Current and future development of the czech banking sector from the perspective of capital adequacy regulation in EU

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kobík Valihorová, Andrea
dc.date.accessioned 2017-10-19
dc.date.available 2017-10-19
dc.date.issued 2012
dc.identifier.issn 1803-9782
dc.identifier.other ACC_2012_3_13
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/21115
dc.description.abstract Článek pojednává o současném a budoucím vývoji českého bankovního sektoru z hlediska regulace EU zaměřené na kapitálovou přiměřenost. Úvodní část práce popisuje rozdíly v regulaci bankovnictví, a to zejména mezi Basel II a novým regulatorním rámcem Basel III. Příspěvek dále navazuje na výpočet kapitálové přiměřenosti v rámci pravidel Basel II a změnami v kalkulaci kapitálové přiměřenosti v rámci Basel III. Hlavním cílem příspěvku je představit vývoj kapitálu bank, kapitálových požadavků a kapitálové přiměřenosti na českém finančním trhu v letech 2006–2011 a na základě těchto zjištění posoudit stabilitu bankovnictví v budoucnosti. Závěrem jsou zhodnoceny možné dopady regulace Basel III na české banky. cs
dc.description.abstract Artykuł opisuje obecny i przyszły rozwój czeskiego sektora bankowego z punktu widzenia regulacji unijnych dotyczących adekwatności kapitałowej. W części wprowadzającej opisano różnice w uregulowaniach dotyczących banków, w szczególności pomiędzy Basel II a nowymi standardami Basel III. W dalszej części artykułu poświęcono uwagę wyliczeniu adekwatności kapitałowej w ramach standardów Basel II oraz zmianom w oszacowaniu adekwatności kapitałowej w ramach Basel III. Głównym celem opracowania jest przedstawienie rozwoju kapitału banków, wymagań kapitałowych oraz adekwatności kapitałowej na czeskim rynku finansowym w latach 2006–2011. Na podstawie tych ustaleń następnie oceniono stabilność sektora bankowego w przyszłości. W zakończeniu ocenie poddano możliwy wpływ standardów Basell III na czeskie banki. pl
dc.description.abstract This article deals with current and future development of the Czech banking sector from the perspective of capital adequacy regulation in EU. Firstly the differences in the regulation of the banking sector, especially between Basel II and new regulatory framework Basel III, are described. The article follows the calculation of capital adequacy ratio under the Basel II and changes in the calculation under the Basel III. The main aim of this article is to introduce development of bank capital, capital requirements and capital adequacy in the Czech financial market in years 2006–2011 and based on these findings to assess the stability of banking in the future. Finally the impacts of new regulatory framework for Czech banks are evaluated. en
dc.description.abstract Dieser Artikel handelt über die gegenwärtige und zukünftige Entwicklung auf dem tschechischen Banksektor aus der Sicht der für die Kapitalzweckmäßigkeit zuständigen EU-Regelung. Der einführende Teil der Arbeit beschreibt die Unterschiede in der Regulierung des Bankwesens, und das besonders zwischen Basel II und dem neuen regulativen Rahmen Basel III. Der Beitrag knüpft hernach an die Berechnung der Kapitalzweckmäßigkeit im Rahmen der Regeln Basel II und den Änderungen in der Kalkulation der Kapitalzweckmäßigkeit im Rahmen von Basel II. Hauptzeil des Beitrags ist es, die Entwicklung des Kapitals der Banken, der Kapitalanforderungen und der Kapitalzweckmäßigkeit auf dem tschechischen Finanzmarkt in den Jahren von 2006 bis 2011 vorzustellen und auf Grundlage dieser Feststellungen die Stabilität im Bankwesen in der Zukunft zu beurteilen. Als Abschluss werden mögliche Auswirkungen der Regulierung Basel III auf die tschechischen Banken bewertet. de
dc.format text cs
dc.format.extent 8 stran
dc.language.iso en
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Česká republika cs
dc.relation.ispartof ACC Journal en
dc.relation.isbasedon AUER, M.; KOCHANOWICZ, J.; PFOESTL, G.: Basel III and Its Consequences –Confronting a New Regulatory Environment. [online]. 1st ed. Accenture, 2011. 16 pgs. ISBN 92-9197-859-0. [accessed 2012-05-21] Available from WWW: <http://www.accenture.com/us-en/pages/index.aspx>.
dc.relation.isbasedon BCBS Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems. [online]. 1st ed. Basel: Bank for International Settlements, 2010. 77 pgs. ISBN 92-9197-859-0. [accessed 2012-05-24] Available from WWW: <http://www.bis.org/publ/bcbs189_dec2010.htm>.
dc.relation.isbasedon CIPRA, T.: Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. 1st. ed. Prague: Ekopress, s.r.o., 2002. 271 pgs. ISBN 80-86119-54-8.
dc.relation.isbasedon ČNB: Tab. č. 5 Vybrané ukazatele obezřetného podnikání bank. [online]. [accessed 2012-05-09]. Available from WWW: <http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/zakladni_ukazatele_fin_trhu/banky/bs_ukazatele_tab05.html>.
dc.relation.isbasedon ČNB: Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2010. 1st ed. Prague: Česká národní banka, 2010. 137 pgs. ISBN 978-80-87225-31-8.
dc.relation.isbasedon ČS: Výroční zprávy 2006-2011. [online]. [accessed 2012-05-07]. Available from WWW: <http://www.csas.cz/banka/appmanager/portal/banka?_nfpb=true&_pageLabel=downloads_subportal03&dtree=cs&selnod=17&docid=internet/cs/dow_vyrocni_zpravy_ie.xml#17>.
dc.relation.isbasedon ČSOB: Výroční zprávy 2006-2011. [online]. [accessed 2012-05-07]. Available from WWW: <http://www.csob.cz/cz/csob/Vztahy-k-investorum/Stranky/Vyrocni-a-pololetni-zpravy.aspx>.
dc.relation.isbasedon KB: Výroční zprávy 2006-2011. [online]. [accessed 2012-05-07]. Available from WWW: <http://www.kb.cz/cs/o-bance/vztahy-s-investory/publikace/vyrocni-zpravy.shtml>.
dc.relation.isbasedon SHEARMAN & STERLING LLP: The New Basel III Framework: Implications for Banking Organizations. [online]. 1st ed. Financial Institutions Advisory & Financial Regulatory, 2011. 20 pgs. [accessed 2012-05-20] Available from WWW: <http://www.shearman.com/sitesearch/advancedsitesearch.aspx?qu=The%20New%20Basel% 20III%20Framework%3A%20Implications%20for%20Banking%20 Organizations>.
dc.title Current and future development of the czech banking sector from the perspective of capital adequacy regulation in EU en
dc.title.alternative Obecny i przyszły rozwój czeskiej bankowości z punktu widzenia regulacji unijnych ukierunkowanych na adekwatność kapitałową pl
dc.title.alternative Současný a budoucí vývoj českého bankovnictví z pohledu regulace EU zaměřené na kapitálovou přiměřenost cs
dc.title.alternative Die gegenwärtige und zukünftige Entwicklung des tschechischen Bankwesens aus der Sicht der für die Kapitalzweckmässigkeit zuständigen EU-Regelung de
dc.type Article en
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.eissn 1803-9790
local.relation.volume 18
local.relation.issue 3
local.citation.spage 102
local.citation.epage 109
local.access open
local.fulltext yes en
dc.license CC BY-NC 4.0
local.identifier.publikace 1809


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account