Browsing Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická by Title

DSpace Repository

Browsing Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kordík, Kateřina
  Závěrečná práce je projektem pro základní školy. Projekt je vytvořen za účelem prožití některých náročných životních situací, se kterými se žák může běžně setkat. Prožití těchto situaci mu bude umožněno pod odborným dohledem, ...
 • Kučera, Richard
  Závěrečná práce se zabývá tématem charakteristika dívky s atypickým autismem. Teoretická část předkládá výklad a popis jednotlivých termínů souvisejících s tématem práce.Cílem praktické části je popis a projevy atypického ...
 • Zhorná, Martina
  Práce se zabývá chováním a jednáním žáka základní školy. Tento jedinec má diagnostikován ADHD syndrom. Práce je rozdělena do dvou částí. Praktická část obsahuje základní informace o syndromu ADHD. Poté následuje analýza ...
 • Mlynková, Jana
  Závěrečná práce se zabývá dítětem s vývojovou dysfázii, které se vzdělává v běžné mateřské škole. K realizaci výzkumného šetření byl vybrán šestiletý chlapec. Teoretická část se věnuje klasifikaci vývojové dysfázie, zabývá ...
 • Svobodová, Jana
  Závěrečná práce v podobě kazuistiky se zaměřuje na chlapce s poruchou autistického spektra a se středně těžkou mentální retardací.V první části se zabývá vymezením pojmů porucha autistického spektra a mentální retardace. ...
 • Schuhová, Alena
  Cílem závěrečné práce je popis chlapce se získaným kombinovaným postižením, nastínění budoucnosti chlapce. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část popisuje nemoc, kterou chlapec onemocněl, kombinované postižení, ...
 • Svobodová, Jana
  Závěrečná práce v podobě pedagogického projektu s názvem České vánoční tradice ve školní družině je zaměřena na přiblížení historických zvyklostí v době adventu v Čechách.V první části se zabývá funkcemi výchovy ve volném ...
 • Smolová, Pavla
  Závěrečná práce popisuje čtenářské dovednosti a vyjadřovací schopnosti žákyně s těžkou sluchovou vadou. Teoretická část práce objasňuje základní pojmy související se sluchem, sluchovými poruchami a vadami a zabývá se ...
 • Sívková, Marie
  Závěrečná práce pojednává v teoretické části o volném čase, volnočasových aktivitách,významu hry v přírodě, ale také v tělocvičně. V teoretické části se dále popisuje vliv rodiny,výchovy nápodobou, dále pak výchova zážitkem ...
 • Kordík, Kateřina
  Závěrečná práce se zabývá žákem s poruchou chování, který je nyní umístěn v Dětském domově se školou. V teoretické části definuji poruchu jako takovou, její diagnostiku, příčiny a terapii. Popisuji syndrom hyperaktivity, ...
 • Šedivá, Blanka
  Cílem závěrečné práce bylo zjistit vztah dětí z rodinné skupiny k dítěti s poruchou chování. Charakterizovat a zjistit, jaká porucha chování se u dítěte vyskytuje. V práci jsou popsány aklasifikovány nejčastější poruchy ...
 • Doubková, Jana
  Závěrečná práce v podobě kazuistiky se zaměřuje na charakteristiku vývoje dívky s dětskou mozkovou obrnou a oční vadou s důrazem na oblast školního vzdělávání.V teoretické části se zabývá vymezením pojmu dětská mozková ...
 • Svobodová, Kateřina
  Hlavním cílem závěrečné práce je zpracování pedagogického projektu na podporu aktivního trávení volného času rodin s dětmi v přírodě. Tento projekt se bude soustředit především na děti z prvního stupně základní školy a ...
 • Vykoukalová, Lucie
  Závěrečná práce se zabývá dopravní výchovou ve školní družině a je zaměřena na výuku dopravní výchovy. Rozvojem lidské společnosti se doprava stala nedílnou součástí života, která se dotýká každého jedince již od raného ...
 • Štaifová Vašková, Eva
  Závěrečná práce se zabývá kazuistikou klientky Střediska výchovné péče, která absolvovala dvouměsíční dobrovolný pobyt z důvodu výchovných potíží. Teoretickými východisky je charakteristika projevů poruch chování a Středisek ...
 • Mahelová, Lenka
  Práce seznamuje s problémy chování daného jedince, které jej zavedly až do výkonu trestu odnětí svobody. Cílem práce je charakterizovat etopedické problémy popisovaného jedince a zjistit jejich možnou příčinu. Úvodní část ...
 • Hakenová, Lucie
  Kazuistika se zabývá zkoumáním zdravotně postižené osoby se specifickými poruchamiučení. Seznamuje čtenáře s teoretickými východisky dyskalkulie a dysgrafie. Za cíl si tato práce klade porovnat různé životní etapy postižené ...
 • Vodrážková, Lenka
  Závěrečná práce se věnuje problematice dítěte se středně těžkou mentální retardací. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku jednotlivých kategorií mentální retardace, na možné příčiny vzniku a možnosti prevence. V ...
 • Michelová, Jaroslava
  Práce se zabývá volnočasovými aktivitami dětí mladšího školního věku během hlavních letních prázdnin. Text je zaměřen na rozvoj čtenářství a upevnění získaných čtenářských návyků. Podporuje včlenění a socializaci dětí do ...
 • Holinová, Denisa
  Tato práce se zabývá rozvojem kreativity a environmentální výchovy u mladších školních dětí. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretická a praktická. V teoretické části jsou popsány pojmy tvořivost, environmentální ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account