Browsing Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická by Title

DSpace Repository

Browsing Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hacklová, Simona
  Tématem závěrečné práce je příroda, ekologická a environmentální výchova v širším slova smyslu. Cílem je vybudování pozitivního vztahu mládeže k přírodě. Práce je zaměřena na žáky v období adolescence a jejich aktivní ...
 • Kordík, Kateřina
  Závěrečná práce je projektem pro základní školy. Projekt je vytvořen za účelem prožití některých náročných životních situací, se kterými se žák může běžně setkat. Prožití těchto situaci mu bude umožněno pod odborným dohledem, ...
 • Kučera, Richard
  Závěrečná práce se zabývá tématem charakteristika dívky s atypickým autismem. Teoretická část předkládá výklad a popis jednotlivých termínů souvisejících s tématem práce.Cílem praktické části je popis a projevy atypického ...
 • Zhorná, Martina
  Práce se zabývá chováním a jednáním žáka základní školy. Tento jedinec má diagnostikován ADHD syndrom. Práce je rozdělena do dvou částí. Praktická část obsahuje základní informace o syndromu ADHD. Poté následuje analýza ...
 • Pleštilová, Jana
  Závěrečná práce se zabývá poruchami autistického spektra, konkrétně chlapcem s Aspergerovým syndromem. Cílem je charakterizovat chlapce s Aspergerovým syndromem a popsat jeho život v rodině a ve školním prostředí. Je ...
 • Mlynková, Jana
  Závěrečná práce se zabývá dítětem s vývojovou dysfázii, které se vzdělává v běžné mateřské škole. K realizaci výzkumného šetření byl vybrán šestiletý chlapec. Teoretická část se věnuje klasifikaci vývojové dysfázie, zabývá ...
 • Svobodová, Jana
  Závěrečná práce v podobě kazuistiky se zaměřuje na chlapce s poruchou autistického spektra a se středně těžkou mentální retardací.V první části se zabývá vymezením pojmů porucha autistického spektra a mentální retardace. ...
 • Schuhová, Alena
  Cílem závěrečné práce je popis chlapce se získaným kombinovaným postižením, nastínění budoucnosti chlapce. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část popisuje nemoc, kterou chlapec onemocněl, kombinované postižení, ...
 • Svobodová, Jana
  Závěrečná práce v podobě pedagogického projektu s názvem České vánoční tradice ve školní družině je zaměřena na přiblížení historických zvyklostí v době adventu v Čechách.V první části se zabývá funkcemi výchovy ve volném ...
 • Smolová, Pavla
  Závěrečná práce popisuje čtenářské dovednosti a vyjadřovací schopnosti žákyně s těžkou sluchovou vadou. Teoretická část práce objasňuje základní pojmy související se sluchem, sluchovými poruchami a vadami a zabývá se ...
 • Sívková, Marie
  Závěrečná práce pojednává v teoretické části o volném čase, volnočasových aktivitách,významu hry v přírodě, ale také v tělocvičně. V teoretické části se dále popisuje vliv rodiny,výchovy nápodobou, dále pak výchova zážitkem ...
 • Moravcová, Martina
  Závěrečná práce se věnuje popisu chování chlapce, jemuž nebyla stanovena žádná diagnóza, ve smyslu poruchy chování, a přesto se chová, dle svého okolí, nestandardně. Je položena otázka, zda se u něj nejedná o tzv. komplex ...
 • Menc Mitbauerová, Naděžda
  Tato závěrečná práce se zabývá narušenou komunikační schopností u jedince v prostředí mateřské školy. Na prvních stranách jsem se pokusila teoreticky zpracovat problematiku dítěte s narušenou komunikační schopností. Hlouběji ...
 • Kordík, Kateřina
  Závěrečná práce se zabývá žákem s poruchou chování, který je nyní umístěn v Dětském domově se školou. V teoretické části definuji poruchu jako takovou, její diagnostiku, příčiny a terapii. Popisuji syndrom hyperaktivity, ...
 • Šedivá, Blanka
  Cílem závěrečné práce bylo zjistit vztah dětí z rodinné skupiny k dítěti s poruchou chování. Charakterizovat a zjistit, jaká porucha chování se u dítěte vyskytuje. V práci jsou popsány aklasifikovány nejčastější poruchy ...
 • Doubková, Jana
  Závěrečná práce v podobě kazuistiky se zaměřuje na charakteristiku vývoje dívky s dětskou mozkovou obrnou a oční vadou s důrazem na oblast školního vzdělávání.V teoretické části se zabývá vymezením pojmu dětská mozková ...
 • Svobodová, Kateřina
  Hlavním cílem závěrečné práce je zpracování pedagogického projektu na podporu aktivního trávení volného času rodin s dětmi v přírodě. Tento projekt se bude soustředit především na děti z prvního stupně základní školy a ...
 • Vykoukalová, Lucie
  Závěrečná práce se zabývá dopravní výchovou ve školní družině a je zaměřena na výuku dopravní výchovy. Rozvojem lidské společnosti se doprava stala nedílnou součástí života, která se dotýká každého jedince již od raného ...
 • Mázlová, Soňa
  Tato práce se zabývá rozvojem vzájemné spolupráce, komunikace, pohybových aktivit a osvojení si znalostí o přírodě, u žáků prvního stupně. Práce je rozdělena na dvě části a to teoretickou a praktickou. V teoretické části ...
 • Mikesková, Zuzana
  Závěrečná práce se zabývá problematikou použití hádanek ve výuce anglického jazyka na 1. stupni ZŠ. Cílem práce bylo zjistit, zda je možné, vzhledem k předpokládané omezené úrovni žáků v oblasti slovní zásoby, logického ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account