Za poznáním vánočních zvyků a tradic v Evropě

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Čavojská Gabriela, Mgr. : 65455
dc.contributor.author Lapková, Jana
dc.date.accessioned 2021-06-14T07:36:38Z
dc.date.available 2021-06-14T07:36:38Z
dc.date.submitted 2020-4-2
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/160136
dc.description.abstract Závěrečná práce Za poznáním vánočních zvyků a tradic v Evropě představuje pedagogický projekt přípravy a realizace vánoční akce, při které děti formou zážitku putování zimním večerním lesem poznávají rozmanitost vánočních tradic v různých evropských zemích. Teoretická východiska práce poskytují stručné shrnutí porovnání zážitkové pedagogiky s frontálním způsobem výuky, psychický vývoj dětí mladšího školního věku a stručné informace o vánočních tradicích v několika evropských zemích, které jsou využity v pedagogickém projektu závěrečné práce. cs
dc.description.abstract The thesis Following the Christmas Customs and Traditions in Europe represents a pedagogical project of preparation and realisation of a Christmas event, by which are the children acquainted with variety of Christmas traditions in different European countries in a form of pilgrimage through the winter forest in the evening. The theoretical resources provide a brief summary of comparison of experiential pedagogy with a way of frontal teaching, mental development of children in early school age and a brief information on Christmas traditions in some European countries that are used in the pedagogical project of this thesis. en
dc.format 30 s.
dc.format.extent Ilustrace, Tabulky, Mapy
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon parHANUŠ, R., CHTILOVÁ, L., 2009. Zážitkové pedagogické učení. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2816-2par parJIRÁSEK, I., 2019. Zážitková pedagogika: Teorie holistické výchovy (v přírodě a volném čase). 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-1485-4par parPELÁNEK, R., 2008.~Příručka instruktora zážitkových akcí. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-353-6.par parVALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H., 2011. Pedagogika pro učitele. 2. rozš. a aktual. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3357-9par
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Zážitková pedagogika cs
dc.subject mladší školní věk cs
dc.subject Vánoce cs
dc.subject zvyky cs
dc.subject tradice cs
dc.subject zážitek cs
dc.subject Experience pedagogy en
dc.subject younger school age en
dc.subject Christmas en
dc.subject customs en
dc.subject traditions en
dc.subject experience en
dc.title Za poznáním vánočních zvyků a tradic v Evropě cs
dc.title Following the Christmas Customs and Traditions in Europe en
dc.type závěrečná práce cs
dc.date.updated 2021-3-30
dc.degree.level
dc.date.defense 2021-03-19
dc.date.committed 2021-4-30
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KSS
dc.identifier.signature Z 202100008
local.identifier.stag 41037
local.degree.programme Další vzdělávání pedagogických pracovníků
local.degree.discipline DPS
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation DVPP
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis 677025c4-1e01-42a3-b981-cd91297e45d3
local.degree.abbreviation Celoživotní
local.poradovecislo 8
local.identifier.author P19C00020
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account