2015-05-15
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation NTI
local.identifier.stag 28991
local.degree.programme Elektrotechnika a informatika
local.degree.discipline IT-N
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N2612
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06484742
dc.subject.verbis WWW aplikace cs
dc.subject.verbis web applications en
dc.subject.verbis numerical methods en
dc.subject.verbis numerické metody cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:28:42 cs
local.verbis.studijniprogram NTI Elektrotechnika a informatika/Informační technologie cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account