Paralelizace vyhledávání spojení v MHD

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Fišer Jiří, Mgr. Ph.D. : 62866
dc.contributor.advisor Severýn Otto, doc. Ing. Ph.D. : 54870
dc.contributor.author Křepelka, Michal
dc.date.accessioned 2020-09-22T18:54:27Z
dc.date.available 2020-09-22T18:54:27Z
dc.date.submitted 2019-10-10
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/157757
dc.description.abstract Tato práce formalizuje problém vyhledávání spojení ve veřejné dopravě a dále diskutuje používané grafové i negrafové algoritmy a modely. V potaz jebrána použitelnost navrhovaného řešení v mobilních zařízeních, která vyhledávají spojení offline. Tato zařízení nemají stálý přístup k výkonnémuserveru, který by vyhledávání provedl. Z toho důvodu musí být data jízdních řádů uchovávána v kompaktní podobě a zvolený model musí počítat s omezenýmvýkonem. Tato práce uvažuje možnosti využití paralelismu při vyhledávání spojení a za tímto účelem navrhuje heuristiku pro odhad optimálních časůodjezdů, která umožní paralelizaci vyhledávání několika spojení současně. Tato heuristika byla otestována nad časově závislým grafem. cs
dc.description.abstract This thesis formalizes the problem of connection search in public transport and further discuses available graph and non-graph based algorithms andmodels. The usability of the proposed solution on mobile devices, that perform the connection search offline, is taken into account. These devices donot have permanent access to powerful server that could perform the search. For this reason, timetable data must be stored in a compact form andchosen model must take into account limited performance. This thesis considers the possibility of using parallelism in connection search and for thispurpose proposes a heuristic for estimating optimal departure times, which will allow parallelization of searching several connections simultaneously.This heuristic has been tested on time-dependent graph. en
dc.format 55
dc.format.extent 1 DVD
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon renewcommandlabelenumi[theenumi] beginenumerate itemDEO, Narsingh. Graph theory with applications to engineering and computer science. Dover edition. Mineola, New York: Dover Publications, 2016. ISBN 978-0486807935. itemBAST, Hannah, CARLSSON, Erik, EIGENWILLIG, Arno, GEISBERGER, Robert, HARRELSON, Chris, RAYCHEV, Veselin, and VIGER, Fabien. Fast Routing in Very Large Public Transportation Networks using Transfer Patterns. In Mark de Berg and Ulrich Meyer, editors, ESA, volume 6346 of Lecture Notes in Computer Science, pages 290?301, Springer, 2010. ISBN 978-3-642-15775-2. itemKŘEPELKA, Michal. Offline vyhledávání spojů na platformě Android. Bakalářská práce, UJEP, 2017. endenumerate
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Veřejná doprava cs
dc.subject jízdní řád cs
dc.subject vyhledávání spojení cs
dc.subject paralelismus cs
dc.subject heuristika cs
dc.subject Public transport en
dc.subject timetable en
dc.subject connection search en
dc.subject parallelism en
dc.subject heuristic en
dc.title Paralelizace vyhledávání spojení v MHD cs
dc.title Parallelization of Connection Search in Public Transport en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2020-6-30
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2020-06-30
dc.date.committed 2020-5-18
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation MTI
dc.identifier.signature V 202002117
local.identifier.stag 40048
local.degree.programme Elektrotechnika a informatika
local.degree.discipline IT-N
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N2612
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06667685
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 2117
local.identifier.author M18000147
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account