Komplexní řídicí systém mobilního robotu Hexor II

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Kadlečíková Eva, Ing.
dc.contributor.advisor Holada Miroslav, Ing. Ph.D.
dc.contributor.author Kredba, Jan
dc.contributor.other Skolitel : 54781 Antlová Klára, doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant : 55383 Manlig František, doc. Dr. Ing.
dc.contributor.other Konzultant2 : 64461 Mayer Jaromír
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2014-09-12
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/24879
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je komplexní řídicí systém mobilního robotu HEXOR(R) II, především jeho rozšíření o nové metody navigace a celkové zvýšení jeho funkcionality. Aby toho bylo možné dosáhnout, byl upraven jak software robotu, tak i jeho hardware. Z hlediska hardwaru se tato práce zabývá především úpravou energetické jednotky a způsobem jejího monitorování. Samotný software se poté skládá z části nízkoúrovňového řízení, zajištěného mikroprocesorem robotu, a vysokoúrovňového řízení, jež obstarává osobní počítač. Zde je největší pozornost věnována vzájemné komunikaci těchto částí, odometrickým metodám pro navigaci robotu a samotnému uživatelskému rozhraní sloužícímu k jeho ovládání. Dále bylo provedeno modelování okolního prostředí robotu, za jehož pomoci byl vytvořen systém autonomního řízení. cs
dc.description.abstract The subject of this bachelor thesis is complex control system of the mobile robot HEXOR(R) II, mainly its extension by latest methods of navigation and overall increase in its functionality. To be able to achieve this, the software of the robot and also its hardware were adjusted. Concerning hardware, the thesis primarily handles the adjustment of energy unit and the way of its monitoring. Software itself then consists of parts of low-level control secured by the microprocessor of the robot, and high-level control done by personal computer. Here the thesis focuses on mutual communication between these parts, odometric methods for robot navigation and user interface itself serving for its control. Furthermore the modelling of outer surroundings of the robot was carried out, by means of which the system of autonomous control was created. en
dc.format 58 s. (70 000 znaků)
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Grafy, Tabulky 1
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon begin*arab* renewcommand*labelenumi**[arabic*enumi*]* item Petzold, Charles. Programování ve Windows. Praha : Computer Press, 199str. 121ISBN 80-7226-206-8 item Novák, Petr. Mobilní roboty - pohony, senzory, řízení. Praha : BEN - technická literatura, 200str. 24ISBN 80- 7300-141-1. item STENZEL CORPORATION. HeXor? II The mobile robot for research and educatioon: User?s Guide Quick start. V2.0. Gliwice, 200Dostupné na CD dodávaném s robotem Hexor II end*arab*
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject mobilní roboty cs
dc.subject HEXOR(R) II cs
dc.subject řídicí systémy cs
dc.subject navigace cs
dc.subject autonomní řízení cs
dc.subject mobile robots en
dc.subject HEXOR(R) II en
dc.subject control systems en
dc.subject navigation en
dc.subject autonomous control en
dc.title Komplexní řídicí systém mobilního robotu Hexor II cs
dc.title Complex Control System of the Mobile Robot Hexor II en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 24.6.2016 17:13
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2015-06-17
dc.date.committed 2015-05-15
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation ITE
local.identifier.stag 31202
local.degree.programme Elektrotechnika a informatika
local.degree.discipline EIRS
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B2612
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06485618
dc.subject.verbis control systems en
dc.subject.verbis mobile robots en
dc.subject.verbis navigation systems en
dc.subject.verbis navigace cs
dc.subject.verbis řídicí systémy cs
dc.subject.verbis mobilní roboty cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:28:43 cs
local.verbis.studijniprogram ITE Elektrotechnika a informatika/Elektronické informační a řídicí systémy cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account