Generace superkontinua ve fotonickém vlákně a objemových materiálech

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Kozák Martin, RNDr. Ph.D. : 66646
dc.contributor.advisor Žídek Karel, RNDr. Ph.D. : 65590
dc.contributor.author Tauchmanová, Martina
dc.date.accessioned 2020-09-22T18:23:37Z
dc.date.available 2020-09-22T18:23:37Z
dc.date.submitted 2019-10-9
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/157735
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá nelineární odezvou optických materiálů při dopadu vysoce výkonného laserového záření. Pozornost byla věnována nelineárnímu jevu zvanému generace superkontinua, jenž vede k výraznému rozšíření frekvenčního pásma vstupujícího záření. V této práci bylo superkontinuum experimentálně generováno v objemovém vzorku krystalu safíru pomocí zesilovaných emtosekundových laserových pulsů, jejichž energie se pohybovala v řádu mikrojoulů. Dále proběhla generace ve fotonickém vlákně budícími fs pulsy s nanojaulovou energií. Pro analýzu výstupního záření bylo zvoleno hyperspektrální proměřování. V případě safíru bylo superkontinuum pozorováno v rozsahu vlnových délek 480-2500 nm, ve fotonickém vlákně spektrum superkontinua pokrývalo oblast 750-2500 nm. Bylo provedeno testování vlivu intenzity dopadajícího zářenía jeho pulsní frekvence v rozsahu 1 kHz až 100 kHz. Následně proběhla analýza účinků nelineárních jevů na vstupní svazek světla z hlediska jeho stability a divergence. cs
dc.description.abstract This bachelor's thesis concentrates on the non-linear response of optical materials when exposed to high-power laser radiation. It is focused on the non-linear phenomenon called supercontinuum generation, which leads to great broadening of the frequency bandwidth of the incident radiation. In this work, the supercontinuum was experimentally generated in a sapphire crystal volume sample using an amplified femtosecond laser with microjoule energy pulses.Further, the supercontinuum was generated in a photonic crystal fibre by applying nanojoule fs laser pulses. The hyperspectral characterization was chosen for the output radiation analysis. The supercontinuum was observed to cover the wavelength range of 480-2500 nm in the sapphire crystal and in the wavelength range of 750-2500 nm in the photonic crystal fibre. The effect of input radiation intensity and its pulse repetition rate in the frequency range between 1 kHz and 100 kHz were tested. Finally, the effects of nonlinearphenomena on the entering beam of light in terms of its stability and divergence were analysed. en
dc.format 66
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky 0
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon par[1] MURTI, Y. V. G. S.; VIJAYAN, C.~Essentials of nonlinear optics. John Wiley & Sons, 2014.par par[2] DUDLEY, John M.; GENTY, Goëry; COEN, Stéphane. Supercontinuum generation in photonic crystal fiber.~Reviews of modern physics, 2006, 78.4: 1135.par par[3] DUBIETIS, Audrius, et al. Ultrafast supercontinuum generation in bulk condensed media (Invited Review).~arXiv preprint arXiv:1706.04356, 2017.par
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject superkontinuum cs
dc.subject nelineární jevy třetího řádu cs
dc.subject ultrakrátké pulsy cs
dc.subject fotonické vlákno cs
dc.subject safír cs
dc.subject supercontinuum en
dc.subject third order non-linear effects en
dc.subject ultrashort pulses en
dc.subject photonic crystal fibre en
dc.subject sapphire en
dc.title Generace superkontinua ve fotonickém vlákně a objemových materiálech cs
dc.title Supercontinuum generation in a photonic fiber and bulk materials en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2020-6-30
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2020-06-30
dc.date.committed 2020-5-18
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation NTI
dc.identifier.signature V 202002095
local.identifier.stag 40372
local.degree.programme Aplikované vědy v inženýrství
local.degree.discipline AVI
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B3901
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06667652
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 2095
local.identifier.author M17000103
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account