Zahraniční aktivity vybraného podniku v Libereckém kraji v odvětví sklářském

Abstract
Diplomová práce se zabývá vývozními aktivitami sklářského podniku Fipobex, s. r. o. v Libereckém kraji. Cílem práce je navrhnout pro sledovanou společnost doporučení činností, která by mohla vést ze zvýšení jejích zahraničních příjmů. Teoretická část práce seznamuje s podmínkami vývozu z České republiky a dále pak se specifickými možnostmi, které s sebou vývozní činnost přináší. Je zde vymezen i rozdíl při přeshraničním prodeji v rámci Evropské unie a mimo ni. Do práce je zahrnuto i hodnocení sklářského odvětví včetně vývoje vývozu skleněné bižuterie. Praktická část se zaměřuje na dosavadní exportní činnosti praktikované sledovanou společností a na charakteristiku jejích nejvýznamnějších exportních trhů. Ze získaných poznatků je v poslední kapitole sestaven přehled možných řešení, díky kterým by společnost mohla dosáhnout vyšších zahraničních příjmů.
This diploma thesis deals with the glass export from the company Fipobex, s. r. o. in the Liberec region. The aim of this work is to suggest some recommendations for this company, which can lead to increase its foreign incomes. The theoretical part of this thesis presents business conditions of the export from the Czech Republic. Later on, it shows specific opportunities, which export offers. It defines the difference between the export within and out off the European Union borders. This diploma thesis include the evaluation of the glass industry, including the evolution of the glass industry export. The practical part concentrates on the export business of the pursued company up to now and characterizes its most imprortant export markets. According to my data I acquired, the last chapter presents an overview of the possible solutions for gaining better foreign incom.
Description
Subject(s)
Vývoz, intrakomunitární obchod, extrakomunitární obchod, podpora exportu, sklářské odvětví, bižuterie, Export, intra-EU trade, extra-EU trade, support of export, glass industry, fashion jewellery
Citation
ISSN
ISBN