GE-METRIA

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Prokeš Jaroslav, MgA. Ph.D. : 57171
dc.contributor.author Chenová, Dajana
dc.date.accessioned 2021-07-09T08:48:07Z
dc.date.available 2021-07-09T08:48:07Z
dc.date.submitted 2021-2-22
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/160215
dc.description.abstract Bakalářská práce tematizuje problematiku svobody v řádu. Formálně se opírá o kontinuální změnu elementárních struktur za použití generativních nástrojů, které umožňují nepřetržité proměny v uměleckém díle. Důraz je kladen na náhodu, díky které jsou jednotlivé elementy mezi sebou schopny utvářet nepředvídatelné vztahy. Velkou roli také hraje moment překvapení, hry a tajemství, které vzniká za každým dotekem. Cílem není tvořit věc pouze esteticky krásnou, nýbrž je jí ponechána svoboda, aby žila sama o sobě ve snaze přiblížit se přírodě, která byla a dosud je mým velkým inspiračním zdrojem. Práce rovněž nalézá vzory z šedesátých let, kdy byl počítač poprvé zapojen do procesu tvoření díla. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis deals with the issue of freedom in the order. Formally, it relies on the continuous change of elementary structures using generative tools that allow for continuous transformation in a work of art. Emphasis is placed on chance, thanks to which the individual elements are able to form unpredictable relationships with each other. The moment of surprise, play and mystery, which arises behind every touch, also plays a big role. The goal is not only to create a thing that is only aesthetically beautiful, but it is left free to live on its own in an effort to get closer to nature, which was and still is my great source of inspiration. The work also finds patterns from the 1960s, when the computer was first involved in the process of creating a work. en
dc.format 121 S. (75 000 znaků)
dc.format.extent 1 DVD
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon beginitemize itemPrigogine Ilya textendash Řád v~chaosu: nový dialog člověka s~přírodou, 2001 itemJosef Hlaváček textendash Poesie racionality, 1993 itemJosef Hlaváček, Jiří Padrta textendash Nová citlivost, 1994 itemJan Andres textendash Nepolapitelná struktura, 2018 itemRadek Kratina textendash 1929-1999, 2013 itemZdeněk Sýkora textendash 90, 2010 itemZdeněk Pešánek textendash 1896-1956, 1996 itemVilém Flusser textendash Za filosofii fotografie, 1994 itemJohn Cage textendash Silence: přednášky a texty, 2010 itemOldřich Král textendash I-ťing =: Kniha proměn, 1995 itemLev Manovich textendash Jazyk nových medií, 2018 enditemize
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Generované umění cs
dc.subject interaktivita cs
dc.subject hra cs
dc.subject člověk cs
dc.subject náhoda cs
dc.subject geometrie cs
dc.subject minimalismus cs
dc.subject Generated art en
dc.subject interactivity en
dc.subject play en
dc.subject human en
dc.subject random en
dc.subject geometry en
dc.subject minimalism en
dc.title GE-METRIA cs
dc.title Elastic order en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2021-6-17
dc.degree.level BcA.
dc.date.defense 2021-06-16
dc.date.committed 2021-5-28
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department.abbreviation KUM
dc.identifier.signature V 202102750
local.identifier.stag 42294
local.degree.programme Výtvarná umění
local.degree.discipline DM
local.faculty.abbreviation FA
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B8206
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis 3b47b44d-707d-40cb-a6a7-2dd0f674d19a
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 2750
local.identifier.author A17000033
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account