Nabídka doprovodných edukačních programů pro děti předškolního věku

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Valešová Hana, PhDr. Ph.D. : 54854
dc.contributor.advisor Pechová Zuzana, Mgr. Ph.D. : 58917
dc.contributor.author Fojtíková, Zuzana
dc.date.accessioned 2019-09-23T07:28:36Z
dc.date.available 2019-09-23T07:28:36Z
dc.date.submitted 2018-4-11
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/153768
dc.description.abstract Diplomová práce Nabídka doprovodných edukačních programů pro děti předškolního věku se věnuje zkoumání fenoménu galerijní pedagogiky a jejímu využití v konkrétních edukačních programech v Oblastní galerii Liberec. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány principy galerijní pedagogiky, její historie, animace, charakteristika předškolního věku, práce a metody lektorů. Soustředí se na důležité poznatky pro aplikaci do praktické části, která se zabývá porovnáním vybraných edukačních programů, které jsou vhodné pro děti mateřských škol. Následné šetření, formou dotazníku, je zaměřeno na práci lektorů, kterou hodnotili samotní pedagogové mateřských škol. cs
dc.description.abstract The master thesis The Offer of Accompanying Educational Programs for Pre-school Children is devoted to exploring the phenomenon of gallery pedagogy and its use in specific educational programs in the Liberec Regional Gallery. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the principles of gallery pedagogy, its history, animation, characteristics of preschool age, work and methods of lecturers. It focuses on important knowledge for application to the practical part, which deals with the comparison of selected educational programs that are suitable for kindergarten children. The subsequent survey, in the form of a questionnaire, focuses on the work of lecturers, which was evaluated by the teachers of kindergartens themselves. en
dc.format 77 s. (107 108 znaků)
dc.format.extent Grafy, Tabulky
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon HORÁČEK, R., ZÁLEŠÁK, J., 2007. Aktuální otázky zprostředkování umění: teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-802-1043-718.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon JAGOŠOVÁ, L., JŮVA, V., MRÁZOVÁ, L., 2010. Muzejní pedagogika: metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. 1. vyd. Brno: Paido. ISBN 978-80-7315-207-9.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon JŮVA, V., 2004. Dětské muzeum: edukační fenomén pro 21. století. 1. vyd. Brno: Paido, Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-090-5.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D., 2006. Vývojová psychologie. 2. vyd. Praha: Grada, Psyché. ISBN 80-247-1284-9.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon SVÁTKOVÁ, B., 2008. Můžu tam mrknout: Galerijní pedagogika ve výstavních institucích České republiky, Slovenska a Rakouska. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-4530-9.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject galerijní pedagogika cs
dc.subject galerijní pedagog cs
dc.subject zážitek cs
dc.subject prožitek cs
dc.subject lektor cs
dc.subject edukátor v kultuře cs
dc.subject animace cs
dc.subject předškolní věk cs
dc.subject gallery pedagogy en
dc.subject gallery teacher en
dc.subject enjoyment en
dc.subject experience en
dc.subject lecturer en
dc.subject educator in culture en
dc.subject animation en
dc.subject preschool age en
dc.title Nabídka doprovodných edukačních programů pro děti předškolního věku cs
dc.title The Offer of Accompanying Educational Programs for Pre-school Children en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2019-8-30
dc.degree.level Mgr.
dc.date.defense 2019-08-30
dc.date.committed 2019-12-18
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KPP
dc.identifier.signature V 201901326
local.identifier.stag 38358
local.degree.programme Vychovatelství
local.degree.discipline VYCH
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N7505
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06583505
dc.subject.verbis galerijní pedagogika cs
dc.subject.verbis děti předškolního věku cs
dc.subject.verbis zážitková pedagogika cs
dc.subject.verbis preschool children en
dc.subject.verbis galery education en
dc.subject.verbis experience pedagogy en
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 1326
local.identifier.author P17000669
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:28:41 cs
local.verbis.studijniprogram KPP Vychovatelství/Vychovatelství cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account