Browsing Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Doubková, Jana
  Závěrečná práce pojednává v teoretické části o volném čase a volnočasových aktivitách ve školnídružině. Věnuje se také dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (poruchy aktivity a pozornostia narušená komunikační ...
 • Prouzová, Karolína
  Závěrečná práce se zabývá pokusem v hodinách přírodovědy na 1. stupni ZŠ. Práce je členěna na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zaměřuje na spojitost přírodovědného pokusu a RVP ZV a přibližuje pokus ...
 • Dvořáková, Jana
  Závěrečná práce se zaměřuje na posílení povědomí o vánočních tradicích. Součas-né vnímání vánoc a jejich prožívání generacemi. Pro předávání tradic je nejdůležitěj-ší interakce a komunikace generace prarodičů, rodičů a ...
 • Holinová, Denisa
  Tato práce se zabývá rozvojem kreativity a environmentální výchovy u mladších školních dětí. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretická a praktická. V teoretické části jsou popsány pojmy tvořivost, environmentální ...
 • Vítečková, Martina
  Závěrečná práce se zabývá rozvíjením čtenářství ve školní družině. Cílem je vypracovat pedagogický projekt na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti a dalšího využití volného času u dětí mladšího školního věku. Probudit ...
 • Svobodová, Jana
  Závěrečná práce v podobě pedagogického projektu s názvem České vánoční tradice ve školní družině je zaměřena na přiblížení historických zvyklostí v době adventu v Čechách.V první části se zabývá funkcemi výchovy ve volném ...
 • Žajdlíková, Miluše
  Cílem práce je zpracovat vzdělávací projekt pro předškolní děti 5-7 let, jehož hlavním motivem jsou zvířata. Seznámit děti s nejznámějšími volně žijícími zvířaty, jejich životem a jejich případnými predátory. Děti získají ...
 • Jarošová, Blanka
  Tato závěrečná práce pojednává o trénování paměti seniorů v sociálním zařízení. Část teoretická se zabývá především seniory bez výrazných poruch kognitivních funkcí. A to především krátkodobou pamětí, pamětí jako takovou, ...
 • Michelová, Jaroslava
  Práce se zabývá volnočasovými aktivitami dětí mladšího školního věku během hlavních letních prázdnin. Text je zaměřen na rozvoj čtenářství a upevnění získaných čtenářských návyků. Podporuje včlenění a socializaci dětí do ...
 • Vykoukalová, Lucie
  Závěrečná práce se zabývá dopravní výchovou ve školní družině a je zaměřena na výuku dopravní výchovy. Rozvojem lidské společnosti se doprava stala nedílnou součástí života, která se dotýká každého jedince již od raného ...
 • Sasková, Marcela
  Předmětem závěrečné práce je projekt, jehož smyslem je posílit sociální vazby mezi dětmi a seniory formou vybraných volnočasových aktivit, které interaktivně rozvíjejí jejich komunikační, fyzické a paměťové schopnosti. ...
 • Horáková, Alena
  Závěrečná práce popisuje mladou ženu s vícenásobným postižením, která větší část svého života prožila v ústavní péči a touží žít svůj život v běžném přirozeném prostředí tak, jako běžná populace. Práce je rozdělena na dvě ...
 • Pleštilová, Jana
  Závěrečná práce se zabývá problematikou volnočasových aktivit pro žáky s poruchou autistického spektra. Jejím cílem je přiblížit tuto problematiku, popsat v jakých institucích a volnočasových aktivitách mají možnost děti ...
 • Šínová, Jana
  Předmětem případové studie je výchova a edukace chlapce (14 let), který neslyší standardním způsobem, a to ani se sluchadly, téměř žádné zvuky mluvené řeči, ztráty jsou patrné v celém pásmu řeči, vyjadřovací schopnosti ...
 • Smolová, Pavla
  Závěrečná práce popisuje čtenářské dovednosti a vyjadřovací schopnosti žákyně s těžkou sluchovou vadou. Teoretická část práce objasňuje základní pojmy související se sluchem, sluchovými poruchami a vadami a zabývá se ...
 • Janoušková, Michaela
  Práce se zabývá moţností vyuţití metod EDU-kineziologie při rozvoji dílčích funkcípředškolního dítěte a jako prevence specifických poruch učení. Je zde definován pojem školnízralost, zpracovaná problematika deficitů dílčích ...
 • Šedivá, Blanka
  Cílem závěrečné práce bylo zjistit vztah dětí z rodinné skupiny k dítěti s poruchou chování. Charakterizovat a zjistit, jaká porucha chování se u dítěte vyskytuje. V práci jsou popsány aklasifikovány nejčastější poruchy ...
 • Kocmanová, Marta
  Závěrečná práce se věnuje problematice žáka s poruchou chování. Teoretická část je zaměřena na klasifikace poruch chování, faktory které ovlivňují vznik poruch, konkrétní projevy poruch chování. Poukazuje na prevenci a ...
 • Zhorná, Martina
  Práce se zabývá chováním a jednáním žáka základní školy. Tento jedinec má diagnostikován ADHD syndrom. Práce je rozdělena do dvou částí. Praktická část obsahuje základní informace o syndromu ADHD. Poté následuje analýza ...
 • Schuhová, Alena
  Cílem závěrečné práce je popis chlapce se získaným kombinovaným postižením, nastínění budoucnosti chlapce. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část popisuje nemoc, kterou chlapec onemocněl, kombinované postižení, ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account