Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

DSpace Repository

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 

Recent Submissions

 • Svobodová, Jana
  Závěrečná práce v podobě kazuistiky se zaměřuje na chlapce s poruchou autistického spektra a se středně těžkou mentální retardací.V první části se zabývá vymezením pojmů porucha autistického spektra a mentální retardace. ...
 • Rychterová, Kamila
  Závěrečná práce se zaměřuje na specifika výuky v málotřídních školách. V teoretické části je na základě studia odborné literatury nejprve vymezen pojem málotřídní škola. Dále je stručně popsán její historický vývoj v českém ...
 • Mottlová, Romana
  Cílem je zpracování pedagogického projektu podporujícího zdravý životní styl formou seznámení s vhodnými stravovacími návyky pro děti i celé rodiny, aby podpořili správné fungování těla a minimalizovali dopady nevhodného ...
 • Kučera, Richard
  Závěrečná práce se zabývá tématem charakteristika dívky s atypickým autismem. Teoretická část předkládá výklad a popis jednotlivých termínů souvisejících s tématem práce.Cílem praktické části je popis a projevy atypického ...
 • Hakenová, Lucie
  Kazuistika se zabývá zkoumáním zdravotně postižené osoby se specifickými poruchamiučení. Seznamuje čtenáře s teoretickými východisky dyskalkulie a dysgrafie. Za cíl si tato práce klade porovnat různé životní etapy postižené ...
 • Doubková, Jana
  Závěrečná práce v podobě kazuistiky se zaměřuje na charakteristiku vývoje dívky s dětskou mozkovou obrnou a oční vadou s důrazem na oblast školního vzdělávání.V teoretické části se zabývá vymezením pojmu dětská mozková ...
 • Jakubcová, Zuzana
  Závěrečná práce se zaměřuje na rozšíření nabídky aktivního trávení volného času, ovlivnění postojů k pohybovým aktivitám u žáků ve školní družině a jejich životního stylu. Teoretická část práce objasňuje význam pohybu v ...
 • Šimková, Barbora
  Předložená práce se zabývá výukou dopravní výchovy na ZŠ Mozartova - Jablonec nad Nisou. Věnuje pozornost zakotvení zvoleného tématu v kurikulárních dokumentech. Svůj cíl práce zaměřuje na vytvoření výukového plánu dopravní ...
 • Šafránek, Jan
  Hlavním cílem závěrečné práce je modifikace pravidel korfbalu a vytvoření metodického materiálu této netradiční sportovní hry pro využití na 1. stupni základní školy. K naplnění cíle byl zpracován metodický materiál zaměřený ...
 • Krupková, Zuzana
  Závěrečná práce se zabývá výukou reálií v učebnicích anglického jazyka a rozvojem interkulturních kompetencí u žáků prvního stupně. V teoretické části jsou stručně zmíněny základní vzdělávací dokumenty, z nichž vychází ...
 • Müllerová, Nikola
  Tématem závěrečné práce jsou projevy ADHD (poruchy pozornosti s hyperaktivitou) a jejich zohlednění ve výuce. Práce se zabývá definicí termínu ADHD, možnými příčinami této poruchy a diagnostickými kritérii ADHD. Dále ...
 • Jarošová, Kristýna
  Tato závěrečná práce se zabývá výukovou metodou filozofie pro děti a možnostmi jejího využití ve výuce žáků 4. a 5. tříd základní školy. Cílem práce je navrhnout tři aktivity s prvky metody filozofie pro děti, které lze ...
 • Benešová, Hana
  V popředí mé závěrečné práce jsou písně pro děti. Teoretická část je zaměřená na problematiku dětského hlasu, dechu, artikulace a čistého intonování v dětském zpěvu. V praktické části jsou vybrané písně z vlastní tvorby, ...
 • Zach, Petr
  Závěrečná práce popisuje efektivní didaktické pomůcky pro žákyni s lehkou mentální retardací při výuce anglického jazyka. Teoretická část vysvětluje pojmy jako materiální a nemateriální didaktické pomůcky, mentální a lehkou ...
 • Gally Jadrná, Růžena
  Závěrečná práce s názvem Možnosti využití prvků muzikoterapie v hodinách hudební výchovy na 1. stupni ZŠ se věnuje problematice vlivu hudby, hudebních prostředků a muzikoterapie na vzdělávání a vývoj žáků prvního stupně ...
 • Mlynková, Jana
  Závěrečná práce se zabývá dítětem s vývojovou dysfázii, které se vzdělává v běžné mateřské škole. K realizaci výzkumného šetření byl vybrán šestiletý chlapec. Teoretická část se věnuje klasifikaci vývojové dysfázie, zabývá ...
 • Mahelová, Lenka
  Práce seznamuje s problémy chování daného jedince, které jej zavedly až do výkonu trestu odnětí svobody. Cílem práce je charakterizovat etopedické problémy popisovaného jedince a zjistit jejich možnou příčinu. Úvodní část ...
 • Frydrychová, Kateřina
  Téma této závěrečné práce je vzdělávání dívky s lehkou mentální retardací. Práce je rozdělena do dvou kapitol, které tvoří část teoretickou a část praktickou. Část teoretická popisuje základní informace o problematice lehké ...
 • Večerníková, Lenka
  Závěrečná práce Vánoční jarmark s vystoupením školního sboru se zabývá rozvojem tvořivosti a sociálních dovedností u dětí mladšího školního věku, a to při výrobě jednotlivých výrobků a přípravě vánočního jarmarku. Dále se ...
 • Svobodová, Kateřina
  Hlavním cílem závěrečné práce je zpracování pedagogického projektu na podporu aktivního trávení volného času rodin s dětmi v přírodě. Tento projekt se bude soustředit především na děti z prvního stupně základní školy a ...

View more