Škola a sociální pomoc ve druhé polovině 19. století

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Halířová, Martina
dc.date.accessioned 2021-02-01T15:29:12Z
dc.date.available 2021-02-01T15:29:12Z
dc.identifier.issn 2336-680X
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/159690
dc.description.abstract The paper deals with the forms of social assistance provided to poor children and youth in schools. The specific examples are illustrated by the example of Pardubice town. The article mainly deals with the second half of the 19th century, when under the influence of social changes the charitable activities aimed at children and young people were developed. The article mentions also the end of the 18th century, when education and social care reforms took place, and influenced the development of social assistance in the following century. Two types of institutions were established at schools; on one hand, associations providing financial or material support, on the other, groups providing out-of-school activities for children and youth. These organizations had the same goal – the discipline of the poor in society. cs
dc.format text
dc.format.extent 10 s. cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
dc.relation.ispartof Historia Scholastica
dc.relation.isbasedon BĚLINA, Pavel, KAŠE, Jiří a KUČERA, Jan P., 2001. Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. X. 1740–1792. Praha: Paseka. ISBN 80-7185-264-3.
dc.relation.isbasedon BREZINKA, Wolfgang, 2015. Profesionalizace učitelského vzdělávání ve střední a jižní Evropě. In: KASPER, Tomáš et al. Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě: profesionalizace učitelského vzdělávání: historické a systematické aspekty. Praha: Academia, s. 29–50. ISBN 978-80-200-2473-2; 978-80-86935-26.
dc.relation.isbasedon ENGLIŠ, Karel, 1908. Zprávy Zemského statistického úřadu Království českého. Svazek XIII., Chudinství v Království českém na počátku XX. století. Vyd. české. V Praze: Zemský statistický úřad Království českého.
dc.relation.isbasedon ČÁDA, František, 1916. Péče o děti a mládež. V Praze: [s.n.].
dc.relation.isbasedon ČERVINKOVÁ-RIEGROVÁ, Marie, 1894. Ochrana chudé a opuštěné mládeže. V Praze: Nákladem spolku „Ochrana opuštěných a zanedbaných dívek“.
dc.relation.isbasedon GRIMM Gerald, 2015. Učitelská příprava v Rakousku mezi řemeslem / „výcvikem“ a vědeckým pojetím / profesionalizací (1774–1869). In: KASPER, Tomáš et al. Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě: profesionalizace učitelského vzdělávání: historické a systematické aspekty. Praha: Academia, s. 51–64. ISBN 978-80-200-2473-2; 978-80-86935- 26.
dc.relation.isbasedon HALÍŘOVÁ, Martina, 2012. Sociální patologie a ochrana dětství v Čechách od dob osvícenství do roku 1914: disciplinace jako součást ochrany dětství. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická (Monographica; 10). ISBN 978-80-7395-486-4.
dc.relation.isbasedon HLAVAČKA, Milan, CIBULKA, Pavel, POKORNÝ, Jiří, FEJTOVÁ, Olga a BEK, Pavel, 2015. Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781–1939: ideje, legislativa, instituce. Praha: Historický ústav (Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia; 54). ISBN 978-80-7286-241-2.
dc.relation.isbasedon KASPER, Tomáš a PÁNKOVÁ, Markéta, 2015. Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě: profesionalizace učitelského vzdělávání: historické a systematické aspekty. Praha: Academia: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, 2015. ISBN 978-80-200-2473- 2; 978-80-86935-26.
dc.relation.isbasedon KASPER, Tomáš, 2015. Profesionalizace učitelského vzdělávání v českých zemích v pozdním osvícenství. In: KASPER, Tomáš a PÁNKOVÁ, Markéta, Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě: profesionalizace učitelského vzdělávání: historické a systematické aspekty. Praha: Academia: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, s. 76–85.
dc.relation.isbasedon LENDEROVÁ, Milena, HALÍŘOVÁ, Martina a JIRÁNEK, Tomáš, 2015. Vše pro dítě: válečné dětství 1914–1918. Praha; Litomyšl: Paseka, 2015. ISBN 978-80-7432-499-4.
dc.relation.isbasedon LENDEROVÁ, Milena, RÝDL, Karel, 2006. Radostné dětství?: dítě v Čechách devatenáctého století. V Praze; V Litomyšli: Paseka. ISBN 80-7185-647-9.
