Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

DSpace Repository

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 

Recent Submissions

 • Moravcová, Martina
  Závěrečná práce se věnuje popisu chování chlapce, jemuž nebyla stanovena žádná diagnóza, ve smyslu poruchy chování, a přesto se chová, dle svého okolí, nestandardně. Je položena otázka, zda se u něj nejedná o tzv. komplex ...
 • Menc Mitbauerová, Naděžda
  Tato závěrečná práce se zabývá narušenou komunikační schopností u jedince v prostředí mateřské školy. Na prvních stranách jsem se pokusila teoreticky zpracovat problematiku dítěte s narušenou komunikační schopností. Hlouběji ...
 • Malaníková, Lucie
  Závěrečná práce se věnuje popisu práce s dítětem s ADHD v edukačním procesu střediska výchovné péče. Popisuje vývoj chlapcova chování a jeho postojů ve středisku výchovné péče v souvislosti s nastavováním pravidel. Sběr ...
 • Hyková, Silvie
  Vzdělávací činnost s jedinci s poruchou pozornosti spojenou s Hyperaktivitou.
 • Havlíková Vagaská, Marcela
  Závěrečná práce se zabývá vývojem žáka s vícenásobným postižením v průběhuvzdělávání na základní škole speciální. V teoretické části jsou popsány jednotlivé druhypostižení ? a to postižení zrakové a lehká mentální retardace. ...
 • Bednář, Zdeněk
  Závěrečná práce popisuje jedince s poruchami chování ve středisku výchovné péče. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy agrese, delikvence, krádež, manipulace a rizikové chování. V praktické části je popsán případ chlapce. ...
 • Pleštilová, Jana
  Závěrečná práce se zabývá poruchami autistického spektra, konkrétně chlapcem s Aspergerovým syndromem. Cílem je charakterizovat chlapce s Aspergerovým syndromem a popsat jeho život v rodině a ve školním prostředí. Je ...
 • Trdla, Martin
  Cílem závěrečné práce je zpracování pedagogického projektu, jehož cílem je za pomocívhodných nástrojů a programů v rámci výuky základní školy podpořit základnípohybové dovednosti a fyzickou skupinu cílové skupiny, motivovat ...
 • Tesařová, Anna
  Závěrečná práce s názvem Krásný úsměv se zabývá tematikou ústní hygieny dětí v předškolním věku. V teoretické části se nachází popis cílové skupiny a její specifikace z pedagogicko-psychologického hlediska. Praktická část ...
 • Procházková, Zuzana
  Pedagogický projekt se zaměřuje na zlepšení komunikace mezi vychovatelem a rodiči dětí, které začnou navštěvovat školní družinu. Děti budou žáci 1. ročníku ZŠ. V teoretické části je popsáno, z odborného hlediska, jakým ...
 • Podzimková, Petra
  Pedagogický projekt je zaměřen na podporu zájmu o čtení žáků 1. stupně ZŠ prostřednictvím využívání služeb veřejné knihovny. V teoretické části jsou uvedeny hlavní aspekty čtenářství a specifika dětí mladšího školního věku. ...
 • Mázlová, Soňa
  Tato práce se zabývá rozvojem vzájemné spolupráce, komunikace, pohybových aktivit a osvojení si znalostí o přírodě, u žáků prvního stupně. Práce je rozdělena na dvě části a to teoretickou a praktickou. V teoretické části ...
 • Luxíková, Kateřina
  Závěrečná práce pojednává v teoretické části o historii tradic, lidové kultury a zvyků, o jejich významu pro národní uvědomění. Z důvodu obsáhlosti celého projektu se zaměřuje na tradice spojované s adventem a vánocemi. ...
 • Košťáková, Emilie
  Děti jsou naším obrazem a na nich záleží, jak život na planetě se bude ubírat dál. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretická a praktická. V teoretické části jsou popsány pojmy, jako je například dětská komunikace, ...
 • Klímová, Gabriela
  Tato práce se zabývá rozvojem komunikace, kooperace a kreativity u mladších školních dětí. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části jsou popsány pojmy mladší školní věk, emoční vývoj a ...
 • Kapčiarová, Iva
  Závěrečná práce s názvem Rodina - finanční gramotnost je návrhem pedagogického projektu celotáborové hry pro romské děti. Romská komunita má své specifické problémy, závislost na sociálním systému, nízkou vzdělanost, vysokou ...
 • Hacklová, Simona
  Tématem závěrečné práce je příroda, ekologická a environmentální výchova v širším slova smyslu. Cílem je vybudování pozitivního vztahu mládeže k přírodě. Práce je zaměřena na žáky v období adolescence a jejich aktivní ...
 • Drahošová, Olga
  Závěrečná práce Poznáváme lidské tělo s Albertem představuje pedagogický projekt určený dětem mladšího školního věku navštěvující školní družinu. Tento projekt má za úkol seznámit děti s lidským tělem a jeho fungováním. ...
 • Bednář, Zdeněk
  Cílem této práce je zpracování pedagogického projektu, ve kterém se žáci 2. stupně základní školy v internátním oddělení střediska výchovné péče naučí prostřednictvím rybářského kroužku základy ochrany přírody a rybaření. ...
 • Svobodová, Hana
  Závěrečná práce se zabývá problematikou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy. Cílem práce bylo analyzovat vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy ...

View more