Proces transformace a problematika „domovštění“ v pomáhajících profesích

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kalábová, Helena
dc.contributor.author Korych, Martin
dc.date.accessioned 2017-01-03
dc.date.available 2017-01-03
dc.date.issued 2016
dc.identifier.issn 1803-9782
dc.identifier.other ACC_2016_3_05
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/19440
dc.description.abstract Příspěvek otevírá širší kontext problematiky nároku transformace v pomáhajících profesích, vysvětluje fenomén domova a jeho důležitost v životě člověka v souvislosti se separačními nároky v životních referentech s upozorněním na možná úskalí a přesahu habituální pasti a implementaci co možná nejbohatšího a originálního života. cs
dc.description.abstract W artykule przedstawiono szerszy kontekst problematyki prawa do transformacji w zawodach społecznych. Wyjaśniono też zjawisko domu i jego znaczenie w życiu człowieka w powiązaniu z prawem do usamodzielnienia się w ramach motywów ludzkiej egzystencji, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwych trudności pojawiających się w zwyczajowych działaniach człowieka podejmowanych w jego życiu i dążeniu do możliwie najgłębszego i oryginalnego życia. pl
dc.description.abstract The contribution opens up the wider context of the issue of the claim of transformation in helping professions, explains the phenomenon of home and its importance in the life of a man in connection with separation claims in the living referent with notification of the possible pitfalls and habitual traps and the implementation of life as rich and original as possible. en
dc.description.abstract Die Beitrag eröffnet einen breiteren Kontext im Hinblick auf die Problematik des Anspruchs auf Transformation in einem helfenden Beruf. Er erklärt das Phänomen des Heimischwerdens und dessen Wichtigkeit im Leben eines Menschen in Anknüpfung an separate Ansprüche in Lebensreferenten, wobei er auf mögliche klippen im gewohnten übergriff aufmerksam macht. de
dc.format text
dc.format.extent 45-53 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Česká republika cs
dc.relation.ispartof ACC Journal en
dc.relation.isbasedon VÁGNEROVÁ, M., 2004. Psychologie pro pomáhající profese. 3. vydání. Praha: Portál. ISBN 80-7178-802-3.
dc.relation.isbasedon MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, 2007. Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. [online]. [vid. 6. 6. 2016]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/3858/Koncepce_podpory.pdf
dc.relation.isbasedon JOHNOVÁ, M. a J. STRNAD. Deinstitucionalizace a článek 19 Úmluvy o právech osob s postižením. Sociální práce/Sociálna práca: odborná revue pro sociální práci. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2013, 13(1), str. 7-8. ISSN 1213-6204.
dc.relation.isbasedon CHÁB, M., 2004. Svět bez ústavů. 1. vydání. Praha: Quip-společnost pro změnu. ISBN 80-239-4772-9.
dc.relation.isbasedon PELCOVÁ, N., 2004. Filozofická a pedagogická antropologie. 1. vydání. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-0076-5.
dc.relation.isbasedon ŠROBÁROVÁ, S., 2014. Riešenie záťažových situacií, krizová intervencia a sociálna opora. 1.vyd. Trenčin:SpoSo. ISBN 978-80-89533-12.1.
dc.relation.isbasedon HOGENOVÁ, A., 2008. Jak pečujeme o svou duši? 1. vydání. Praha: PedF UK. ISBN 978-80-7290-3
dc.relation.isbasedon PATOČKA, J., 1996. Péče o duši I. 1. vydání. Praha: Oikuméne. ISBN 80-86005-24-0
dc.relation.isbasedon HARTL, P., 2011. Stručný psychologický slovník. 1. vydání. Praha: Portál. ISBN 80-7178-803-1.
dc.relation.isbasedon CIMRMANNOVÁ, T., 2013. Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu: aplikace v kontextu rodinného násilí. 1. vydání. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2205-7.
dc.relation.isbasedon PINC, Z., 2000. Fragmenty k filozofii výchovy. 1. vydání. Praha: Oikoymenh. ISBN 80-7298-004-1.
