Žák s ADHD v edukačním procesu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Thelenová Kateřina, PhDr. Ph.D. : 57638
dc.contributor.author Malaníková, Lucie
dc.date.accessioned 2022-02-26T04:51:24Z
dc.date.available 2022-02-26T04:51:24Z
dc.date.submitted 2021-4-20
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/163460
dc.description.abstract Závěrečná práce se věnuje popisu práce s dítětem s ADHD v edukačním procesu střediska výchovné péče. Popisuje vývoj chlapcova chování a jeho postojů ve středisku výchovné péče v souvislosti s nastavováním pravidel. Sběr dat byl proveden metodou rozhovoru, pozorování, dotazníku a diagnostických testů. Součástí práce jsou čtyři testy, které jsou vyhodnoceny a jejich výsledky jsou konfrontovány s chováním a postoji jedince. Závěrem práce obsahuje návrh opatření pro další rozvoj jedince. Důležitými body v edukačním procesu bylo zavedení režimu a pravidel, která měl jedinec dodržovat a respektování doporučení plynoucích z individuálního vzdělávacího plánu. Doporučením pro školu v rámci zkvalitnění edukačního procesu tohoto žáka je pokračovat ve využívání těchto nástrojů, omezit chlapcovu práci s textem a umožnit mu práci s asistentem. cs
dc.description.abstract This thesis is devoted to the description of work with a child with ADHD in the educational process in the Center of educational care. It describes the development of this boy's behavior and his attitudes in the center of educational care in connection with setting rules. Data collection was performed by interview, observation, questionnaire and diagnostic tests. In this thesis are four tests, which are evaluated and their results are confronted with the behavior and attitudes of the individual. Finally, it contains a proposal for measures for the further development of the individual. Important points in the educational process were the introduction of the regime and rules, which the individual had to follow and respect the recommendations resulting from the individual educational plan. A recommendation for the school as part of improving the educational process of this pupil is to continue using these tools, limit the work with the text and allow him to work with the assistant. en
dc.format 53 s.
dc.format.extent
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon parHOLEČEK, V., 2001. Aplikovaná psychologie pro učitele. 1. vydání. Plzeň: Západočeská univerzita, Katedra celoživotního vzdělávání. 2 sv. ISBN 80-7082-739-4.par parHUTYROVÁ, M., aj., 2019. Děti a problémy v chování: etopedie v praxi. 1. vydání. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-1523-3.par parKAST, V., 2013. Otcové - dcery, matky - synové: práce s rodičovskými komplexy jako cesta k vlastní identitě. 2. vydání. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0401-5.par parMARTÍNEK, Z., 2015. Agresivita a kriminalita školní mládeže. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5309-6.par parPTÁČEK, R., PTÁČKOVÁ, H., 2018. ADHD textendash variabilita v dětství a dospělosti. 1. vydání. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2930-8.par
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject ADHD cs
dc.subject edukační proces cs
dc.subject poruchy chování cs
dc.subject porucha učení cs
dc.subject Středisko výchovné péče cs
dc.subject ADHD en
dc.subject educational process en
dc.subject Behavioral disorders en
dc.subject Learning disorders en
dc.subject Educational care center en
dc.title Žák s ADHD v edukačním procesu cs
dc.title A Pupil with ADHD in the Educational Process en
dc.type závěrečná práce cs
dc.date.updated 2022-2-1
dc.degree.level
dc.date.defense 2022-02-01
dc.date.committed 2021-12-15
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KSS
dc.identifier.signature Z 202200052
local.identifier.stag 42699
local.degree.programme Další vzdělávání pedagogických pracovníků
local.degree.discipline SPPG
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation DVPP
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis 374bb220-b683-4c01-84fd-82e0604b33b2
local.degree.abbreviation Celoživotní
local.poradovecislo 52
local.identifier.author P20C00056
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account