Analýza zahraničního obchodu ČR ve sledovaném období s důrazem na proexportně orientované firmy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Fielko Eva, Ing. Ph.D.
dc.contributor.advisor Nedomlelová Iva, Ing. Ph.D.
dc.contributor.author Knap, Libor
dc.contributor.other Skolitel : 54889 Fárek Jiří, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant : 55406 Nováková Iva, Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant2 : 63855 Ort Vladimír, Mgr.
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2014-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/24481
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá zahraničním obchodem, jeho historickým vývojem a teoretickými přístupy k této problematice. Hlavním obsahem je zapojení České republiky do zahraničního obchodu jako člena Evropské Unie. V analytické části je zachycen vývoj obchodní bilance v jednotlivých letech zvoleného sledovaného období, které začíná rokem 2004 a končí rokem 2014. Popsány jsou významné ekonomické, společenské a politické události, které měly vliv na výsledek obchodní bilance v daném roce. Zvláštní důraz je kladen na export, exportní firmy a podporu exportu. V této souvislosti byla provedena další analýza, která hodnotí systém státní podpory exportu. Výsledky analýzy vychází ze zkušeností exportních firem, které se zapojily do dotazníkového šetření. Součástí interpretace výsledků jsou návrhy exportérů vedoucí ke zlepšení podpory exportu ze strany státu. cs
dc.description.abstract This diploma thesis deals with foreign trade, its historical development and theoretical approaches to this issue. The main content is the Czech Republic's involvement in foreign trade as a member of the European Union. The analytical part describes the progress of the trade balance in each year of the selected period that begins in 2004 and ends in 2014. It describes the significant economic, social and political events that had an impact on the trade balance in a given year. Particular emphasis is placed on export, export firms and support of the export. In this context, further analysis that evaluates the system of state support for exports. Results of the analysis based on the experience of export companies that participated in the survey. Part of the interpretation of the results, are proposals of exporters to improve the state support of export. en
dc.format 106 s. (23 200 znaků)
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky , Schémata, Grafy, Tabulky 1 ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon FOJTÍKOVÁ, L. Zahraničně obchodní politika ČR. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-128-4.
dc.relation.isbasedon KALÍNSKÁ, E., et al. Mezinárodní obchod. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1299-0.
dc.relation.isbasedon PLCHOVÁ, B., P. ŽAMBERSKÝ a J. TAUŠER. Zahraniční ekonomické vztahy České republiky. 3. vyd. Praha: VŠE, 2007. ISBN 978-80-245-1285-3.
dc.relation.isbasedon SITKIT, A. and N. BOWEN. International Business: Chalenges and Choices. 1st ed. Oxford: OUP Oxford, 2010. ISBN 01-995-3391-1.
dc.relation.isbasedon SVATOŠ, M., et al. Zahraniční obchod. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2708-0.
dc.relation.isbasedon Elektronická databáze článků ProQuest (knihovna.tul.cz).
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject export cs
dc.subject exportní firmy cs
dc.subject import cs
dc.subject obchodní bilance cs
dc.subject platební bilance cs
dc.subject podpora exportu cs
dc.subject saldo cs
dc.subject zahraniční obchod cs
dc.subject export en
dc.subject export firms en
dc.subject import en
dc.subject trade balance en
dc.subject balance of payments en
dc.subject support of export en
dc.subject balance en
dc.subject foreign trade en
dc.title Analýza zahraničního obchodu ČR ve sledovaném období s důrazem na proexportně orientované firmy cs
dc.title Analysis of Czech forein Trade in the observed Period with Emphasis on export-oriented Firms en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 24.6.2016 17:13
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2015-06-15
dc.date.committed 2015-05-07
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KEK
local.identifier.stag 31346
local.degree.programme Ekonomika a management
local.degree.discipline PE
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N6208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 484894
dc.subject.verbis zahraniční obchod cs
dc.subject.verbis foreign trade en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:18:46 cs
local.verbis.studijniprogram KEK Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account