Výuková videa ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v 1.-3. ročníku ZŠ

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Anděl Petr, doc. RNDr. CSc. : 54842
dc.contributor.advisor Johnová Jana, PhDr. Ph.D. : 57659
dc.contributor.author Hellerová, Tereza
dc.date.accessioned 2020-10-18T17:19:46Z
dc.date.available 2020-10-18T17:19:46Z
dc.date.submitted 2018-12-1
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/157928
dc.description.abstract Magisterská diplomová práce nesoucí název Výuková videa ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v 1.-3. ročníku ZŠ se zabývá vzdělávací oblastí Člověk a jeho svět, tematickými okruhy Lidé kolem nás a Člověk a jeho zdraví a jejich multimediálním zprostředkováním žákům 1.-3. ročníku základních škol.Teoretická část je věnována charakteristice a významu vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, specifikaci žáka mladšího školního věku a využití moderních didaktických pomůcek ve vyučování.Praktická část je zaměřena na tvorbu a ověření souboru výukových videí a metodických listů využitelných v hodinách prvouky nebo v předmětu člověk a jeho svět. Na ověřování se podílelo sedm vyučujících ze tří základních škol. Výzkumné šetření probíhalo za využití strukturovaných rozhovorů s pedagogy a dotazníků pro žáky. cs
dc.description.abstract Master's thesis named Educational videos in an educational area 'Man and his World' determined for pupils from 1st to 3rd grade of primary school. The thesis should to educate and mediate for the pupils by a multimedial form about thematical area Man and his World, thematical area Human around us and Man and his health and multimedial mediating to pupils from 1st to 3rd grade of elementary school.The theoretical part is devoted to the characteristics and importance of the educational area Man and his world, the specification of a pupil of a younger school age and the use of modern teaching aids in teaching Practical part of this thesis is focused on creation and verification of a set of educational videos and metodical worksheets, which can be used in classes of natural science or in the subjekt Man and his World. The verification was made by seven teachers of free elementary schools. A research was done by structural dialogues with teachers and questionnaires for a pupils. en
dc.format 108 s.
dc.format.extent Ilustrace, Tabulky, Noty 1 DVD ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon KOLLÁRIKOVÁ, Z., PUPALA B., 2010. Předškolní a primární pedagogika. 2.vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-828-9. MAŇÁK, J., ŠVEC V., 2003. Výukové metody. Brno: Paido. ISBN 80-7315-039-5. PETTY, G., 2008. Moderní vyučování. 5. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-427-4. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2017. In: MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. Praha: MŠMT [cit. 2018-11-04]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/41216/ SKUTIL, M., 2011. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-778-7. VÁGNEROVÁ, M., 2002. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-0181-8.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject RVP cs
dc.subject Člověk a jeho svět cs
dc.subject Lidé kolem nás cs
dc.subject Člověk a jeho zdraví cs
dc.subject žák mladšího školního věku cs
dc.subject 1.-3. ročník ZŠ cs
dc.subject didaktické prostředky ve vyučování cs
dc.subject moderní didaktické pomůcky cs
dc.subject výuková videa cs
dc.subject metodické listy cs
dc.subject strukturovaný rozhovor cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject RVP (Curriculum framework) en
dc.subject Man and his World en
dc.subject People around us en
dc.subject Man and his health en
dc.subject younger schoolage 1st to 3rd grade of elementary school en
dc.subject didactical means in education en
dc.subject modern didactical aids en
dc.subject educational videos en
dc.subject metodical worksheets en
dc.subject structural dialogue en
dc.subject questionnaire en
dc.title Výuková videa ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v 1.-3. ročníku ZŠ cs
dc.title Educational videos in the educational area Humans and their World in 1st to 3rd grade of primary school en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2020-7-1
dc.degree.level Mgr.
dc.date.defense 2020-06-16
dc.date.committed 2020-4-30
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KPV
dc.identifier.signature V 202002180
local.identifier.stag 39225
local.degree.programme Učitelství pro základní školy
local.degree.discipline NS
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation M7503
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06668027
local.degree.abbreviation Magisterský
local.poradovecislo 2180
local.identifier.author P15000664
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account