Aplikace pevnostních kritérií pro dlouhovlákenné kompozitní materiály na případu letecké vzpěry

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Čapek Lukáš, doc. Ing. Ph.D. : 55634
dc.contributor.advisor Šidlof Petr, doc. Ing. Ph.D. : 58116
dc.contributor.author Vomáčko, Václav
dc.contributor.other Kolář Jan, Ing. Ph.D. Konzultant2 : 67386
dc.date.accessioned 2020-09-23T10:01:23Z
dc.date.available 2020-09-23T10:01:23Z
dc.date.submitted 2019-10-9
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/157772
dc.description.abstract Cílem práce je ověřit funkčnost letecké vzpěry z uhlíkového laminátu. Tento cíl je naplňován v několika krocích. První část práce se věnuje teorii dlouhovlákenných kompozitních materiálů se zaměřením na jejich pevnostní kritéria. Jsou provedeny zkoušky tahem, tlakem a ohybem pro tři typy skladby laminátu. Je vytvořena simulace ohybové zkoušky, která je na základě naměřených dat validována a jsou porovnány indexy porušení pevnostních kritérií. V další části je popsána výroba modelu křídla, které je použito ve dvou typech reálných testů, jimž předchází konečněprvková simulace. Mechanismy porušení a odhady zatížení, při kterém dojde k porušení, byly v simulacích dobře predikovány a funkčnost vzpěry byla ověřena. cs
dc.description.abstract The aim of this thesis is to verify functionality of an airplane strut made of carbon fiber laminate. This goal was achieved in several steps. Firstly, the thesis describes the theory of continuous composite materials with focus on failure criteria. Tensile, compressive and flexural tests are made for three layups of laminate. A simulation of flexural test was performed to validate FEM model with measured values. The results of failure criteria were compared. The next part describes the manufacturing of the airplane strut model, which is used for two types of mechanical tests. Prior to the tests, FEM simulations had been executed. The simulations predicted the failure mechanism correctly and offered good estimation of critical load. The functionality of the airplane strut was verified. en
dc.format 89 s.
dc.format.extent Ilustrace, Tabulky Python skripty pro mezní plochy pevnostních kritérií, pouze v elektronické podobě rar.
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon par[1] ZBONČÁK Radek. Pevnostní kritéria pro kompozitní materiály. První vydání. Liberec: VÚTS a.s., 2018. ISBN 978-80-87184-82-0.par par[2] LAŠ, Vladislav. Mechanika kompozitních materiálů. 2. přepracované vydání. Plzeň: Západočeská univerzita, 2008. ISBN 978-80-7043-689-9.par
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject kompozitní materiál cs
dc.subject uhlíková vlákna cs
dc.subject pevnostní kritérium cs
dc.subject MKP cs
dc.subject Ansys cs
dc.subject měření cs
dc.subject vakuová infuze cs
dc.subject composite material en
dc.subject carbon fiber en
dc.subject failure criteria en
dc.subject FEM en
dc.subject Ansys en
dc.subject measuring en
dc.subject vacuum infusion process en
dc.title Aplikace pevnostních kritérií pro dlouhovlákenné kompozitní materiály na případu letecké vzpěry cs
dc.title Application of failure criteria for continuous composite materials for case of airplane strut en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2020-7-1
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2020-07-01
dc.date.committed 2020-5-18
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation NTI
dc.identifier.signature V 202002132
local.identifier.stag 40365
local.degree.programme Aplikované vědy v inženýrství
local.degree.discipline AVI-N
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N3901
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06667701
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 2132
local.identifier.author M18000179
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account