Akusmatická situace

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Šťastný Jaroslav, doc. MgA. Ph.D. : 67844
dc.contributor.advisor Loskot Richard, MgA. : 59465
dc.contributor.author Mišurec, Štěpán
dc.date.accessioned 2021-03-02T03:33:10Z
dc.date.available 2021-03-02T03:33:10Z
dc.date.submitted 2020-9-29
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/159822
dc.description.abstract Diplomová práce zkoumá možnosti rádiového vysílání jako uměleckého prostředku. Cílem autora je vytvořit zvukově prostorovou intervenci. Posluchač může dílo prozkoumávat podle vlastního uvážení. Výsledný zvukový vjem si utváří sám, podle toho, jak nastolenou situaci prochází. Tvůrce reflektuje estetiku prvotní lidské zkušenosti s elektromagnetickým prostředím. Šum a zkreslení signálu proto nevnímá jako nežádoucí jevy, ale jako svébytné estetické prostředky. Nehmotná intervence utváří imaginární vrstvu v reálném prostředí. Práce reflektuje aktuální problematiku elektromagnetického prostoru. 1. Koncept2. Vizualizace, fotodokumentace, videodokumentace3. Průvodní teoretická zpráva v pevné vazbě, včetně zadání práce a prohlášení o autorském právu. Zpráva obsahuje mezi jinými úvod, přehled literatury a zdrojů, výsledky a diskuzi a řídí se specifikacemi v dokumentu Požadavky na vypracování bakalářské práce - KED. Zdroje musí být citované dle Směrnice rektora TUL č. 5/2018.4. Elektronická podoba všech částí bakalářské práce (akceptovatelné formáty pdf, pdf/A).5. V systému STAG (Moje studium-Kvalifikační práce-Doplnit údaje o práci) vložit veškerá data o práci a soubor obsahující kompletní výkresovou i textovou dokumentaci, průvodní zprávu, technickou zprávu a doplnit. cs
dc.description.abstract The diploma thesis examines the possibilities of radio broadcasting as an artistic expression. The author's goal is to create a sound-spatial intervention. The student can examine the work at his own discretion. He creates the resulting sound perception himself, depending on how he goes through the established situation. The creator reflects the aesthetics of the original human experience with the electromagnetic environment. Therefore, he does not perceive noise and signal distortion as undesirable phenomena, but as distinctive aesthetic means. Intangible intervention forms an imaginary layer in the real environment. The work reflects the current issues of electromagnetic space. en
dc.format 11 s.
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Plany ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon parDUNNE, Anthony. Hertzian tales: electronic products, aesthetic experience, and critical design. Cambridge: MIT Press, 2005. 174 s. ISBN 0-262-04232-0.par parJOSEPH-HUNTER, Galen. Transmission Arts: Artists and Airwaves. Cambridge: MIT Press, 2011. 200 s. ISBN 978-155554151-4.par parTHURMAN-JAJES, Anne ed. Radio as Art: Concepts, Spaces, Practices. Bielefeld: Transcript Publishing, 2019. 304 s. ISBN 978-383763617-8.par
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject rádiové vysílání cs
dc.subject akusmatická situace cs
dc.subject zvuk cs
dc.subject prostor cs
dc.subject neviditelnost cs
dc.subject radio broadcasting en
dc.subject acousmatic situation en
dc.subject invisibility en
dc.title Akusmatická situace cs
dc.title Acousmatic situation en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2021-2-3
dc.degree.level MgA.
dc.date.defense 2021-02-02
dc.date.committed 2021-1-15
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department.abbreviation KUM
dc.identifier.signature V 202102544
local.identifier.stag 42057
local.degree.programme Design
local.degree.discipline DE
local.faculty.abbreviation FA
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N8208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06676422
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 2544
local.identifier.author A18000061
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account