Dopravní výchova ve školní družině

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Nádvorníková Lenka, Mgr. Ph.D. : 56810
dc.contributor.author Vykoukalová, Lucie
dc.date.accessioned 2020-11-27T05:32:37Z
dc.date.available 2020-11-27T05:32:37Z
dc.date.submitted 2019-4-3
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/158196
dc.description.abstract Závěrečná práce se zabývá dopravní výchovou ve školní družině a je zaměřena na výuku dopravní výchovy. Rozvojem lidské společnosti se doprava stala nedílnou součástí života, která se dotýká každého jedince již od raného dětství. Dopravní situace je stále komplikovanější a náročnější, jímž vzniká společenská potřeba klást větší důraz na ohleduplnost a bezpečnost v dopravním prostředí. Nástrojem k dosažení tohoto optimálního stavu slouží dopravní výchova, kterou lze zařadit do celoživotního vzdělávání. cs
dc.description.abstract My final thesis deals with traffic education in the school clubs and is focused on teaching traffic education. With the development of human society, transport has become an integral part of life that affects every individual from an early childhood. The traffic situation is becoming increasingly complicated and demanding, which creates a social need to place greater emphasis on consideration and safety in the transport environment. Traffic education, which can be included in lifelong learning, serves as a tool for achieving this optimal condition. en
dc.format 2 s.
dc.format.extent
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon LÍMOVÁ, L., 2006. Teorie dopravní výchovy. 1. vyd. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1157-0.
dc.relation.isbasedon PAVLÍČEK, K., KOPECKÝ, Z., 2005. Dopravně bezpečnostní činnost (obecná část). 1. vyd. Praha: Police history. ISBN 8086477-24-X.
dc.relation.isbasedon PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J., 2009. Pedagogický slovník. 6. aktual. a rozš. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-647-6.
dc.relation.isbasedon VÁGNEROVÁ, M., 2012. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. 2. přepr. a rozš. vyd. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2153-1.
dc.relation.isbasedon VOTRUBA, J., 2003. Dopravní výchova pro 2. a 3. ročník základní školy I. díl. Chodec. 1. vyd. Praha: Fortuna. ISBN 80-7168-246-2.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Doprava cs
dc.subject výuka cs
dc.subject dopravní hřiště cs
dc.subject žáci cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject Traffic en
dc.subject teaching en
dc.subject traffic playground en
dc.subject pupils en
dc.subject safety en
dc.title Dopravní výchova ve školní družině cs
dc.title Treffic Education in the School Club en
dc.type závěrečná práce cs
dc.date.updated 2020-6-23
dc.degree.level
dc.date.defense 2020-06-19
dc.date.committed 2019-12-20
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KSS
dc.identifier.signature
local.identifier.stag 39918
local.degree.programme Další vzdělávání pedagogických pracovníků
local.degree.discipline DPS
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation DVPP
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06669163
local.degree.abbreviation Celoživotní
local.poradovecislo 1
local.identifier.author P18C00030
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account