Numerické modelování problémů mechaniky kontinua s pomocí výpočetního balíku FEniCS

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Šembera Jan, doc. Ing. Ph.D. : 54872
dc.contributor.advisor Šidlof Petr, doc. Ing. Ph.D. : 58116
dc.contributor.author Votýpka, Martin
dc.date.accessioned 2020-09-22T18:11:36Z
dc.date.available 2020-09-22T18:11:36Z
dc.date.submitted 2019-10-9
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/157725
dc.description.abstract Hlavním cílem této bakalářské práce je numerická simulace obtékání tělesa tekutinou a simulace deformace elastických těles v prostředí FEniCS. Dlouhodobým cílem je řešení problému interakce proudění s pružnými tělesy. V první části této práce je uveden velmi zjednodušený popis metody konečných prvků a také představení výpočetního balíku FEniCS, který je použit pro numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic. Práce se dále zabývá numerickou simulací deformací spojitě zatíženého nosníku a numerickou simulací obtékání tělesa tekutinou. V případě ohybu spojitě zatíženého nosníku jsou výsledky simulací ověřeny pomocí analyticky získaného řešení, v případě simulace obtékaní tělesa tekutinou jsou výsledky ověřeny pomocí benchmarkových dat. V poslední části je uveden možný postup při řešení problému interakce proudění s pružnými tělesy. cs
dc.description.abstract The main goal of this bachelor's thesis is numerical simulation of fluid flow around a body and a simulation of deformation of elastic bodies in the FEniCS environment. The long-term goal is to solve the problem of fluid-structure interaction. The first part of this work presents a very simplified description of the finite element method and also the introduction of the FEniCS libraries, which are used for the numerical solution of partial differential equations. This thesis further deals with the numerical simulation of deformations of a continuously loaded beam and numerical simulation of the fluid flow around a body. In the case of bending of a continuously loaded beam, the results of simulations are verified using an analytically obtained solution, in the case of simulating the fluid flow around a body, the results of simulations are verified using benchmark data. The last part presents a possible method for solving the problem of fluid-structure interaction. en
dc.format 46 stran
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky 1 ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon [1] White F. M. (2006), Fluid Mechanics, McGraw-Hill.
dc.relation.isbasedon [2] Brennen C. E. (2006), Internet Book on Fluid Dynamics, Caltech, http://brennen.caltech.edu/fluidbook/content.htm (Online).
dc.relation.isbasedon [3] Schäfer M. (2006), Computational Engineering Introduction to Numerical Methods, Springer-Verlag.
dc.relation.isbasedon [4] Turek S., Hron J. (2006), Proposal for Numerical Benchmarking of Fluid-Structure Interaction between an Elastic Object and Laminar Incompressible Flow, in: Fluid-Structure Interaction, pp. 371-385, DOI 10.1007/3-540-34596-5_15.
dc.relation.isbasedon [5] FEniCS Project, https://fenicsproject.org/ (Online).
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject metoda konečných prvků cs
dc.subject FEniCS cs
dc.subject numerické simulace cs
dc.subject deformace pružných těles cs
dc.subject Navierovy-Stokesovy rovnice cs
dc.subject interakce proudění a pružného tělesa cs
dc.subject finite element method en
dc.subject FEniCS en
dc.subject numerical simulations en
dc.subject deformation of elastic bodies en
dc.subject Navier-Stokes equations en
dc.subject fluid-structure interaction en
dc.title Numerické modelování problémů mechaniky kontinua s pomocí výpočetního balíku FEniCS cs
dc.title Numerical modeling of continuum mechanics problems using the FEniCS package en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2020-6-30
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2020-06-30
dc.date.committed 2020-5-18
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation NTI
dc.identifier.signature V 202002085
local.identifier.stag 40376
local.degree.programme Elektrotechnika a informatika
local.degree.discipline EIRS
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B2612
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06667641
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 2085
local.identifier.author M17000065
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account