Browsing Časopisy by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Časopisy by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Hielscher,Michael; Wagenknecht, Christian (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Vyučování formálním jazykům a abstraktním automatům tak, aby to motivovalo studenty k aktivnímu učení, je opravdovou výzvou. Tento příspěvek představuje didaktický směr, který smysluplně spojuje vhodná témata ...
 • Lohoff, Anne (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Tento příspěvek se zabývá výzvami pro informační management v projektech vývoje automobilů. Z trendů ve vývoji automobilů jsou vyvozovány požadavky na jejich informační management. Prostřednictvím pozorování informačních ...
 • Kupr, Jaroslav; Suchomel, Aleš (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Úroveň tělesné zdatnosti a úroveň pohybové aktivity u dětí školního věku jsou velmi složité kinantropologické pojmy. Obecně se předpokládá velmi významný vztah tělesné zdatnosti vázaný na pohybovou aktivitu. Hlavním cílem ...
 • Gurinová, Kateřina; Hovorková Valentová, Vladimíra (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Příspěvek se zabývá možnostmi využití harmonické analýzy pro praktické zkoumání časových řad ekonomických ukazatelů. Jde o koncepci, ve které je stěžejním faktorem faktor frekvenční, nikoli časová proměnná. Tento přístup ...
 • Pekařová, Ivana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Tento příspěvek shrnuje dosavadní zkušenosti s použitím Britského národního korpusu v hodinách anglického jazyka u studentů na Ekonomické fakultě TU v Liberci. Protože současné výsledky byly pozitivní, autorka v ...
 • Schmidt, Peter (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Již po desetiletí lze pozorovat silnou tendenci přechodu původně volných morfémů (lexémů) k výhradně vázanému užití. Tato tendence podpořila vznik prefixoidů a sufixoidů. V literatuře je tato skutečnost dostatečně ...
 • Koblasa, František; Manlig, František (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Rozvrhovací problém je známým NP- těžkým optimalizačním problémem. V dnešní době je známo mnoho optimalizačních technik pro řešení teoretických problémů. Pro optimalizaci reálných problémů je však třeba zavést další omezení, ...
 • Neumannová, Helena; Nejedlová, Dana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  V roce 2009 se uskutečnil na Technické univerzitě v Liberci projekt, který se zaměřil na analýzu požadavků trhu v oblasti uplatnění absolventů doktorského studia. V dotazníkovém šetření byli osloveni zaměstnavatelé, aby ...
 • Vlčková, Irena (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Občané Evropské unie hovoří 23 úředními jazyky. Úroveň jazykových znalostí, motivace, způsob jak se mezi sebou Evropané navzájem domluví, kterými jazyky se v Evropě hovoří nejvíce, jaká je úroveň jazykových znalostí Evropanů, ...
 • Stange, Patricia (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  X-následujícím příspěvku je popsána optimalizace řízení provozu jako opatření k efektivnímu provedení energetického managementu komplexních zařízení pro zásobování teplem. Nejdříve jsou vysvětleny podmínky pro optimalizaci ...
 • Nová, Iva; Nováková, Iva; Machuta, Jiří (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Příspěvek se zabývá výrobou litiny s kuličkovým grafitem s vyšším obsahem křemíku. Byl hledán konstrukční materiál, který by vykazoval homogenitu mechanických vlastností v různých stěnách odlitku. To splňuje feritická ...
 • Pešík, Lubomír; Vančura, Martin (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Článek se zabývá aktuální problematikou zpracování signálů při měření nestacionárních mechanických dějů. Zvláštní případem jsou rázy, které kladou jak na měřící aparaturu, tak na metody zpracování naměřených ...
 • Seifert, Stefanie (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Tento příspěvek se zabývá aplikací nových prostředků využívající internet při externě vedené podnikové komunikaci. Přitom se autorka orientuje speciálně na médium „Corporate Blog" a představuje vědecké stanovisko výzkumu, ...
 • Svoboda, Milan (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Příspěvek poukazuje na tematickou pestrost a geografickou orientaci vědeckých, především lingvistických zájmů prof. Dr. Ericha Gieracha (1881–1943), jednoho z nejvýznamnějších představitelů bádání o vlastivědě v bývalé ...
 • Vik, Pavel; Dias, Luis; Pereira, Guilherme (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  V současné době je kladen velký tlak na rychlou a kvalitní tvorbu návrhů projektů výrobních systémů. Pro tyto účely se používá různých softwarových pomůcek pro analýzu, návrh a ověření těchto projektů. Tyto pomůcky se ale ...
 • Gradkowski, Henryk (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Článek představuje zájem Julia Slowackého o ženy a odraz tohoto zájmu v jeho poezii. Zvláštní pozornost je věnována pobytu tohoto velkého polského i evropského básníka v Krkonoších roku 1848. Na této cestě ho doprovázela ...
 • Žák, Jiří; Hauptvogel, Jiří (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Tento článek se zabývá názornou ukázkou využití metody konečných prvků FEM při optimalizaci předepjatých šroubových spojů. Analyzován byl šroubový spoj mezi víkem a válcem vyvíjeného stacionárního motoru. V první fázi byl ...
 • Welc, Jacek (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Charakteristické znamení finanční výkonnosti podniků je dlouhodobé navrácení těchto výsledků na úroveň průměru za celou ekonomiku. V případě příjmu, to znamená, že firmy v daném období, které vykazují nad průměr vyšší ...
 • Šimíková, Ivana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Rozpočtový proces EU je jedním ze základních pilířů rozpočtové politiky EU. Rozpočtový proces EU lze rozdělit do dvou vzájemně oddělených procesů: každoročního rozpočtového procesu a střednědobé finanční perspektivy. ...
 • Krause, Bettina (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Kultura a kulturní standardy představují v rostoucí přeshraniční spolupráci v oblasti obchodu překážky, které musejí být oběma partnery zohledňovány. Přezíravost kulturních rozdílů vede k nedorozumění a ke ztroskotání ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account