dc.relation.isbasedon MATOUŠEK, O., a kol., 2003. Slovník sociální práce. 1. vydání. Praha: Portál. ISBN 80-7178-579-0.
dc.relation.isbasedon MUSIL, J. V., 1996. Úvod do sociální psychologie. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 80-7067-647-7.
dc.relation.isbasedon HEIDEGGER, M., 1996. Básnicky bydlí člověk. 1. vydání. Praha: OIKOYMENH. ISBN 80-7298-165-X.
dc.relation.isbasedon HOGENOVÁ, A., 2002. Kvalita života a tělesnost. 1. vydání. Praha: Karolinum. ISBN 80-7184-580-90
dc.relation.isbasedon HOGENOVÁ, A., 2009. Starost o duši. 1. vydání. Praha: PedF UK. ISBN 978-80-7290-393-1
dc.relation.isbasedon HOGENOVÁ, A., 2011. Jsme rozhovorem. 1. vydání. Praha: PedF UK. ISBN 978-80-7290-526-3
dc.relation.isbasedon HAVRDOVÁ, Z., a kol., 2010. Hodnoty v prostředí sociálních a zdravotních služeb. 1. vydání. Praha: FHS UK. ISBN 978-80-87398-06-7.
dc.relation.isbasedon KOPŘIVA, K., 2011. Lidský vztah jako součást profese. 6. vydání. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-922-4.
dc.relation.isbasedon MATOUŠEK, O., a kol., 2012. Základy sociální práce. 3. vydání. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0211-0.
dc.relation.isbasedon MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, 2003. Bílá kniha v sociálních službách. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. [online]. [navštíveno 2016-06-06]. Dostupné z WWW: http://www.cekas.cz/oldweb/php/pdf/Bila_kniha_unor_2003.pdf
dc.relation.isbasedon MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, 2009. Kritéria transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče. Doporučený postup č. 3. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí. [online]. [navštíveno 2016-06-06]. Dostupné z WWW: http://www.mpsv.cz/files/clanky/7059/Doporuceny_postup_3_2009.pdf
dc.relation.isbasedon MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, 2013a. Manuál transformace ústavů. Deinstitucionalizace sociálních služeb. 1. vydání. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. ISBN 978-80-7421-057-0.
dc.relation.isbasedon MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, 2013b. Rizika procesu transformace a deinstitucionalizace a systém jejich řízení. 1. vydání. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. [online]. [navštíveno 2016-06-06]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/14038/rizika.pdf
dc.relation.isbasedon PATOČKA, J., 1988. Péče o duši III. Praha: Váhy. ISBN 80-86005-24-0
dc.relation.isbasedon PATOČKA, J., 1999. Péče o duši II. Praha: Oikúmené. ISBN 80-86005-91-7
dc.relation.isbasedon PELCOVÁ, N., 2001. Vzorce lidství. 1. vydání. Praha: Karolinum. ISBN 80-85866-64-1.
dc.relation.isbasedon SOKOL, J., 2007. Moc, peníze a právo. Esej o společnosti a jejích institucích. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk. ISBN 978-80-73800-66-6.
dc.subject transformation en
dc.subject family en
dc.subject family emotional field en
dc.subject synchronization en
dc.subject oscillation en
dc.subject movement en
dc.subject crisis en
dc.subject original existence en
dc.title Proces transformace a problematika „domovštění“ v pomáhajících profesích cs
dc.title.alternative Proces transformacji i problematyka „zadomowienia” w zawodach społecznych pl
dc.title.alternative Transfortmationsprozess und Problematik des Daheimseins In Helfenden Berufen de
dc.title.alternative The process of transformation and the issue of “being at home” in helping professions en
dc.type Article en
dc.date.defense 2016-12-31
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.doi 10.15240/tul/004/2016-3-005
dc.identifier.eissn 1803-9790
local.relation.volume 22
local.relation.issue 3
local.citation.spage 45
local.citation.epage 53
local.access open
local.fulltext yes en
dc.license CC BY-NC 4.0
local.identifier.publikace 4004


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account