Dítě s poruchou chování

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Bjorke Alena, Mgr. : 61041
dc.contributor.author Kordík, Kateřina
dc.date.accessioned 2021-06-07T07:08:47Z
dc.date.available 2021-06-07T07:08:47Z
dc.date.submitted 2019-4-3
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/160076
dc.description.abstract Závěrečná práce se zabývá žákem s poruchou chování, který je nyní umístěn v Dětském domově se školou. V teoretické části definuji poruchu jako takovou, její diagnostiku, příčiny a terapii. Popisuji syndrom hyperaktivity, dětský domov a ústavní péči celkově. V kazuistické části práce popisuji chlapcův dosavadní život, dětství a životní zkušenosti, které přispěli k umístění do výše zmíněného zařízení. Práce mapuje jeho život v DDŠ. Jeho začlenění do kolektivu, adaptaci na prostředí na požadavky, které jsou na něj kladeny. Na jeho vztahy s vrstevníky v DDŠ, i na personál, který s ním denně přichází do styku. cs
dc.description.abstract The final work deals with a pupil with behavioral disorder, who is now placed in a children's home with a school. In the theoretical part I define the disorder as such, its diagnosis, causes and therapy. I describe hyperactivity syndrome, children's home and institutional care in general. In the case report I describe the boy's life so far, his childhood and life experiences, which contributed to the placement of David in the aforementioned facility. The thesis maps his life in DDŠ. Its integration into the collective, adaptation to the environment to the demands placed on it. His relations with peers in DDŠ, as well as the staff who comes into contact with David daily. en
dc.format 26 s.
dc.format.extent
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A., 2003. Mládež a delikvence. Praha: Portál. ISBN 80-7178-771-X
dc.relation.isbasedon VÁGNEROVÁ, M., 2014. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0696-5
dc.relation.isbasedon VÍTKOVÁ, M., 2004. Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido. ISBN 80-7315-071-9
dc.relation.isbasedon VOJTOVÁ, V., 2009. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. Brno: Masarykova Univerzita. ISBN 978-80-210-4573-6
dc.relation.isbasedon VOJTOVÁ, V., 2008. Úvod do etopedie. Brno: Paido. ISBN 978-80-7315-166-9
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Dětský domov se školou cs
dc.subject adaptace cs
dc.subject porucha chování cs
dc.subject syndrom hyperaktivity cs
dc.subject ústavní péče cs
dc.subject Children's home with school en
dc.subject adaptation en
dc.subject behavioral disorder en
dc.subject hyperactivity syndrome en
dc.subject institutional care en
dc.title Dítě s poruchou chování cs
dc.title Child with Behavioral Disorder en
dc.type závěrečná práce cs
dc.date.updated 2021-3-30
dc.degree.level
dc.date.defense 2021-03-05
dc.date.committed 2019-12-20
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KSS
dc.identifier.signature Z 202100007
local.identifier.stag 39922
local.degree.programme Další vzdělávání pedagogických pracovníků
local.degree.discipline SPPG
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation DVPP
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis f14384b6-4cd5-4ca5-9196-7e7020033145
local.degree.abbreviation Celoživotní
local.poradovecislo 7
local.identifier.author P18C00054
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account