A mechanical model of the vibration conveyor

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pešík, Marek
dc.date.accessioned 2017-11-02
dc.date.available 2017-11-02
dc.date.issued 2011
dc.identifier.issn 1803-9782
dc.identifier.other ACC_2011_1_08
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/21158
dc.description.abstract V různých odvětvích technické praxe, zejména pak v automobilovém průmyslu, se používají jako součásti montážních linek vibrační dopravníky. Umožňují transportovat nejen díly různých tvarů a velikostí, ale i sypké materiály. Princip dopravy dílů je založen na kmitavém pohybu nosného členu ve směru, který uděluje dopravovanému předmětu současně vertikální i horizontální rychlost. Pohon vibračních dopravníků se provádí pomocí mechanických nebo elektromagnetických budičů. Mechanické budiče založené na rotaci nevyvážené hmoty jsou připojeny buď přímo k nosnému členu dopravníku nebo ke členu, který je s ním spojen pružnou vazbou. Elektromagnetické budiče vytvářejí periodické sily nebo momenty mezi nosičem a rámem. V zásadě je snaha naladit systém tak, aby vlastní frekvence příslušná hlavnímu transportnímu pohybu byla blízká nebo shodná s frekvencí budící. V rezonanční oblasti je dopravní výkon nejvyšší ve vztahu k energetickým nárokům pohonu. cs
dc.description.abstract W różnych dziedzinach praktyki technicznej, a zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym, przenośniki wibracyjne używane są jako elementy linii montażowych. Pozwalają one nie tylko na transport części o różnym kształcie i wielkości, lecz także materiałów sypkich. Zasada transportu części polega na ruchu wahadłowym elementu nośnego w kierunku, który nadaje transportowanemu elementowi jednocześnie nie tylko prędkość poziomą, ale też pionową. Przenośniki wibracyjne napędzane są za pomocą mechanicznych wzbudnic lub czujników elektromagnetycznych. Mechaniczne wzbudnice wykorzystują rotację niewyważonej masy i są podłączone bezpośrednio do elementu nośnego przenośnika lub do elementu, który jest z nim połączony elastycznie. Elektromagnetyczne elementy generują siły okresowe albo momenty między nośnikiem a ramą. W zasadzie podejmowane są starania, aby system ustawić tak, aby częstotliwość głównego ruchu transportowego była zbliżona lub zgodna z częstotliwością wzbudnicy. W przestrzeni rezonansowej jest efekt transportowy największy w stosunku do zapotrzebowania energetycznego napędu. pl
dc.description.abstract Vibrating conveyors as components of assembly lines are used in various technical branches, especially in the automotive industry. They do not only provide mechanical handling of differently shaped and sized parts, but they also allow the transport of loose materials. Hereby the main principle for the transportation of parts is based on the oscillating movements of the carrying element which, at the same time, imparts the vertical and horizontal velocity to the transported item. The vibration conveyors are driven by means of mechanical exciters or electromagnetic components. The mechanical exciters, based on the rotation of an unbalanced object, are either directly attached to the carrying element of the conveyer or are connected to the element that is joined to the conveyor by a flexible linkage. The electromagnetic components induce periodic power or moments between the carrying element and the frame. Generally, it is aimed to tune the system in a way to have the natural frequency according to the main transportation movement matching or nearly matching with the exciter frequency. The transport performance in relation to the energetic requirements of the drive is highest in the resonance zone. en
dc.description.abstract In verschiedenen Gebieten der technischen Praxis, vor allem in der Automobilindustrie, werden Vibrationstransporter als Teile von Montagelinien verwendet. Sie ermöglichen nicht nur Bauteilen von verschiedenen Formen und Größen, aber auch Schüttmateriale zu transportieren. Das Prinzip des Transports der Bauteile wird auf der Schwingungsbewegung der Träger gegründet, der dem transportierten Bauteil gleichzeitig horizontale und vertikale Geschwindigkeit gibt. Der Antrieb von Vibrationstransportern wird durch mechanische oder elektromagnetische Erreger durchgeführt. Die mechanischen Erreger gegründete auf der Rotation der nicht ausgewuchtete Masse sind mit dem Träger unmittelbar verbunden oder werden zum Bauteil, der mit dem Träger durch elastisch verbunden ist, befestigt. Die elektromagnetischen Erreger bilden periodische Kräfte oder Momente zwischen dem Träger und dem Rahmen. Grundsätzlich gibt es Mühe das System so abzustimmen, dass die Eigenfrequenz entsprechende der Haupttransportbewegung sehr nah oder ganz gleiche mit der Erregungsfrequenz würde. Im Resonanzbereich ist die höchste Transportleistung in der Beziehung zum Energieverbrauch des Antriebs. de
dc.format text cs
dc.format.extent 9 stran
dc.language.iso en
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Česká republika cs
dc.relation.ispartof ACC Journal en
dc.relation.isbasedon KOŽEŠNÍK, J.: Kmitání mechanických soustav. Praha, 2008.
dc.relation.isbasedon HARRIS, C.M.: Shock and Vibration Handbook. Fifth edition. McGraw-Hill. NewYork, 2005.
dc.relation.isbasedon BRADSKÝ, Z.; VRZALA, R.: Mechanika III. Dynamika. Liberec, 1986.
dc.relation.isbasedon DRESIG, H.; HOLZWEIßIG, F.: Maschinendynamik. 8. Auflage.Springer Verlag. Berlin, 2008.
dc.relation.isbasedon NĚMEČEK, P.; PEŠÍK, M.: PUV 2011-24384 Kruhový vibrační dopravník.
dc.title A mechanical model of the vibration conveyor en
dc.title.alternative Mechaniczny model przenośnika wibracyjnego pl
dc.title.alternative Mechanický model vibračního dopravníku cs
dc.title.alternative Mechanisches Model eines Vibrationstransporters de
dc.type Article en
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.eissn 1803-9790
local.relation.volume 17
local.relation.issue 1
local.citation.spage 71
local.citation.epage 79
local.access open
local.fulltext yes en
dc.license CC BY-NC 4.0


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account