Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

DSpace Repository

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 

Recent Submissions

 • Šafařík, Radek
  Tato disertační práce se zabývá problematikou tvorby systémů automatického rozpoznávání řeči (ASR), respektive efektivní adaptací již existujícího systému na nový jazyk. Současné ASR systémy mají modulární architekturu a ...
 • Maryšková, Milena
  V posledních desetiletích se ve vodních zdrojích začaly akumulovat polutanty, které negativně ovlivňují zdraví organizmů i při nízkých koncentracích. Některé enzymy z třídy oxidoreduktáz však mají schopnost oxidovat ...
 • Shrestha, Rojina
  V současnosti je všeobecně přijímaná strategie managementu a ukládání radioaktivního odpadu v úložišti hluboko v geologickém masivu. Zatímco fyzikálně-chemické aspekty úložiště jsou již desetiletí pečlivě studované s cílem ...
 • Antoš, Vojtěch
  Disertační práce je zaměřena na vývoj a využití nanostrukturovaných sorbentů, konkrétně nanovlá-ken s použitím v analytické chemii pro metodu mikroextrakce tuhou fází (SPME). Nanovlákna byla pro tyto účely připravena z ...
 • Braier, Zdeněk
  Disertační práce je zaměřena na analýzu chování a měření lineárního motoru s dynamicky (pružně) uloženou kmitající hmotou na plochých pružinách. Prvním cílem práce je teoretická analýza a simulace chování motoru spolu s ...
 • Hubáček, Tomáš
  Zařízení na bázi nitridových polovodičů jsou součástí našeho každodenního života. Rozšířená a používaná jsou například v modrých světlo emitujících diodách. Tato práce zkoumá novou možnost využití nitridových polovodičů, ...
 • Matějů, Lukáš
  Disertační práce je věnována dvěma si blízkým řečovým úlohám a následně jejich použití v online prostředí. Konkrétně se jedná o úlohy detekce řeči a detekce změny mluvčího. Ty jsou často nedílnou součástí systémů pro ...
 • Řidký, Václav
  Disertační práce je zaměřena na paralelní numerické výpočty proudění na pohyblivých sítích v prostředí OpenFOAM a Vectis. Oba výpočetní softwary využívají k diskretizaci rovnic metodu konečných objemů s ALE (Arbitrary ...
 • Lukášek, Jan
  Tato práce si klade za cíl připravit pokročilý materiál pro tkáňové inženýrství a především hlouběji pochopit vliv povrchové úpravy na interakci substrátu s biologickou hmotou. Tento materiál dále poslouží jako platforma ...
 • Čejka, Jan
  Při zkoumání rozsáhlých robotických soustav pro potřeby firmy ŠKODA AUTO a.s. bylvytvořen software, který je zaměřen na kontrolu robotů a robotových standardů používanýchv koncernu Volkswagen AG. Součástí je i matematická ...
 • Zemtsov, Nikita
  Charakteristickým rysem moderní energetiky je narůstající podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. To přináší řadu výhod z pohledu kvality životního prostředí. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů má však výrazně ...
 • Nečásek, Jakub
  Disertační práce se věnuje tlumení vibrací a hluku semi-aktivní metodou založenou na aktivním řízení tuhosti aktuátoru pomocí elektronického bočníku, umístěného v tlumeném systému. Tato metoda je zde stručně popsána i se ...
 • Exner, Pavel
  Tato doktorská práce je zaměřena na řešení problému proudění podzemní vody v porézním prostředí, které je ovlivněno přítomností vrtů či studní. Model proudění je sestaven na základě konceptu redukce dimenzí, který je hojně ...
 • Hančil, Daniel
  Analýza délkových textilních struktur za účelem ověření jejichvlastností a funkčnosti a následný výzkum umožňující vývoj novýchtextilií je aktuálním řešeným problémem. Disertační prácese zabývá komplexně procesem zpracování ...
 • Vápenka, David (TUL, 2019-07-08)
  Předkládaná disertační práce se zabývá studiem vlivu rozbíhavého iontového svazku na krystalickou strukturu nanášené tenké vrstvy zirkoničitanu-titaničitanu olovnatého (angl. Lead Zirconate titanate -- PZT). Iontový svazek ...
 • Herda, Zdeněk (Technická Univerzita v Liberci, )
  Tato práce se zabývá aktivním řízení nelineárního vibroizolačního systému sedačky s pneumatickou pružinou určeného pro nákladní automobily a těžké stroje. K tomuto účelu byla provedena matematicko-fyzikální analýza pro ...
 • Dolina, Jan (Technická Univerzita v Liberci, )
  Předložená disertační práce je zaměřena zejména na povrchové modifikace komerčně dostupných ultrafiltračních membrán a na přípravu polyethersulfonových ultrafiltračních membrán s tzv. smíšenou matricí. Komerční ultrafiltrační ...
 • Anh Huynh Nguyen, Nhung (Technická Univerzita v Liberci, )
  Tato dizertační práce shrnuje dopady materiálů na bázi železa, konkrétně částic z magnetického Fe3O4 a nula-mocného železa (zero-valent iron, ZVI), studiem toxicity těchto částic a zavedením některých nově modifikovaných ...
 • Parma, Petr (Technická Univerzita v Liberci, )
  Předkládaná práce se zabývá problematikou migrace nanočástic železa v pórovém prostředí. Práce se zaměřuje zejména na pokrok v možnostech studia migrace nanočástic železa související se sestrojením nového měřicího zařízení ...
 • Kosková Třísková, Lenka (Technická Univerzita v Liberci, )
  The study Automated anomaly detection in geophysical survey isthe application of machine learning and computer vision techniquesto the geophysical data. The two main applications were testedduring the research. The research ...

View more