Mladá žena s vícenásobným postižením

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Korych Martin, Mgr. : 64104
dc.contributor.author Horáková, Alena
dc.date.accessioned 2020-11-27T05:32:48Z
dc.date.available 2020-11-27T05:32:48Z
dc.date.submitted 2019-4-3
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/158198
dc.description.abstract Závěrečná práce popisuje mladou ženu s vícenásobným postižením, která větší část svého života prožila v ústavní péči a touží žít svůj život v běžném přirozeném prostředí tak, jako běžná populace. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část objasňuje základní pojmy, které souvisí s tělesným a vícenásobným postižením mladé ženy, část kapitoly je věnována popisu výchovy v ústavním zařízení a osobní asistenci. Praktická část obsahuje anamnézy, popis dlouhodobého pozorování a vyhodnocení dotazníkového šetření. cs
dc.description.abstract The thesis describes a young woman with multiple handicap who has experienced a bigger part of her life in institutional care and longs for living her life in an ordinary and natural environment as normal population. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical one clarifies the basic terms which are connected with the young woman's physical and multiple handicap. A part of the chapter focuses on a description of education in an institutional facility and personal assistance. The practical part contains the case history, description of long - time observation and evaluation of questionnare inquiry. en
dc.format 46 s.
dc.format.extent
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon NOVOSAD, L. Základy speciálního poradenství. 2. vyd. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-174-3.
dc.relation.isbasedon PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., rozšířené a přepracované vyd. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-198-0.
dc.relation.isbasedon ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. 4. vyd. Praha: Portál, 2011. ISBN: 978-80-7367-889-0.
dc.relation.isbasedon VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. vyd. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-802-3.
dc.relation.isbasedon VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. vyd. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Dětská mozková obrna cs
dc.subject osobní asistence cs
dc.subject vícenásobné postižení cs
dc.subject Children cerebal palsy en
dc.subject personal assistance en
dc.subject multiple handicap en
dc.title Mladá žena s vícenásobným postižením cs
dc.title A Young Woman with Multiple Disabilities en
dc.type závěrečná práce cs
dc.date.updated 2020-7-3
dc.degree.level
dc.date.defense 2020-06-30
dc.date.committed 2019-12-20
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KSS
dc.identifier.signature
local.identifier.stag 39464
local.degree.programme Další vzdělávání pedagogických pracovníků
local.degree.discipline SPPG
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation DVPP
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06669165
local.degree.abbreviation Celoživotní
local.poradovecislo 1
local.identifier.author P18C00033
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account