Studie struktury a vlastností polymerních kompozitů na bázi PLA a kávové sedliny

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Loufek Jaroslav, Ing. Ph.D. : 66116
dc.contributor.advisor Běhálek Luboš, Ing. Ph.D. : 55398
dc.contributor.author Valeš, Petr
dc.date.accessioned 2019-10-14T10:16:19Z
dc.date.available 2019-10-14T10:16:19Z
dc.date.submitted 2018-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/153966
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá studiem struktury a fyzikálních vlastností biopolymeru PLA s částicovým plnivem na bázi kávové sedliny a porovnáním zvolených způsobů přípravy biokompozitních systémů. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a experimentální. Teoretická část je zaměřena na kompozity, částicová plniva, biopolymery a biokompozity. Následně se zabývá podrobným popisem vlastností a využití kyseliny polymléčné. V experimentální části je nejprve popsána výroba biokompozitních struktur, poté jsou uvedeny postupy pro hodnocení jejich struktury a fyzikálních vlastností v polymerní matrici. Výsledky jsou hodnoceny v závislosti na hmotnostním obsahu částic kávové sedliny v polymerní matrici a na použité technologii zpracování. V závěrečné části práce je diskuze vyhodnocených výsledků s následným doporučením navazujícího výzkumu. cs
dc.description.abstract This diploma thesis deals with the study of the structure and physical properties of PLA biopolymer with particle filler based on coffee grounds and comparison of selected processes of biocomposite systems preparation. The thesis is divided into two parts, theoretical and experimental. Theoretical part is focused on composites, particulate fillers, biopolymers and biocomposites. Subsequently, it deals with a detailed description of the properties and utilization of polylactic acid. In the experimental part, the production of biocomposite structures is described first, followed by procedures for evaluation of their structure and physical properties in the polymer matrix. The results are evaluated depending on the weight content of the coffee ground particles in the polymer matrix and the used processing technology used. In the final part of the thesis there is a discussion of the evaluated results followed by a follow-up research recommendation. en
dc.format 130 s.
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky -
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon [1] Jančář, J. Úvod do materiálového inženýrství polymerních kompozitů. Brno: VUT v Brně, 2003. ISBN 9788021424432.
dc.relation.isbasedon [2] Baillie, C. Green composites: polymer composites and the environment. Cambridge: Woodhead Pub., 2004. ISBN 9781855737396.
dc.relation.isbasedon [3] Thakur, V. K., Thakur M. K., Kessler Michael R. Handbook of composites from renewable materials. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons. 2013. ISBN 978-1-119-22380-1.
dc.relation.isbasedon [4] Maya J. J., Sabu T. Natural Polymes (Volume 1: Composites). Cambridge: Royal Society of Chemistry. 2012. ISBN 978-1-84973-402-8.
dc.relation.isbasedon [5] Sin, L. T., Rahmat A. R., Rahman, W. A. W. A. Polylactic acid: PLA biopolymer technology and applications. Boston: Elsevier, 2013. ISBN 9781437744590.
dc.relation.isbasedon [6] Mezinárodní normy.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject polymerní kompozity cs
dc.subject kyselina polymléčná cs
dc.subject biopolymery cs
dc.subject biokompozity cs
dc.subject částicové plnivo cs
dc.subject kávová sedlina cs
dc.subject polymer composites en
dc.subject polylactic acid en
dc.subject biopolymers en
dc.subject biocomposites en
dc.subject particulate filler en
dc.subject coffee grounds en
dc.title Studie struktury a vlastností polymerních kompozitů na bázi PLA a kávové sedliny cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2019-5-28
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2019-05-28
dc.date.committed 2020-4-30
local.faculty Fakulta strojní cs
local.department.abbreviation KSP
dc.identifier.signature V 201901419
local.identifier.stag 39307
local.degree.programme Strojní inženýrství
local.degree.discipline ZP2
local.faculty.abbreviation FS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N2301
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06584654
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 1419
local.identifier.author S17000251


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account