dc.relation.isbasedon Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, 1907. XXVI díl. V Praze: J. Otto.
dc.relation.isbasedon MORKES, František, 2004. Devětkrát o českém školství (přehledný průvodce). Praha: Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze. ISBN 80-901461-6-3.
dc.relation.isbasedon NOVOTNÝ, Miroslav, 2008. Děti státu. Školství v českých zemích mezi reformou a tradicí. In: Post tenebras spero lucem. Duchovní tvář českého a moravského osvícenství. Praha: Casablanca, s. 148–163.
dc.relation.isbasedon Ochrana mládeže: časopis pro veřejnou i soukromou péči o mládež v Království českém, 1915. Ročník 5. sešit 4, Praha: Emil Šolc spol s r.o. v Karlíně, s. 110–111.
dc.relation.isbasedon POKORNÝ, Jiří, 1994. Studijní nadání v království českém. In: Grant-průvodce po nadačním dění. 1994, roč. 2, č. 7, s. 2–3. ISSN 1210-6461.
dc.relation.isbasedon Překlad Zákonníka říšského, vydaný pro království České. 1864. Ročník 1863. V Praze: Místodržitelská knihtiskárna
dc.relation.isbasedon Ročenka České zemské komise pro ochranu dítek a péči o mládež v království Českém, 1910. Část první. První rok činnosti České zemské komise. Praha: Česká zemská komise pro ochranu dítek a péči o mládež v král. Českém.
dc.relation.isbasedon SCHUSTER, Václav, 1903. Útulky pro učně. Praha: nákladem zem. výboru království Českého
dc.relation.isbasedon ŠAFRÁNEK, Jan, 1897. Vývoj soustavy obecného školství v království českém od roku 1769–1895: Příspěvek k dějinám českého vyučování. Praha: F. Kytka
dc.relation.isbasedon ŠŤASTNÁ, Jarmila, 1977. Stravování pražského dělnictva a chudiny ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století. Český lid 64, No. 1 (1977), s. 9–22.
dc.relation.isbasedon TVRDOŇ, Antonín a ZEMAN, František, 1931. Péče o chudé a péče o mládež ochrany potřebnou v republice Československé v roce 1931. Díl 2, veřejná ústavní a všeobecná dobrovolná péče o chudé a mládež ochrany potřebnou v republice Československé v roce 1931. Praha: Státní úřad statistický.
dc.relation.isbasedon URBAN, Otto, 1982. Česká společnost 1848–1918. Praha: Svoboda.
dc.relation.isbasedon Útulky pro chudou školní mládež. 1887. Administrativní zpráva Prahy a předměstí za rok 1885–1886. Praha: nákladem vlastním.
dc.relation.isbasedon KABLIK, Vincenz, 1850. Memorabilien der Stadt Pardubitz. Kroniky, rkp 27, s. 630. Státní okresní archiv Pardubice (dále SOkA Pardubice).
dc.relation.isbasedon Krausova nadace, Archiv města Pardubice (dále AM Pardubice), kart. 111. SOkA Pardubice. Nadace Jos. Benedettiho, OÚ Pardubice, kart. 82. SOkA Pardubice.
dc.relation.isbasedon Nadace a fondy, 1910–1914. OÚ Pardubice, kart. 258. SOkA Pardubice.
dc.relation.isbasedon Spolek pro podporu nemajetných studujících reálné školy v Pardubicích, 1914. Zpráva o činnosti. Okresní úřad Pardubice (dále OÚ Pardubice), kart. 489, inv. č. 781. SOkA Pardubice.
dc.subject school cs
dc.subject social assistance cs
dc.subject protection of children and youth cs
dc.subject charitable activities cs
dc.subject funds and foundations cs
dc.subject 19th century cs
dc.title Škola a sociální pomoc ve druhé polovině 19. století en
dc.title.alternative School and a social assistance in the second half of the 19th century en
dc.type Article en
dc.publisher.abbreviation TUL
dc.identifier.doi 10.15240/tul/006/2020-2-004
local.relation.volume 6
local.relation.issue 2
local.relation.abbreviation HS
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická en
local.citation.spage 46
local.citation.epage 55
local.access open access
local.fulltext yes en
local.note Časopis Historia scholastica je zařazen do mezinárodních vědeckých databází Ulrich’s Periodicals Directory, EBSCO and ERIH Plus.
dc.contributor.organization Technická univerzita v Liberci


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account